Tag: 12 nguyện Lớn của Đức Phật Dược Sư là gì

Ý nghĩa danh hiệu Đức Phật Dược Sư và 12 đại nguyện

Mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư không chỉ trình bày về bản nguyện cứu đời của đức Phật Thầy Thuốc khi ngài còn là vị Bồ-tát, mà còn giới thiệu phương pháp hành đạo và hoằng pháp có hiệu quả cho tất cả những ai đang hướng về đạo quả giác ngộ vô thượng.
10:26 17/10/2019