Tag: Hòa thượng Hải Hiền tự tại vãng sinh

Vị cao tăng biết trước ngày vãng sinh, chủ động thăm viếng từ biệt đồng đạo

Trong Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa thượng Tịnh Không luôn tán thán vị Hòa thượng Hải Hiền: Hòa thượng Hải Hiền sống 112 tuổi, đó không phải là thọ mạng vốn có của ngài mà là A Di Đà Phật giúp ngài kéo dài tuổi thọ. Việc này Hòa thượng Hải Hiền đã nói rõ với chúng ta.
11:03 24/08/2019