Từ bi là gì?

Trong Phật giáo, tâm từ bi được đánh giá là tâm lý tối thượng, hành động từ bi là hành động thiện tích cực nhất trong mọi hành động. Bản chất từ bi là vẽ đẹp, là niềm hạnh phúc cao thượng nhất. Từ bi là suối nguồn tươi mát, là nền tảng căn bản cho con đường tâm linh.
06:40 22/10/2019

Con người chân thật

Kinh Phật Sở Thuyết, trang 382 Tiểu Bộ Kinh, tạng Pali, Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi. Này các Tỳ-kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, thời ở đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi.
15:09 21/10/2019

Phật giáo với công việc từ thiện

Phật giáo đã tham gia tích cực vào công tác từ thiện như không chỉ chữa bệnh về tinh thần, mà còn chữa bệnh về thể xác thể hiện ở việc bốc thuốc; làm đường, sửa cầu; dạy học; giúp đỡ những người cơ nhỡ, thậm chí còn cởi áo cà sa khoác chiến bào, cùng toàn dân bảo vệ non sông đất nước.
12:41 19/10/2019

Bồ tát Địa tạng độ người vãng sanh

Trong vô lượng kiếp về trước, Bồ-tát Địa Tạng đã từng phát hoằng nguyện rộng lớn, từ bi thị hiện thần lực không thể nghĩ bàn, cứu vớt hộ trì hết thảy chúng sinh tội khổ trong 10 phương thế giới, giúp chúng sinh chứng đắc quả vui Niết-bàn.
09:04 19/10/2019

Phật pháp trường tồn

Với lòng tịnh tín bất động, con người đầu thành vâng giữ mạng mạch giáo pháp, dốc lòng phụng hành đạo lý mình chọn, con người nhờ vậy được chân lý, chánh pháp che chở, thành tựu ‘Phép Phật nhiệm màu – Để mau ra khỏi luân hồi’.
14:35 18/10/2019

Tinh thần nhập thế của các vị Thiền Sư thời Lý –Trần

Mọi hành vi, mọi ứng xử trong xã hội với mục đích là đem lại cuộc sống an lạc cho muôn dân. Điều đó đã thể hiện qua tinh thần nhập thế tích cực của các nhà sư và chính tinh thần đó đã thể hiện được cái đẹp Phật giáo qua những tác phẩm văn thơ Lý – Trần.
09:53 18/10/2019

Con khỉ sắp bị giết được chuộc mạng nhờ biết lạy Phật

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chúng sanh nếu chịu vâng làm theo lời dạy, tinh tấn không có giải đãi, thì có thể thành tựu được đạo nghiệp, nhưng cái điều quan trọng nhất còn cần phải có sự trợ duyên của thiện tri thức.
14:51 17/10/2019
Phật Giáo

Quan niệm về giải thoát trong Phật giáo Nguyên thủy (II)

Niết bàn là trạng thái đạt được sự làm chủ tâm trọn vẹn, trong tâm của các bậc giác ngộị đạt được Niết bàn không còn trạng thái cảm xúc tâm tư nhận thức chỉ đơn thuần là trí tuệ.
07:38 17/10/2019

Niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng chẳng thể nghĩ bàn

Hết thảy chúng sinh, vì vọng động từ vô thỉ kiếp mà có vô minh, mê lầm đã trải qua số kiếp nhiều như cát bụi. Khởi tâm động niệm tạo biết bao ác nghiệp nên che mất Phật tánh của mình. Nghiệp chướng không trừ thì Phật tánh không thể hiện tiền.
07:16 16/10/2019

Quan niệm về giải thoát trong Phật giáo Nguyên thủy (I)

Ba phương diện quan trọng của người chứng đắc Niết bàn là cảm giác, nhận thức và phi nhận thức trong trạng thái của người chứng đắc Niết bàn trên quan điểm của Tâm lý học, Nhận thức luận. Qua đó phân tích những điểm khác biệt giữa người chứng đắc Niết bàn với người phàm.
14:19 15/10/2019

Đức Di Đà tiếp dẫn, cả nhà ánh hào quang kim sắc

“Không cần đến ba A tăng kỳ kiếp tu phước huệ, chỉ dùng sáu chữ mà vượt ra khỏi tam giới”. Xin khuyên các vị độc giả hãy chí tâm niệm “Nam mô A Di Đà Phật” thật nhiều với tâm niệm chí thành.
17:28 14/10/2019

Đạo lực của một bậc Giác Ngộ

Phong cách của một giáo chủ lớn như đức Phật, luôn toát hiện lòng từ ái và trí tuệ vô biên; mọi hành trạng luôn thích hợp hài hòa với cuộc sống. Nguồn Tâm linh diệu vợi đó đã cảm hóa bao nghịch cảnh chướng duyên, từ Đề Bà Đạt Đa đến Vô Não.
10:13 14/10/2019

Xin nghe tiếng kêu cứu của thai nhi “Mẹ ơi! Cầu xin mẹ hãy giữ con lại!”

"Là đệ tử Ba ngôi báu, tôi cần phải dùng tâm bình thường để xem xét những sự tích của hài nhi. Hài nhi có nhân duyên đặc biệt với chư Phật, Bồ-tát, người làm mẹ cũng phải giúp con nuôi lớn nhân duyên đó. Tôi đã lập tâm nguyện, đợi khi nào hài nhi lớn lên, sẽ nối gót theo chư Phật, chư tổ".
08:39 14/10/2019

Nhành dương rải vào thân, cái đau ở ngực liền tiêu

Các vị liên hữu sau khi nghe A Quyên nói rõ mục đích đến, ai cũng đều nói: “Cô phải cố gắng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát”. Đồng thời lại cầu nước đại bi chú cho cô ta uống, và tặng cho cô ta tượng Tây phương Tam Thánh, dạy cô ta phương pháp lễ bái, niệm Phật sớm tối.
11:25 13/10/2019

Tụng Kinh Địa Tạng độ hồn quỷ

Người biết tụng kinh, nên phát tâm rộng lớn thay vong linh tụng kinh siêu độ; người có khả năng niệm Phật, nên tinh tấn hành trì đạt đến nhất tâm bất loạn mới thôi; người biết giảng kinh, nên nỗ lực hoằng pháp lợi sinh; người giỏi văn, nên chịu khó nghiên cứu kinh điển Phật giáo, để có được trí tuệ như biển.
07:25 13/10/2019

Tin kính Tam bảo

Con người phải tìm đến và tôn kính Tam bảo. Vì Tam bảo có năng lực dẫn dắt con người vượt qua biển khổ đến chỗ an vui. Tôn kính Tam bảo ở đây là ta tin tưởng và hết lòng kính trọng vào ba ngôi báu là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.
12:11 12/10/2019

Các giải pháp rút ra từ Ngũ giới cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Ngũ giới rất gần với khái niệm về quyền con người. Năm nguyên tắc này là sự tôn trọng chung/phổ quát gồm quyền được sống, quyền sở hữu, quyền chung thủy trong hôn nhân, quyền bảo vệ nhân phẩm, và quyền an ninh.
17:24 11/10/2019
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z