Phật Giáo

Thiền Thất Gia Phong

Thứ năm, 11/04/2013 | 11:36

Chư tăng hành giả ngày sau / Tam vô lậu học nương nhau tu hành / Thể hội cái lý vô sanh / Vô tâm dụng đạo, vô tranh mới là / Từ bi, nhẫn nhục, nhu hòa / Cửa không vào đến pháp tòa Như Lai.Hình mang tính minh họa


THIỀN THẤT GIA PHONG

Khóa tu tryền thống Gia Phong
Định kỳ thiền thất Ngọc Hưng đạo tràng
Chư tăng phất phới y vàng
Chánh thân an tọa, thẳng hàng trang nghiêm
Nơi đây cảnh vật im lìm
Bao người chung một nỗi niềm cảm thông

Hành trì y bát chôn tông
Tham thiền quán chiếu sắc không rõ rành
Từ nơi hai cửa sắc thanh
Hòa thượng thiền chủ xoay quanh đề tài
Thần mật, diệu dụng triển khai
Tứ Diệu, Bát Chánh Như Lai tỏ bày
Pháp hành chơn thật xưa nay
Chư phật, hiền thánh thẳng ngay lối vào

Con đường đạo quả thanh cao
Niêm hoa vi tiếu truyền trao nhiệm mầu
Chư tăng hành giả ngày sau
Tam vô lậu học nương nhau tu hành
Thể hội cái lý vô sanh
Vô tâm dụng đạo, vô tranh mới là
    Từ bi, nhẫn nhục, nhu hòa
Cửa không vào đến pháp tòa Như Lai.
            

Thanh Tâm
Thanh Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z