Tag: hộ niệm người sắp lâm chung

Làm thế nào để được bình an khi chăm sóc bệnh nhân ung thư sắp lâm chung?

Cách hóa giải trên xuất phát từ hạnh nguyện của Bồ tát đạo, niệm Đông phương Dược sư Lưu ly là niệm bất động theo hạnh nguyện của Đức Bồ tát. Ngoài ra chúng ta còn có 3 phương pháp quán sát cơ bản để tiếp tục hóa giải: Một là nhập “Quán từ bi”, hai là “Quán nhơn duyên”, ba là “Quán chân như”.
18:02 11/09/2019