Phật Giáo

Bốn giới điều trọng cấm của người xuất gia là gì?

Thứ năm, 06/10/2013 | 10:04

Sự phân loại các giới trong Luật Tứ phần  và trong Luật Pāli  được sắp xếp theo thứ tự từ nặng đến nhẹ. Trong đời sống xuất gia của Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, tội Ba-la-di là tội nặng nhất.

Trong phần giải thích thuật ngữ Ba-la-di, tiếng Hoa là “po luo yi fa” (ba-la-di pháp) Tứ Phần Luật giải thích: "Nếu một  vị Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni phạm tội Ba-la-di thì vị Tăng hoặc Ni ấy được xem như là “đã bị cắt đầu.” Người phạm giới hoàn toàn đánh mất đời sống tu sĩ, không còn được sống chung với các vị Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni thanh tịnh nữa, vị ấy bị trục xuất ra khỏi Tăng đoàn"
 Ảnh minh họa

Các giới Ba-la-di bao gồm:

1. Dâm dục, gọi là Đại dâm giới
2. Giết người (sát nhân) hoặc xúi dục sát nhân, gọi là Đại sát giới
3. Trộm cắp. Lấy trộm đồ vật mà trị giại đồ vật bị pháp luật xử tội tử hình, gọi là Đại đạo giới
4. Nói dối là mình đã chứng đạo quả, gọi là Đại vọng ngữ giới

Ba - la - di còn được gọi là Bốn cộng trụ pháp (tức là không được cùng ở chung). Bốn tội nói trên cả Tỳ kheo và Tỳ kheo ni đều có nội dung như nhau. Đây là bốn tội rất nặng, nếu phạm thì không được sống với chúng Tỳ kheo.

Ngoài ra, còn bốn giới cấm nữa dành cho Tỳ kheo ni. Bao gồm:

- Cấm đụng chạm đến người nam có tâm nhiễm ô

- Cấm làm tám việc chung cùng với người nam có tâm nhiễm ô. Theo Ðại Chánh Tạng, Tập XXII, p. 715, tám việc chung là: 1. Cầm tay người nam; 2. Ðụng chạm y phục người nam; 3. Cùng vào chỗ kín với người nam; 4. Ðứng với người nam; 5. Nói chuyện với người nam; 6. Cầm nắm tay chân của người nam; 7. Hẹn hò cùng đi; 8. Hẹn hò đến chỗ gặp.

- Cấm bỏ qua hoặc che dấu  tội trọng của một Tỳ kheo ni khác

- Cấm a tùng theo một Tỳ kheo phạm tội bị giáng cấp sau khi khuyên răn 3 lần
 
Bối Bối (tổng hợp)

TIN, BÀI LIÊN QUAN

Bối Bối
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z