Tag: Ý nghĩa Kinh Pháp Hoa

Kinh Pháp Hoa với đời sống thực nghiệm tâm linh

Pháp Hoa là tiếng nói mang tính thực tiễn và có giá trị thiết thực giúp cho sự an bình của thế giới và nhân loại, là tiếng nói của trí tuệ, của niềm tin và hòa bình. Trong xã hội nhân loại ngày nay, rất cần truyền bá kinh vì mang nhiều giá trị nhân văn, bình đẳng, từ bi và trí tuệ.
10:52 20/10/2019

Khái quát tư tưởng Kinh Pháp Hoa

Tư tưởng cốt tủy của Kinh Pháp Hoa là muốn nêu lên hoài bão của Phật là “Khai thị chúng sinh, ngộ, nhập, Phật Tri Kiến” mà đặc biệt là ở phần ngộ nhập Tri Kiến Phật, một phương pháp nắm bắt thực tướng hay giác tính sẵn có nơi mỗi người.
06:48 19/10/2019

Ý nghĩa Kinh Pháp Hoa đối với người tu hành

Không phải ngẫu nhiên Kinh Pháp Hoa được xếp vào hàng “Vua trong các Kinh”, bởi Kinh thuộc giáo nghĩa tối thượng thừa mà Đức Phật nói ra để đưa hàng đệ tử đến Nhất thừa đạo, chứng quả vị Phật thừa.
09:53 10/09/2019