Lâm Đồng: Giới tử lãnh thọ giới pháp tại Đại giới đàn Đạo Quang

Thứ năm, 29/10/2018 | 15:06

Sáng ngày 20/09/Mậu Tuất (28/10/2018), Hội đồng Thập sư tăng, ni đã quang lâm giới trường đăng đàn truyền giới cho hơn 400 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn Đạo Quang. 

 
Trong kinh Tâm Địa Quán đức Phật dạy: “Người giữ gìn giới luật dù xuất gia chỉ trong một ngày đêm cũng được hai trăm vạn kiếp không sa đọa ác thú. Người đó thường sinh nơi nhàn cảnh, hưởng phước trí thù thắng, thường gặp Thiện tri thức, vĩnh viễn không thoái chuyển, thường gặp chư Phật được Phật thọ ký, ngồi tòa kim Cang thành bậc Đại Giác”. Do đó, Giới có công năng như chiếc bè báu đưa người qua bể khổ, giới là cửa ngõ vào cảnh Niết bàn. Thế nên trong các tông phái của Phật giáo, dù chúng ta tu theo tông phái nào cũng phải lấy giới làm thầy, người muốn được quả vui, dứt trừ mầm mống của khổ đau, sinh tử, luân hồi mà không giữ gìn tịnh giới thì không thể được.
 
Trong kinh Niết bàn, đức Phật cũng đã dạy: “Nếu không có hộ trì giới luật làm sao được Phật tính? Tất cả chúng sinh dù sẵn có Phật tính, nhưng phải nhờ trì giới thì Phật tính mới hiển lộ, nhân thấy Phật tính mới chứng được giác trí”. Chính vì vậy, Giới là căn bản chính để thuận dòng giải thoát, con đường thành Phật tác Tổ cũng từ đây.
 
Tỳ kheo là danh từ dành cho người xuất gia thọ Đại giới, Đại giới hay Cụ túc giới, là Giới pháp cuối cùng mà người xuất gia phải lãnh thọ. Tỳ kheo tăng có 250 điều và tỳ kheo ni có 348 điều. Ở miền Bắc, tỳ kheo tăng còn được gọi là sư ông, tỳ kheo ni được gọi là sư thầy.
 
Sáng ngày 20/09/Mậu Tuất (28/10/2018), Hội đồng Thập sư tăng, ni đã quang lâm giới trường đăng đàn truyền giới cho hơn 400 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn Đạo Quang Lâm Đồng. 
 
Theo đó, tại giới trường tăng (chùa Linh Sơn), hội đồng thập sư đã truyền giới cho 42 giới tử thọ tỳ kheo và 108 giới tử thọ sa di giới. Tại giới trường ni (chùa sư nữ Linh Phong), 58 giới tử thọ tỳ kheo, 93 giới tử thọ thức xoa ma na và 129 giới tử thọ sa di. Riêng giới tử thọ tỳ kheo ni sẽ được Hội đồng Thập sư tăng truyền trao giới pháp vào chiều ngày 21/9/Mậu Tuất tại giới trường chùa Linh Sơn (Tp.Đà Lạt).

Linh Toàn - Hạnh Định - Khánh Phước - Nguyên Đạo 
PGVN
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ