Phật Giáo

Bộ lịch xuân 'Bồ Tát hạnh' cho năm mới

Thứ sáu, 10/01/2020 | 14:29

Tết Canh Tý đang đến gần, ắt hẳn trong gia đình mỗi Phật tử muốn có một bộ lịch đẹp vừa để nhắc nhở ngày tháng cho công việc vừa thắm đượm tinh thần Phật giáo. Thiết nghĩ Bộ lịch "Bồ Tát hạnh" mang tính nghệ thuật rất cao, đầy ý nghĩa sẽ là lựa chọn thích hợp cho các quý Phật tử.

>> Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Xuân muôn nơi

Di Lặc Bồ tát nghênh xuân

Di Lặc Bồ tát nghênh xuân

Di Lặc Bồ tát nghênh xuân:
Bụng lớn từ bi, tâm hoan hỷ
Sáu trẻ nghịch đùa với vô vi
Long Hoa mở hội, dân hạnh phúc
Thái bình hòa ca khúc xuân thì

Cửu phẩm Liên hoa

Cửu phẩm Liên hoa

Cửu phẩm Liên hoa:
Chín phẩm sen sanh ngàn đồng tử
Tâm trong, nghiệp tịnh, niệm Di Đà
Sớm chiều vui tu cùng bạn lữ
Luân hồi lục đạo chẳng vào ra

Phổ Hiền Bồ tát hạnh nguyện

Phổ Hiền Bồ tát hạnh nguyện

Phổ Hiền Bồ tát hạnh nguyện:
An nhiên tĩnh tọa tâm thanh tịnh
Văn hay chữ tốt sách tấn tu
Đại hạnh từ nghiêm tròn thập nguyện
Vững chí bền tâm thoát ái hà

Văn Thù Bồ tát

Văn Thù Bồ tát

Văn Thù Bồ tát:
Đảnh tụ hào quang như vầng nhật
Dụng gương trí huệ trảm vô minh
Đoan tọa thanh sư du thập xứ
Truyền thế Như Lai minh huấn từ

Lục cúng

Lục cúng

Lục cúng:
Hương, hoa, quả, nhạc, trà, đèn
Trang nghiêm dâng trước đài sen cúng dường
Ngưỡng mong chư Phật mười phương
Từ bi trụ thế mở đường độ sanh.

Đại Kim Cang Diệu Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát

Đại Kim Cang Diệu Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát

Đại Kim Cang Diệu Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát:
Khổng tước chim thiêng thân sắc vàng
Lưng cõng Phật Bà dạo thế gian
Chân đạp hà sa vô minh giới
Đưa người trở lại chốn Tây phang

Vi Đà hộ pháp

Vi Đà hộ pháp

Vi Đà hộ pháp:
Vi Đà Thiên tướng mạo đường đường
Hào quang kim giáp phóng tam châu
Lưỡng thủ chắp trì Kim Cang kiếm
Tề ác phò chơn trấn đạo tràng

Địa tạng Bồ tát độ Tam đồ

Địa tạng Bồ tát độ Tam đồ

Địa tạng Bồ tát độ Tam đồ:
Châu sáng tròn vành soi ngục tối
Trượng vàng dộng phá pháp tam tâm
Vạn loài ngạ quỷ nương từ bóng
Tây phương trực chỉ thoát luân hồi

Đại Thế chí Bồ tát tiếp dẫn Tây phương

Đại Thế chí Bồ tát tiếp dẫn Tây phương

Đại Thế chí Bồ tát tiếp dẫn Tây phương:

Phổ từ thị hóa chúng sanh
Đại khai giác ngộ trở thành Phật vương
Liên đài tỏa ngát thiền hương
Tây phương Thế Chí dẫn đường vãng sanh

Thiện ác nhân quả

Thiện ác nhân quả

Thiện ác nhân quả:
Thế gian vạn sự chẳng thường bền
Vì bởi nghiệp trần mãi xuống lên
Kiếp sống gieo nhơn sau hái quả
Tội đày, phước hưởng, tại mình ênh

Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư

Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư

Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư:
Lìa bỏ cao sang cùng danh vọng
Gậy hài một chiếc tiến Đông đô
Mở nẻo thiền từ về Tây trúc
Sanh tử hai đường nhân duyên chọn
Hành giả hiểu rồi sách tấn tu

Đồng tâm cầu nguyện hòa bình thế giới

Đồng tâm cầu nguyện hòa bình thế giới

Đồng tâm cầu nguyện hòa bình thế giới:
Đạo chơn thật là đạo cứu đời
Bất kể sắc hình từ khắp nơi
Đồng tâm liên hợp cùng cầu nguyện
Thế giới hòa bình, nạn kiếp vơi

 

Minh Đạt
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z