Tag: có nên đốt vàng mã không

Theo bước chân Phật và các vị tiền giác ngộ - lại nói về chuyện đốt vàng mã

Phật Hoàng Trần Nhân Tông luôn thao thức và là người đi đầu trong việc chống mê tín dị đoan, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội thời Đại Việt. Quan điểm của Ngài: Mê tín là nguồn gốc đưa Quốc gia đến suy vong. Những nước lớn sử dụng tín ngưỡng đi trước, sau đó đưa quân đội thôn tính tiếp theo.
20:01 17/02/2019