Ý nghĩa của Bất nhị trong Phật giáo*

Nhưng giới khoa học vẫn còn hoang mang trong nhận định thế giới vật chất đời thường là ảo, không có thực thể. Các khoa học gia hàng đầu trên thế giới bắt đầu hiểu rằng chỉ có vật ở trong tâm thức, không có vật ở ngoài tâm thức, cho nên trong thực nghiệm khoa học không thể tách riêng chủ thể và đối tượng. Vô hình trung, khoa học cũng đề cập tới lý bất nhị.
11:32 10/04/2013

HT.Thích Thiện Thông - nhà sư dấn thân cứu quốc

Hòa thượng Thích Thiện Thông, là một trong những vị Tăng sĩ tiêu biểu, trọn vẹn sự gắn bó hài hòa giữa đạo pháp và dân tộc. Một chuỗi đời hành đạo hy sinh, phục vụ vị tha vô ngã, một nhân cách lớn của Tăng sĩ Việt Nam
09:01 09/04/2013

Trường ca Phật đản

Cõi Ta Bà thấy chăng? Ngày đản Phật/Tám nguồn công đức thủy dâng về thanh khiết băng trinh/Tám chồi măng: Tám hành tinh/Nổi trên bọt sóng, hối sinh huy hoàng!
14:21 05/04/2013

Bài 2: Kỷ niệm 50 năm Pháp nạn lịch sử PGVN: “Thi Vương” thơ say viết về Phật đản, Pháp nạn

Hoa Nghiêm chợt tỉnh kiếp nào xưa / Cho tấm lòng xuân đẹp mấy bờ / Chuông khánh Hàn San, đêm nhiệt đới / Thuyền vào…tay ngọc rắc như mưa / Cây bên sông đứng hai hàng chữ / In xuống thời gian nghĩa bất ngờ
11:19 04/04/2013

Kỷ niệm 50 năm pháp nạn lịch sử PGVN: (Phần 1) Bài thơ “Lửa từ bi” nói thay lời lịch sử

Bài thơ đã được chấm mực tím viết nắn nót từng chữ một vào trang giấy học trò từ thời còn học lớp nhất và cất kỹ trong cặp-táp mang theo đi học thường ngày. Đây cũng là giai đoạn tôi học trong một trường dòng Gia Tô giáo
12:36 01/04/2013

Đời đạo của Hòa thượng Thích Bửu Phước: Lập chùa tạo PHƯỚC thi ÂN cứu người

Năm Canh Ngọ (1930) niên hiệu Bảo Đại năm thứ 6, Đại giới đàn Nguyên Hòa tổ chức tại Tổ đình Tân Long, Cao Lãnh, Ngài được cung thỉnh đương vi Yết Ma A xà lê.
12:19 29/03/2013

Tiểu sử Sư nữ Phù Cừ, Phù Dung Cổ tự, Hà Tiên

Sư nữ Phù Cừ cùng bước song hành với đoàn người đi mở đất, dưới sự chủ trương của Quốc Chúa Bồ tát Nguyễn Phúc Chu, chủ trương lấy tinh thần Phật pháp định hướng cho đời sống dân tộc, mở đất phương Nam bằng con đường Phật giáo
09:47 28/03/2013
Phật Giáo

Bữa ăn cuối cùng của đức Phật

Đức Phật biết nhân duyên tịch diệt của Ngài đã đến, lại thêm lòng từ bi muốn tạo phước đức cho Thuần Đà nên Ngài quyết định dùng bữa ăn do Thuần Đà cúng dường
10:07 26/03/2013

Từ lực - ánh sáng và tự tại

Đức Phật không muốn chúng ta là tín đồ thuần thành gọi dạ bảo vâng, Ngài muốn mỗi chúng ta theo chân Ngài tự thắp đưốc lên mà đi, vì Ngài từng bảo, không ai là thầy của chúng ta ngoài giáo Pháp của Ngài
10:02 22/03/2013

Các tôn hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Như Lai cũng là tôn hiệu thường dùng nhất để chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. “Như Lai” được dịch từ chữ “Tathagata” trong tiếng Phạn.
14:31 20/03/2013

Một số tồn nghi về bài Kệ truyền thừa Phật giáo của dòng Lâm Tế Đàng Ngoài

Tông Lâm Tế này còn được gọi là Lâm Tê Ninh Phúc vì thiền sư Chuyết Chuyết là vị khai sơn trụ trì chùa Ninh Phúc tức chùa Bút Tháp, hay còn gọi là Lâm Tế Long Động vì thiền sư đời thứ 3
10:29 20/03/2013

Ý nghĩa thâm diệu và công đức của Bát Nhã Tâm Kinh

Người Phật tử còn đang tại thế nghĩa là còn đang sống với đời không thể nào tách rời cuộc sống với việc tu hành để đạt thành đạo quả, nghĩa là phải kết hợp hòa nhuyễn đạo và đời như Phật hoàng Trần Nhân Tông đã nói trong Cư trần lạc đạo phú
10:07 20/03/2013

Hành trì thực tế của hành giả và của các chư Phật

Chư Phật sở dĩ thành Phật cũng do một pháp quán ấy mà thôi. Một bên đã thành, một bên sắp thành. Cả hai cùng do một nhân tu như nhau, cùng một hạnh tu như nhau
09:03 19/03/2013

Bát Nhã Tâm Kinh: Tương quan giữa Uẩn và Không

Trí tuệ trong giáo pháp nguyên thủy là phương tiện dùng để đạt tới giải thoát. Chính vì thế mà ta cũng thường nghe rằng Đạo Phật là Đạo của Trí tuệ. Kinh điển còn lưu lại luôn nói đến sự tu tập các tuệ để thực hiện giác ngộ
14:03 17/03/2013

Giải mã phần mở đầu của Bát Nhã Tâm Kinh

Thế giới chúng sinh không ngoài sắc (vật chất) và tâm (tinh thần). Bới thể nên nói thế giới đều không, không có tự thể, tức là nói thế giới và chúng sinh hay tất cả sự vật trong vũ trụ đều không. Ngũ uẩn giai không là như vậy
10:26 16/03/2013

Tìm hiểu tiêu đề của bộ Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Tiến lên một bước nữa, do dựa theo các khái niệm đã lĩnh hội được để suy tư quán sát thật tướng các pháp, rời bỏ tướng ngữ ngôn văn tự, trong lúc tâm hành như thế mà thật tướng các pháp tự phơi bày ra dưới sự xem xét của trí tuệ thì gọi là quán chiếu Bát nhã.
15:05 15/03/2013

Khái niệm về đạo học và phương pháp lý luận trong Bát Nhã Tâm Kinh

Hành nghĩa là hành trì. Phương pháp hành trì ở đây là pháp quán chiếu Bát nhã, nhờ đó mà hành giả tự mình trực tiếp thấy được cái không của đương thể bị quán. Cách thấy được cái không ấy là phép quán chiếu. Quán chiếu không lìa thật tướng
17:31 14/03/2013
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z