Phật Giáo

5 nguy hại dành cho người nói đặt điều, 5 lợi ích dành cho người nói đúng!

Thứ tư, 26/12/2018 | 19:30

Trong Kinh Tăng chi bộ 2, Phẩm Mắng Nhiếc, đức Phật có dạy về những kẻ nói nhiều và không đúng, người kham nhẫn và người không kham nhẫn, người giữ chữ tín và người bất tín

5 nguy hại dành cho kẻ sai

Nếu những người nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho kẻ nói đặt điều.

5 lợi ích cho người nói đúng!

Khi không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sinh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời. Này các Tỷ kheo- đó là 5 lợi ích cho kẻ nói vừa phải.

Bài liên quan

5 nguy hại cho người không kham nhẫn

Thế nào là 5? Quần chúng không ái mộ, không ưa thích, nhiều người hận thù, nhiều người tránh né. Khi mạng lâm chung, tâm bị mê loạn, sau khi than hoại mạng chung, sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỳ kheo, đây là 5 nguy hại dành cho người không kham nhẫn.

5 lợi ích dành cho người có kham nhẫn

Dưới đây là 5 lợi ích cho người có kham nhẫn. Thế nào là 5? Quần chúng ái mộ và ưa thích. Không có nhiều hận thù. Không có người tránh né. Khi mạng lâm chung, tâm không bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, được sinh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời. Này các Tỳ kheo, đó là 5 lợi ích dành cho người có kham nhẫn.

5 nguy hại dành cho người không tịnh tín

Thế nào là 5? Tự mình chỉ trích mình. Bậc có trí sau khi suy xét, quở trách, tiếng ác đồn xa, khi mạng lâm chung, tâm bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Bài liên quan

5 lợi ích dành cho người có tịnh tín

Những tư tưởng bất tín được tịnh tín, những tư tưởng tịnh tín được tăng trưởng. Lời dạy của bậc Đạo sư được làm theo. Thế hệ tiếp bắt chước theo tri kiến, tâm được tịnh tín. Này các Tỷ kheo, đó là 5 lợi ích dành cho người tịnh tín.

Nguyên Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z