Phật Giáo

Tu hành đúng nghĩa

Thứ năm, 27/04/2016 | 14:09

Tu đúng Pháp mỗi người cần phải hiểu/Để hành trì đạt cứu cánh hanh thông/Đến giác ngộ giải thoát mới thỏa lòng/Lìa hình tướng âm thanh và danh lợi.

Ảnh minh họa
Bái lạy không phải khom lưng cúi xuống
Mà chính là bỏ “ngạo mạn” trong tâm
Không niệm Phật bằng số lượng thanh âm
Sự thanh tịnh trong tâm là cốt lõi.

Chắp tay không khép hờ cho đỡ mỏi
Đấy chính là sự cung kính nghiêm trang
Khi Thiền định muốn đạt đến Niết bàn
Không dao động chuyện bên ngoài vô tưởng.

Niềm hoan hỷ không rạng ngời sung sướng
Mà dễ chịu khoan khoái ở trong tâm
Nghĩ Thanh tịnh lìa dục vọng là lầm
Không mưu cầu lợi danh điều thể hiện.

Quyên bố thí vật chất không phô diễn
Mà chính là sự chia sẻ yêu thương
Tin theo Phật không học tập tri tường
Hành “vô ngã” mới là điều chủ yếu.

Tu đúng Pháp mỗi người cần phải hiểu
Để hành trì đạt cứu cánh hanh thông
Đến giác ngộ giải thoát mới thỏa lòng
Lìa hình tướng âm thanh và danh lợi.

Niềm an lạc cuộc đời luôn hướng tới
Với một lòng quyết chí thoát tử sanh
Ly ngũ dục đúng nghĩa của tu hành
Tu như thế mới là không phỉ báng!

An Lạc thất, những ngày tịnh dưỡng
Thích Viên Thành (Hạnh Trung)
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z