Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ sáu, 19/07/2019, 14:30 PM

Phải chăng Kinh Du già là bộ kinh đã cứu tôn giả A nan khỏi ngạ quỷ Diệm khẩu

Một đêm Anan thấy một ngạ quỷ tên Diệm Khẩu, hình thù gớm ghiếc, thân thể khô gầy, trong miệng lửa cháy, cổ họng như kim, đầu tóc rối bù, móng dài nanh nhọn, rất đáng kinh sợ. Ngạ quỷ nói với tôn giả rằng: Sau ba ngày nữa, mạng sống của thầy sẽ hết, liền thác sanh vào loài ngạ quỷ.

Tôn giả A Nan nhìn thấy ngạ quỷ Diệm Khẩu

Một thời đức Thế tôn ở tại Tăng già lam Ni câu luật na, (phía nam) thành Ca tỳ la vệ, cùng với chư vị tỳ kheo, chư vị bồ tát và vô số đại chúng hội họp, bao quanh trước sau đức Thế tôn để được Ngài thuyết pháp cho.

Bấy giờ, tôn giả A Nan đang độc cư nơi thanh vắng, nghĩ nhớ đến giáo pháp đã tiếp nhận. Ngay sau canh ba đêm ấy, tôn giả thấy một ngạ quỷ tên là Diệm Khẩu, hình thù gớm ghiếc, thân thể khô gầy, trong miệng lửa cháy, cổ họng như kim, đầu tóc rối bù, móng dài nanh nhọn, rất đáng kinh sợ.  Đứng trước mặt tôn giả A Nan, ngạ quỷ nói với tôn giả rằng: Sau ba ngày nữa, mạng sống của thầy sẽ hết, liền thác sanh vào loài ngạ quỷ.

Lúc đó, tôn giả A Nan nghe lời đó rồi, tâm sanh hoảng sợ, hỏi lại ngạ quỷ: Này đại sĩ, sau khi tôi chết sẽ sanh làm ngạ quỷ, vậy thì tôi phải làm phương cách nào để thoát khỏi cái khổ ấy?

Ngay sau canh ba đêm ấy, tôn giả thấy một ngạ quỷ tên là Diệm Khẩu, hình thù gớm ghiếc, thân thể khô gầy, trong miệng lửa cháy, cổ họng như kim, đầu tóc rối bù, móng dài nanh nhọn, rất đáng kinh sợ. Đứng trước mặt tôn giả A Nan, ngạ quỷ nói với tôn giả rằng: Sau ba ngày nữa, mạng sống của thầy sẽ hết, liền thác sanh vào loài ngạ quỷ.

Ngay sau canh ba đêm ấy, tôn giả thấy một ngạ quỷ tên là Diệm Khẩu, hình thù gớm ghiếc, thân thể khô gầy, trong miệng lửa cháy, cổ họng như kim, đầu tóc rối bù, móng dài nanh nhọn, rất đáng kinh sợ. Đứng trước mặt tôn giả A Nan, ngạ quỷ nói với tôn giả rằng: Sau ba ngày nữa, mạng sống của thầy sẽ hết, liền thác sanh vào loài ngạ quỷ.

Khi ấy, ngạ quỷ bảo với tôn giả rằng: Sáng sớm ngày mai, nếu thầy có thể bố thí ẩm thực cho trăm ngàn na do tha hằng hà sa số ngạ quỷ,  ngoài ra bố thí cho vô lượng chư vị Bà la môn tiên, các vị minh quan nghiệp đạo thuộc ty phủ Diêm la, các vị quỷ thần, những người đã chết lâu xa các loại ẩm thực thích ứng, mỗi vị sẽ nhận được 49 đấu ẩm thực được tính theo cái lượng đấu của nước Ma già đà, lại còn vì ngạ quỷ chúng tôi mà cúng dường Tam bảo, thì thầy được tăng thêm tuổi thọ, và bọn chúng tôi nhờ đó cũng được lìa cái khổ làm thân ngạ quỷ, sanh về cõi trời.

Tôn giả A Nan nhìn thấy ngạ quỷ Diệm Khẩu đây, thân hình gầy gò, khô khốc gớm ghiếc, trong miệng lửa cháy, cổ họng như kim, đầu tóc rối bù, lông dài móng nhọn, lại nghe lời kể khổ lòng rất hoảng loạn, lông thân dựng đứng. 

Ngay khi mặt trời mới mọc, tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đi mau về chỗ Phật ở, đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh bên phải Ngài ba vòng, thân thể run rẩy mà bạch với đức Phật rằng: 

- Bạch đức đại bi Thế tôn, cúi xin cứu khổ cho con!  Sở dĩ con cầu cứu là vì canh ba đêm qua, lúc con đang kinh hành nơi thanh vắng để suy nghiệm những pháp đã lãnh thọ thì gặp ngạ quỷ Diệm Khẩu, nói với con rằng, qua ba ngày nữa con chắc phải mạng chung, sanh làm ngạ quỷ. Con có hỏi ngạ quỷ, làm cách nào để thoát cái khổ ấy, ngạ quỷ đáp rằng, nếu có thể bình đẳng bố thí ẩm thực cho trăm ngàn vạn ức na do tha hằng hà sa số khắp cả chư ngạ quỷ, vô lượng chư vị bà la môn tiên, các vị minh quan nghiệp đạo thuộc ty phủ Diêm la, các vị quỷ thần cùng các quyến thuộc, những người đã chết lâu xa, thì con mới được tăng thêm tuổi thọ.  Bạch đức Thế tôn, con làm sao lo liệu đầy đủ vô lượng các loại ẩm thực như vậy?

Ông Anan bạch Phật cứu

Ông Anan bạch Phật cứu

Đức Phật dạy tôn giả A Nan rằng:

- Ông nay chớ sợ, ta nhớ đời quá khứ, trong vô lượng kiếp, có lúc ta làm thân bà la môn, thân cận vị đại bồ tát Quán Thế Âm, lãnh thọ được pháp đà la ni tên là Vô Lượng Uy Đức Tự Tại Quang Minh Như lai đà la ni.  

Đức Phật bảo tôn giả A Nan: 

- Nếu ông có thể khéo thọ trì Đà la ni này, gia trì 7 biến, có năng lực biến một món ăn thành nhiều món ẩm thực cam lộ, toàn là những món ngon thượng diệu, cung cấp no đủ cho trăm ngàn câu chi na do tha hằng hà sa số tất cả ngạ quỷ, các vị bà la môn tiên, các loại quỷ thần khác. Các chúng như vậy, mỗi vị nhận được 49 đấu ẩm thực được tính theo cái lượng đấu của nước Ma già đà. Món ăn thức uống này, số lượng đồng pháp giới, ăn hoài không hết, ai ăn cũng được quả thánh, giải thoát cái thân khổ sở.

Đức Phật dạy tôn giả A Nan:

- Nay ông thọ trì pháp Đà la ni này thì phước đức và thọ mạng của ông tăng trưởng. Loài ngạ quỷ được sanh thiên hay tịnh độ, làm thân người trời. Vị thí chủ chuyển hoá chướng duyên, tiêu trừ tai nạn, thêm tuổi sống lâu, hiện tại chiêu phước thù thắng, tương lai chứng quả Bồ đề. Hãy phát tâm rộng lớn vì cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, khắp vì muôn loại chúng sanh ở tinh tú thiên tào, âm ty địa phủ, Diêm ma quỷ giới, côn trùng nhỏ nhít máy động, tất cả hàm linh mà bày ra sự cúng dường vô giá quảng đại, mời đến phó hội, để nương oai quang của Phật, gột rửa ruộng thân, được lợi thù thắng, hưởng vui nhân thiên. (Phát nguyện như sau:)

Nguyện xin chư Phật, Bồ tát Bát nhã, Kim cang, chư thiên, các quan nghiệp đạo, vô lượng thánh hiền, đem vô duyên từ mà chứng biết cho việc làm của con. Đó là chúng con vì muốn cho thệ nguyện càng thêm rộng lớn và đầy đủ, vì muốn giúp đỡ lớn lao những hữu tình không cho thối thất, vì phá tan các nghiệp chướng để được thanh tịnh, vì muốn tinh tấn mà cầu đạo vô thượng mau chóng thành tựu, vì muốn cứu tế chúng sanh trong các ác đạo vượt thoát biển khổ lên bờ bến kia. 

Như trong kinh có nói: Trong bốn loài, sáu nẻo, vô biên thế giới, đều có những bậc chủ tể thống lãnh làm thượng thủ. Họ đều là các bậc Bồ tát an trụ trong bất khả tư nghì giải thoát, bằng từ bi và thệ nguyện mà phân hình bố ảnh, thị hiện hoá thân ở trong sáu đường cùng chịu khổ với chúng sanh, thiết lập những phương tiện (cứu độ) nhưng không bị phiền não và tuỳ phiền não xâm hại. 

Họ biết rõ các nghiệp (nhân quả) nên có thể hướng dẫn chúng sanh phát khởi đạo ý, thường tự nhắc nhở trách hối nghiệp thân tạo tác, điều phục giáo hoá tất cả chúng sanh. Họ là đại đạo sư phá diệt ba đường, làm sạch con đường nghiệp quả, đoạn dứt dòng sông khát ái, chẳng xả hạnh nguyện mà làm thiện tri thức sống trong biển khổ, thành tựu lợi lạc cho các hữu tình chứng đại Niết bàn.

Đức Phật dạy tôn giả A Nan rằng: Nếu muốn thọ trì pháp thí thực thì phải y theo pháp Du già tam muội sâu kín của vị thầy A xà lê

Nếu là hành giả muốn tu thì phải theo vị thầy Du già A xà lê mà học cách phát tâm vô thượng đại bồ đề, thọ tam muội giới, nhập đại mạn nã la, được pháp quán đảnh, vậy sau mới được chấp nhận thọ pháp ngũ trí quán đảnh của đức Đại Tỳ Lô Giá Na Như lai, tiếp nối ngôi vị của bậc A xà lê thì mới được truyền dạy. Không như vậy mà làm thì không được hứa nhận. Giả sử theo ý mà làm thì tự chuốc tai họa, thành ra lỗi ăn trộm giáo pháp, trọn không công hiệu. Nếu người đã thọ pháp quán đảnh, y theo thầy dạy, tu tập Du già, (đầy đủ) oai nghi pháp thức, có khả năng khéo phân biệt rõ ràng pháp tướng, thì gọi là Tam tạng A xà lê, là người được phép truyền trao giáo nghĩa Du già. 

Cách thức lập đàn tràng và trì niệm thần chú chân ngôn

Nếu muốn tác pháp, thầy A xà lê trước phải tự hộ trì (thân tâm), các đệ tử cũng làm theo thầy như vậy.  Định biết ngày rồi, kế chọn lựa tịnh địa như tinh hoa đại xá, rừng vườn nhàn tịnh, chỗ quỷ thần ưa thích, nơi suối chảy ao tắm, chỗ phước đức, sông ngòi núi hồ, hoặc nhà ở cũng được.  Hãy như pháp mà tô xoa bằng bùn với nước thơm, tuỳ khả năng của thí chủ mà làm (đồ biểu mạn đà la) hình vuông hình tròn lớn nhỏ, ở bốn góc dựng phướng như pháp để trang nghiêm. Dùng tơ ngũ sắc đặt lên trên trái châu hoả diệm, lại ở trong trái châu an trí Phật đảnh đại bi tuỳ cầu tôn thắng:  đông bắc là Phật đảnh, đông nam là đại bi, tây nam là tuỳ cầu, tây bắc là tôn thắng.

Tất cả ngạ qủi, Nhiều kiếp đói khát,Diêm la chư ty Thiên tào, địa phủ Minh quan nghiệp đạo, Bà la môn tiên, Người chết lâu xa Linh hồn đồng nội, Chư thiên hư không Cùng các quyến thuộc Khác loại quỷ thần.

Tất cả ngạ qủi, Nhiều kiếp đói khát,Diêm la chư ty Thiên tào, địa phủ Minh quan nghiệp đạo, Bà la môn tiên, Người chết lâu xa Linh hồn đồng nội, Chư thiên hư không Cùng các quyến thuộc Khác loại quỷ thần.

Lại ở nơi bốn cột trụ như pháp trang nghiêm một cách đặc thù đẹp đẽ những lá phan gọi là cát tường phan, khiến cho trong khoảng một trăm do tuần không có các việc suy tàn, tai nạn, tức là thành việc kết giới vậy. Gió thổi thân phan phất phới, đất rưới nước ướt thấm nhuần, tội chướng tiêu vong được đại phước lợi, mắt thấy tai nghe thảy đều lợi giúp.

Lại nữa, chu vi (của đàn tràng) treo những dãi lụa, phan phướng, quạt báu rủ phất để trân trọng bố cáo chư liệt vị. Lại nơi đàn tràng sắm sửa nước thơm A già đà, hoa mầu, đèn nến, hương xoa, ẩm thực, thuốc thang, các loại trái cây, cùng các món vật khác, đúng pháp làm sạch, chớ cho tiếp xúc với vật dơ bẩn. 

Trang nghiêm xong rồi, tay cầm lư hương, đi quanh chiều phải để xem xét khắp cả đạo tràng, thấy chỗ nào chưa chu đáo đầy đủ thì phải an bài thêm nữa.  Việc trang nghiêm xong, thầy và các đệ tử dùng nước thơm tắm gội, mặc y sạch mới. Từ trong ra ngoài đình chùa, quét dọn như pháp, đường đất rải hương nê, trang nghiêm như pháp. Đây gọi là tam muội da đàn.

Kinh Du già tập yếu cứu A nan Đà la ni Diệm khẩu quỹ nghi

Nơi đạo tràng, ngoài thì phô bày sự dâng cúng thanh tịnh, bản thân thì nghiêm chỉnh oai nghi mà làm lễ ba lạy, mặt day về hướng đông, quỳ xuống, tay cầm lư hương, làm pháp khải thỉnh:

Khải cáo mười phương

    Hết thảy chư Phật

    Bồ tát bát nhã

    Kim cang, chư thiên

    Và các nghiệp đạo

Vô lượng Thánh hiền

    Con nay xin đem

    Tâm từ bi lớn

    Nương thần lực Phật.

    Triệu thỉnh mười phương

    Tận hư không giới

    Ba đường, địa ngục

Và các cõi dữ,

    Tất cả ngạ qủi

    Nhiều kiếp đói khát,

    Diêm la chư ty

    Thiên tào, địa phủ

    Minh quan nghiệp đạo

    Bà la môn tiên,

    Người chết lâu xa

Linh hồn đồng nội

    Chư thiên hư không

    Cùng các quyến thuộc

    Khác loại quỷ thần.

    Cúi xin chư Phật

    Bồ tát bát nhã

    Kim cang, chư thiên

    Vô lượng Thánh hiền

    Và các nghiệp đạo

    Nguyện phóng oai quang

                                    Thương hộ niệm thêm.

    Khắp nguyện mười phương

    Tận hư không giới

    Thiên tào, địa phủ

    Minh quan nghiệp đạo

    Vô lượng ngạ quỷ

Cha mẹ nhiều đời

Người chết lâu xa

Bà la môn tiên,

Tất cả oán kết

Cậy nhờ tài mạng,

Các thứ tộc loại

Khác loại quỷ thần

Cùng các quyến thuộc,

Nhờ sức Như lai

Vào lúc sáng sớm [25]

Quyết định giáng lâm

Được thọ pháp vị

Như lai thượng diệu

Thanh tịnh cam lồ

Uống ăn đầy đủ

Thấm nhuần ruộng thân

Phước đức, trí tuệ

Phát tâm bồ đề

Xa lìa tà hạnh

Quy y Tam bảo

Hành đại từ tâm

Lợi ích hữu tình

Cầu đạo vô thượng

Chẳng thọ luân hồi

Các quả ác khổ

Thường sanh nhà lành

Lìa các sợ hãi

Thân thường thanh tịnh

Chứng đạo vô thượng.

Ba lần bạch, khải cáo như vậy xong rồi, liền vận tâm cúng dường hương, hoa, đăng, đồ lên chư Phật, bồ tát bát nhã, kim cang, chư thiên, vô lượng thánh hiền, các nghiệp đạo quan, cúi xin chư vị từ bi giáng lâm nhiếp thọ sự cúng dường nhỏ mọn. Lễ tam bái xong, nghinh thỉnh chư thánh chúng vào trong đàn tràng, rồi đi quanh chiều phải ba vòng, về lại chỗ cũ, mặt hướng về phía đông mà làm lễ thánh chúng. Đem hương, hoa, đăng, đồ, các món pháp sự mà cúng dường (lên thánh chúng). Kế đến là phát lộ những lỗi lầm đã tạo của thân tâm, sám hối xong, lại làm lễ thánh chúng. Lấy ngón tay áp út (ngón giới độ) của bàn tay phải nhúng vào hương xoa mà xoa vào lòng bàn tay trái (cùng vận tâm nhập quán) rồi mới có thể tác pháp.

Kế đến, kết ấn  Phá địa ngục: Hai tay kết ấn kim cang quyền, hai ngón út (ngón đàn, tuệ) móc với nhau, hai ngón trỏ (ngón tấn, lực) tựa vào nhau, niệm tưởng đang mở cửa địa ngục.  Ba lần tụng, ba lần kéo mở. 

Chân ngôn (Phá địa ngục):

            Nẵng mồ a sắt tra, thí đế nam, tam nhị da, tam một đà câu chi nam, án, nhạ ninh nẵng, phược bà tế, địa rị địa rị, hồng.

            Do uy lực của ấn chú này mà bao nhiêu cửa ngõ địa ngục trong các cõi chúng sanh đến ở, theo ấn chú này mà đột nhiên tự mở.

            Kế đến kết ấn Triệu thỉnh ngạ quỷ: Bàn tay trái làm dáng vô uý, bàn tay phải thẳng hướng về trước, bốn ngón hơi co, ngón trỏ thiệt cong. 

Chân ngôn Triệu thỉnh:

            Án, di nẵng di ca, ế sái duệ sái, bà phạ hạ.

Triệu thỉnh xong, ngạ quỷ khắp đều vân tập.  Do lòng thương nhớ, ngợi khen, an ủi, khiến cho chư ngạ quỷ sanh lòng hoan hỷ mà khát ngưỡng với giáo pháp.

Kế đến kết ấn Triệu tội: 

Hai tay kết ấn kim cang rồi đan kết lại với nhau, (bằng cách hai ngón út và hai ngón áp út giao nhau), hai ngón giữa thẳng đứng như kim, hai ngón trỏ cong như móc câu.

Chân ngôn Triệu tội:

            Án, tát phạ bá bả yết rị sái noa, vĩ thú đà nẵng, phạ nhật ra đát pha, tam ma da, hồng, nhược.

            Kế đến kết ấn Diệt tội (Tồi tội):  Tám ngón tréo nhau vào trong, hai ngón giữa như vách đứng.

Chân ngôn Diệt tội:

           Án, phạ nhật ra bá ni, vĩ sa phổ tra da, tát phạ bá da, mãn đà nẵng ninh, bát ra mô khất xoa da, tát phạ bá da nga để tỳ dược, tát phạ tát đát phạ, tát phạ đát tha nga đa, phạ nhật ra, tam ma da, hồng, đát ra tra.

            Kế đến kết ấn (Phá) Định nghiệp: Hai tay kết ấn kim cang chưởng, hai ngón trỏ cong hai lóng, hai ngón cái chạm vào đầu hai ngón trỏ.

Chân ngôn Định nghiệp:

            Án, phạ nhật ra yết ma, vĩ thú đà dã, tát phạ phạ ra xoa nhĩ, mẫu đà tát để duệ nẵng, tam ma da hồng.

            Kế đến kết ấn Sám hối diệt tội:  Hai tay kết ấn kim cang, các ngón tiếp giáp bên ngoài, hai ngón trỏ cong hai lóng, hai ngón cái chạm vào đầu hai ngón trỏ.

Chân ngôn Sám hối:

            Án, tát phạ bá bả, vĩ sa phổ tra, da hạ nẵng, phạ nhật ra da, sa phạ hạ.

            Chư Phật tử đã sám hối rồi, tội chứa nhóm trăm kiếp, một niệm quét sạch mau, như lửa đốt cỏ khô, cháy hết không còn dư.

 Kế đến kết ấn Thí cam lộ của Diệu Sắc Thân Như lai: Sử dụng cánh tay trái chuyển cổ tay hướng ra trước, tay phải ngón trỏ búng ngón cái ra tiếng.

Chân ngôn Thí cam lộ:

Nẵng mồ tố lỗ bá da, đát tha nga đa da, đát nhĩ da tha: án, tố lỗ tố lỗ, bát ra tố lỗ, bát ra tố lỗ, sa phạ 

Khi tụng chân ngôn, quán tưởng phía trên hai ngón giữa có một chữ noan, lưu xuất nước pháp cam lộ bát nhã, vung vẩy vào không trung, thì tất cả ngạ quỷ, dị loại quỷ thần khắp được mát mẻ, lửa dữ dứt mất, ruộng thân thấm nhuần, lìa tưởng đói khát.

Kế đến kết ấn Khai yết hầu: 

Tay trái tưởng đang cầm hoa sen, tay phải ngón giữa búng ngón cái ra tiếng, theo lời tụng mà khảy móng tay.

Chân ngôn Khai yết hầu:

            Nẵng mồ bà nga phạ đế, vĩ bổ la, nga đát ra dã, đát tha nga đa dã.

Các người con Phật, tôi nay vì quí vị làm ấn chú xong rồi thì cổ họng tự mở, thông suốt không ngại, lìa các chướng nạn.

Các người con Phật, tôi nay vì quí vị xưng tán danh hiệu cát tường của đức Như lai, có năng lực khiến cho quí vị thoát hẳn cái khổ ba đường tám nạn, thường làm đệ tử chân thật và thanh tịnh của Như lai.

Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

Các người con Phật, nếu nghe được danh hiệu Bảo Thắng Như Lai, có năng lực khiến cho những trần lao nghiệp hoả của quí vị thảy đều tiêu diệt.

Nam mô Ly Bố Uý Như Lai.

Các người con Phật, nếu nghe được danh hiệu Ly Bố Úy Như Lai, có năng lực khiến cho quí vị thường được an lạc, thoát hẳn sợ hãi, thanh tịnh khoái lạc.

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

Các người con Phật, nếu nghe được danh hiệu Quảng Bác Thân Như Lai, có năng lực khiến cho quí vị không bị cái khổ cổ họng nhỏ như kim châm của loài ngạ quỷ, nghiệp báo lửa dữ không còn thiêu đốt, mát mẻ thông suốt, uống ăn món gì cũng như là vị cam lồ.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

Các người con Phật, nếu nghe được danh hiệu Diệu Sắc Thân Như Lai, có năng lực khiến cho quí vị chẳng chịu xấu xí, các căn đầy đủ, tướng tốt tròn đầy, thù thắng đoan nghiêm, trong cõi trời nhân gian là bậc nhất hơn hết.

Nam mô Đa Bảo Như Lai.

Các người con Phật, nếu nghe được danh hiệu Đa Bảo Như Lai, có năng lực khiến cho quí vị đầy đủ tài bảo, nhu cầu vừa ý, thọ dụng không hết.

Nam mô A Di Đà Như Lai.

Các người con Phật, nếu nghe được danh hiệu A Di Đà Như Lai, có năng lực khiến cho quí vị vãng sanh thế giới cực lạc ở phương Tây, hoa sen hoá sanh, vào bất thối địa.

Nam mô Thế Gian Quảng Đại Uy Đức Tự Tại Quang Minh Như lai.               

Các người con Phật, nếu nghe được danh hiệu Thế Gian Quảng Đại Uy Đức Tự Tại Quang Minh Như lai, có năng lực khiến cho quí vị thu hoạch được năm thứ công đức: một là trong thế gian là bậc đệ nhất so với hết thảy; hai là có được con mắt bồ tát, thân đoan nghiêm thù thắng; ba là uy đức quảng đại vượt qua tất cả thiên ma ngoại đạo, như mặt trời chiếu thế gian, lộ bày trên biển lớn, công đức thật cao dày; bốn là được tự tại lớn, hướng tới như ý, như chim bay trong không trung không có trở ngại; năm là được kiên cố lớn, ánh sáng trí tuệ, thân tâm sáng suốt như ngọc lưu ly.

Các người con Phật, bảy đức Như Lai đây dùng năng lực của thệ nguyện mà cứu giúp chúng sanh lìa xa phiền não, thoát khổ ba đường, an ổn thường lạc.  Một phen xưng danh hiệu của các đức Như Lai đây thì ngàn đời lìa khổ, chứng đạo vô thượng.

Kế đến cùng các vị quy y Tam bảo:

Quy y Phật, đấng phước tuệ vẹn toàn.

Quy y pháp, đạo thoát ly tham dục.

Quy y tăng, chúng đáng được tôn kính.

Các người con Phật, quy y Phật rồi, quy y pháp rồi, quy y tăng rồi.

Các vị đã nương tựa Tam bảo rồi, hãy như pháp kiên định hộ trì.

Kế đây vì các vị phát tâm bồ đề, các vị hãy lắng nghe.

Kết ấn kim cang chưởng, hai ngón giữa như cánh sen, đưa ấn ngang trên tim, chân ngôn rằng:

            Án, mặc địa tức đa, mẫu đát bả na, dã nhị.

            Nay vì các vị phát tâm bồ đề rồi, các người con Phật nên biết, tâm bồ đề đó từ tâm đại bi phát khởi, là chánh nhân thành Phật, là căn bản của trí tuệ, có năng lực phá trừ vô minh phiền não, ác nghiệp, chẳng bị nhiễm cảnh (lôi kéo) phá hoại.

            Kế đến vì các vị kết ấn Truyền thọ tam muội da giới:  Hai tay kết ấn kim cang đan kết lại với nhau (bằng cách hai ngón út, hai ngón áp út và hai ngón trỏ úp lên nhau), hai ngón giữa thẳng đứng như kim.

Chân ngôn (Tam muội da giới):

            Án, tam muội da, tát đát noan.

            Nay tôi truyền thọ tam muội da giới cho các vị rồi, từ nay trở đi, các vị vào địa vị của Như lai, thật là đệ tử của Phật, từ pháp hoá sanh, được pháp phần của Phật.

            Kế đến kết ấn Vô Lượng Uy Đức Tự Tại Quang Minh Như lai:  Tay trái tưởng đang cầm pháp khí, tay phải ngón giữa và ngón cái búng khảy với nhau, tưởng trong lòng bàn tay trái có một chữ noan, tuôn ra vô số các loại pháp thực cam lộ.

Chân ngôn Thí thực:

            Án, tát phạ đát tha nga đa, phạ lộ chỉ đế, noan, bà ra bà ra, tam bà ra, tam bà ra, hồng.

            Này các người con Phật, nay cùng các vị kết ấn chú rồi, biến thức ăn này thành vô lượng thực, lớn như núi Tu di, lượng đồng với pháp giới, trọn chẳng thể hết.

Lại dùng thủ ấn trước mà tụng chân ngôn (Nhũ hải) rằng:

            Nẵng mồ tam mãn đa một đà nẫm, noan. 

Cách thức lập đàn tràng và trì niệm thần chú chân ngôn

Cách thức lập đàn tràng và trì niệm thần chú chân ngôn

Này các người con Phật, nay cùng các vị kết ấn chú rồi, do oai lực gia trì của ấn chú đây, cùng tưởng nơi thủ ấn tuôn ra vị cam lộ làm thành biển sữa, chảy rưới pháp giới, khắp giúp các vị và hữu tình sung túc no đủ.

Bấy giờ, hành giả liền dùng tay phải cầm đồ đựng cam lộ, mặt hướng về phương đông, đứng viết (chữ noan) ở trước đàn tràng (hoặc viết trên đất sạch, trên tảng đá lớn, trên bồn gốm đựng nước sạch được gọi là Vu lan bồn, hoặc viết lên sanh đài cũng được, hoặc viết lên suối, ao, sông, biển.  Chẳng được viết vào gốc cây của những cây như  lựu, đào, liễu, vì quỷ thần hoảng sợ, chẳng ăn được vậy).

Trong đàn tràng có thánh chúng, nếu minh vương muốn bố thí ẩm thực (cho ngạ qủy) thì thời gian bố thí là trước canh năm, còn chư thiên muốn cúng dường chư Phật, thánh chúng thì thời gian cúng dường là sáng sớm lúc mặt trời mọc.

Nếu làm pháp sự cho quỷ thần thì thời gian do con người định chọn, giờ Tý cũng được, hay theo phép tắc căn bản của vị A xà lê.

Từ lúc ngọ trai đến hết một ngày, nếu chỉ gia trì pháp thuỷ lên các món ẩm thực, để bố thí cho các loài thuỷ tộc, thú chạy, chim bay, thì chẳng cần chọn thời tiết, cứ việc bố thí lúc nào tiện lợi.

Nếu lập đàn pháp thí thực cho ngạ quỷ nên chọn giờ Hợi là lúc thí thực. Nếu lấy thời ngọ trai mà thí thực cho ngạ quỷ thì (việc thí thực ấy) chỉ là luống uổng công lao, cũng không kết quả, bởi lẽ thời tiết không đúng, vọng sanh hư dối, quỷ thần chẳng ăn được vậy.  Hành giả nếu chẳng từ thầy trao truyền  (mà làm) thì tự rước tai họa, thành tội trộm pháp.

Các người con Phật, mặc dù theo nhóm loại mà phân chia, các vị chớ sanh tâm sân hận (mà phân bì, được vậy thì) việc bố thí không có chướng ngại, bởi vì tôi không có tâm cao thấp, bình đẳng chia khắp, chẳng lựa oán thân. Hôm nay, các vị chớ nên lấy giàu khinh nghèo, ỷ mạnh hiếp yếu, ngăn trở kẻ cô, người trẻ, khiến không được ăn, hoặc chia không đồng đều. Nương theo lòng từ tế của Phật, các vị phải thương tưởng giúp đỡ nhau, cũng như cha mẹ thương nhớ đứa con vậy.

Này các người con Phật, các vị ai cũng có cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, quyến thuộc, bạn bè thân quen. Người có sự duyên đến không được, thì các vị, những người con Phật, hãy mở lòng từ bi thương nhớ. Mỗi người đều được trao tặng đồ ăn thức uống, tiền tài, vật phẩm, lần lượt được bố thí sung túc no đủ, không có  thiếu ít, khiến phát đạo tâm, xa hẳn ba đường, vượt qua bốn dòng], nên xả thân này, mau lên đạo quả.

Lại vì các vị đem tịnh thực này phân làm ba phần: một là bố thí cho giống ở dưới nước khiến được nhân không; hai là bố thí cho loài có lông cánh khiến được pháp tịch; ba là bố thí cho những chúng sanh ở tha phương mà tình thức còn bẩm thụ, hình hài chưa hình thành, đều khiến sung túc, được vô sanh nhẫn.

Kế đến kết ấn Phổ Cúng dường: chấp tay kim cang, (hai ngón giữa cong hai lóng),  đặt ấn ngang tim.

Chân ngôn (Phổ cúng dường):

            Án, nga nga nẵng, tam bà phạ, phạ nhật ra hộc.

Bài liên quan

Các người con Phật, trước đây đã thọ hưởng những ẩm thực nhân gian mà toàn là những thứ có ra từ sự đổi chác sinh mạng, tiền mua khô rượu, máu thịt tanh tưởi, đồ cay hôi nồng. Những món ăn thức uống lâu nay tiếp nhận đó, giống như thuốc độc, tổn hại nơi thân, chỉ thêm gốc khổ, làm cho trầm luân biển khổ không biết lúc nào giải thoát. 

Tôi nương vào giáo pháp Như lai mà chí thành buông xả tất cả, thiết lập pháp hội vô giá rộng lớn này. Các vị ngày hôm nay gặp được thắng thiện giới phẩm này để thấm nhuần nơi thân, đó là do đời quá khứ các vị đã phụng sự chư Phật một cách rộng lớn, thân cận bạn lành, cúng dường Tam bảo.  Do nhân duyên này mà gặp được thiện tri thức, phát tâm bồ đề, thệ nguyện thành Phật, không cầu quả vị khác. Người đắc đạo trước lần lượt độ thoát (người sau). Lại nguyện các vị ngày đêm thường hằng ủng hộ cho tôi mãn thành sở nguyện. Việc thí thực này có được bao nhiêu công đức đều đem hồi thí khắp cả pháp giới hữu tình, nguyện cùng chư hữu tình cùng đem tất cả phước báu này hồi thí đạo quả vô thượng bồ đề, nhất thiết chủng trí, chớ mong quả vị khác, nguyện mau thành Phật.

Kế đến kết ấn Phụng tống:  Hai nắm tay kim cang, hai ngón trỏ móc với nhau,  tuỳ tụng mà chế khai.

Nếu muốn bố thí cho các ngạ quỷ, các bà la môn tiên, các nghiệp đạo minh quan trong các sở ty Diêm la, các quỷ thần và người chết lâu xa, thì bằng cách đem những món ăn thức uống tinh sạch đựng đầy trong cái bát, làm những ấn chú ở trên, rồi đổ vào trong dòng nước sạch.

Nếu muốn bố thí cho các ngạ quỷ, các bà la môn tiên, các nghiệp đạo minh quan trong các sở ty Diêm la, các quỷ thần và người chết lâu xa, thì bằng cách đem những món ăn thức uống tinh sạch đựng đầy trong cái bát, làm những ấn chú ở trên, rồi đổ vào trong dòng nước sạch.

Chân ngôn Kim cang giải thoát:

            Án, phạ nhật phạ, mục khất xoa mục.

Bài liên quan

Đức Phật bảo tôn giả A Nan:  Ở đời đương lai, có vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào vào mỗi sáng sớm, giờ ngọ trai, hay trong tất cả thời, thường dùng pháp (thí thực) này cùng với các chân ngôn và danh hiệu của 7 vị Như lai mà gia trì vào trong đồ ăn thức uống thí cho các ngạ quỷ (có phương tiện) tu hành. Hành giả nên vào thời ngọ trai hay trong tất cả thời, vì các ngạ qủy và quỷ thần khác múc cho đầy các món ẩm thực vào trong đồ đựng sạch sẽ. 

Thời gian là do con người định chọn lúc nào thì gia trì pháp thực để bố thí cho vô lượng ngạ quỷ và các chúng quỷ thần khác.  Hành trì như vậy là có được đầy đủ vô lượng phước đức, như công đức cúng dường trăm ngàn câu chi đức Như lai không có sai khác, thọ mạng dài lâu, tăng ích sắc lực, thiện căn đầy đủ, tất cả phi nhân, dạ xoa, la sát, chư ác quỷ thần chẳng dám xâm hại, lại còn có thể thành tựu vô lượng uy đức.

Nếu muốn bố thí cho các ngạ quỷ, các bà la môn tiên, các nghiệp đạo minh quan trong các sở ty Diêm la, các quỷ thần và người chết lâu xa, thì bằng cách đem những món ăn thức uống tinh sạch đựng đầy trong cái bát, làm những ấn chú ở trên, rồi đổ vào trong dòng nước sạch.  Làm như vậy rồi, tức là đã đem các món ẩm thực mỹ diệu của chư thiên tiên mà cúng dường cho câu chi hằng hà sa số các bà la môn tiên, các nghiệp đạo minh quan trong các ty sở Diêm la, các quỷ thần và người chết lâu xa.  Nhờ uy lực của ấn chú gia trì vào thức ăn mà mỗi vị (thọ nhận thức ăn) thành tựu sở nguyện căn bản, các công đức lành. Các vị ấy đồng thời phát thệ nguyện rằng: Nguyện cho người hiến cúng được thọ mạng dài lâu, phước đức an lạc. Lại mong cho người ấy thấy nghe tin hiểu chánh pháp một cách thanh tịnh, đầy đủ thiện căn, mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề.  Người ấy được công đức đồng đẳng không khác công đức cúng dường trăm ngàn hằng hà sa chư vị Như lai, tất cả oán thù chẳng thể xâm hại.

Chư vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nếu ai muốn cúng dường Tam bảo, Phật pháp tăng, nên đem hương, hoa, đăng, đồ, ẩm thực thượng diệu, dùng ấn chú ở trên gia trì mà hiến cúng, thì chư Phật, bồ tát, tất cả hiền thánh hoan hỷ tán thán các thứ công đức; hằng được chư Phật nhớ nghĩ, ca ngợi; chư thiên, thiện thần thường đến ủng hộ, rằng người này đang thực hành trọn vẹn bố thí ba la mật.

Đức Phật bảo tôn giả A Nan rằng:  Ông hãy theo lời Như lai mà tu hành đúng như pháp cùng rộng nói lưu bố, khiến cho các chúng sanh đoản mạng, bạc phước khắp được thấy nghe, thường tu pháp này để được thọ mạng dài lâu, phước đức thêm lớn.  Đây là kinh Đức Phật vì tôn giả A Nan mà nói đà la ni cứu bạt ngạ qủy Diệm Khẩu cùng tất cả chúng sanh. Hãy dùng tên kinh này, ông nên phụng trì. Tất cả đại chúng và tôn giả A Nan… nghe đức Phật nói kinh này xong, một lòng tin nhận, hoan hỷ phụng hành.

Theo Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi

 

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Nghệ An: Lễ cầu nguyện mùa thi năm 2022 tại chùa Chí Linh

Nghiên cứu 20:08 01/07/2022

Sáng 01/07/2022, tại chùa Chí Linh, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ cầu nguyện mùa thi năm 2022, đã có 300 bạn đang học tại các trường THPT trên địa bàn huyện đã về dự lễ.

Mối liên hệ khắng khít của nhiều đời trước & đời này

Nghiên cứu 20:04 01/07/2022

Trên bước đường tu, sau khi thành tựu pháp Tứ thiền và Bát định của hai đạo sĩ Kamala và Uất Đầu Lam Phất, Thái tử Sĩ Đạt Ta tọa thiền dưới cây bồ-đề đến mức độ quên ăn, quên ngủ nghỉ và sau 49 ngày Ngài thành bậc Chánh đẳng Chánh giác.

Phân tích quá trình nhận thức làm tâm ô nhiễm và cách thức chuyển hóa tâm ô nhiễm trong kinh Mật Hoàn

Nghiên cứu 20:01 01/07/2022

Kinh Mật Hoàn (Madhupiṇḍikasutta) là bài kinh số 18 thuộc kinh Trung Bộ, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Đây là một bài kinh quan trọng, trình bày những quan điểm đặc trưng của Phật giáo so với các giáo phái đương thời, có giá trị với hệ thống nhận thức luận cũng như tâm lý học Phật giáo.

Hòa thượng Thích Minh Thiện thuyết giảng tại các trường hạ huyện Đức Hòa

Nghiên cứu 19:56 01/07/2022

Sáng ngày 30/6/2022, Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa, Viện chủ Tổ đình Linh Nguyên, Thiền chủ Hạ trường Linh Nguyên quang lâm thuyết giảng tại các trường hạ huyện Đức Hòa.