Phật Giáo

Tp.HCM: Lễ sám hối tại chùa Hoằng Pháp

Thứ năm, 12/01/2013 | 17:04

Chính hạnh là niệm Phật nhất tâm còn trợ hạnh là tu Tam phước tịnh nghiệp: Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ bi không sát sinh, tu thập thiện nghiệp. Thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, chẳng phạm oai nghi

Chiều tối ngày 11/01/2013 (nhằm ngày 30/11 năm Nhâm Thìn), các thiện nam tín nữ đã về tham dự lễ sám hối tại chùa Hoằng Pháp. Trong thời pháp trước khóa lễ, Đại đức Thích Chiếu Túc đã chia sẻ về ba yếu tố căn bản đối với hành giả tu tập pháp môn Tịnh Độ, đó là: Tín, Nguyện và Hành. Trong đó:

Tín là đức tin vững chắc, không gì lay chuyển được. Ðức tin rất quan trọng và cần thiết cho người tu hành. Nhờ đức tin mà chúng ta có thể thành tựu được quả Bồ-đề.

Tin Phật: Tin rằng Phật là đấng hoàn toàn sáng suốt, biết các việc quá khứ, hiện tại và vị lai. Tin rằng lời dạy của đức Phật Thích Ca là không hư dối, đức Phật A Di Đà và cảnh Tịnh Độ đều có thật.

Tin pháp: Tin pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu. Tin 48 lời thệ nguyện của Phật A Di Đà có đầy đủ hiệu lực để cứu độ chúng sinh, và nếu thực hành đúng theo pháp môn này, chắc chắn sẽ được vãng sinh về Tịnh Độ.Tin mình: Tin mình có đầy đủ khả năng để tu theo pháp môn này. Tin nếu chuyên trì danh hiệu Phật A-di-đà cho đến “nhất tâm bất loạn” thì khi lâm chung chắc chắn sẽ được sinh về Tịnh Độ.

Nguyện là chí nguyện, là mong muốn thực hiện những điều chân chính. Nguyện chính là động cơ thúc đẩy cho con người tu hành mau đến mục đích. Nên hành giả phải lập nguyện cho vững bền, thiết tha mong cầu được sinh về Tịnh Độ.

Hành là thực hành, làm theo, ngày đêm chuyên trì niệm Phật không giải đãi thì việc tu tập mới đem lại kết quả. Trong đó, chánh hạnh là niệm Phật nhất tâm còn trợ hạnh là tu Tam phước tịnh nghiệp: Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ bi không sát sinh, tu thập thiện nghiệp. Thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, chẳng phạm oai nghi. Phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành.

Nếu “Tín” mà không “Nguyện” thì chỉ là tin suông, vô bổ. Nhưng nếu “nguyện” mà không “hành” thì cũng không đi đến kết quả gì. Bởi thế, Tín, Nguyện, Hành ba yếu tố căn bản này bao giờ cũng phải có đủ.

Kết thúc thời pháp, đại chúng đều rất mực hoan hỷ bước vào thời khóa lễ lạy sám hối.
 

Chùa Hoằng Pháp
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z