Phật Giáo

Đạo từ của Hòa thượng Pháp chủ Thích Đức Nhuận đọc trong lễ bế mạc

Thứ năm, 24/01/2012 | 16:51

Nhiệm kỳ II vừa qua, Giáo hội ta đã làm được nhiều việc tốt, lợi đạo, ích đời như đã được Đại hội Giáo hội xác nhận, thể hiện truyền thống Phật giáo Việt Nam gắn bó với Dân tộc ngày càng được tô bồi vun đắp

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa Quý vị Khách quý.

Kính bạch chư Tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni.

Cùng quý Đạo hữu Phật tử trong và ngoài nước.

Qua hai ngày tập trung trí tuệ và công sức để làm việc, hôm nay quý vị Tôn túc cùng chư vị Tăng, Ni, Phật tử Đại biểu Đại hội đã Hoàn thành trọng trách mà Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước giao phó. Tôi tán thán công đức của chư vị. Tôi cũng có lời tán thán công đức chư Tăng, Ni, Phật tử khắp mọi miền đất nước và ở ngoài nước đã hướng về Đại hội và đã đóng góp tài trí, công sức, vật lực cho Đại hội.

Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp trong không khí Hòa hợp, đoàn kết, thống nhất là một sự cổ vũ lớn đối với Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam.

Nhiệm kỳ II vừa qua, Giáo hội ta đã làm được nhiều việc tốt, lợi đạo, ích đời như đã được Đại hội Giáo hội xác nhận, thể hiện truyền thống Phật giáo Việt Nam gắn bó với Dân tộc ngày càng được tô bồi vun đắp.

Tôi mong rằng chư vị Tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, cư sĩ Phật tử sẽ đem tinh thần của Đại hội về các địa phương trong nước cũng như ngoài nước cùng toàn thể Tăng, Ni cư sĩ tiếp tục sứ mệnh hoằng dương Phật pháp, đào tạo Tăng tài, hướng dẫn việc tu học cho các hàng Phật tử làm cho Đạo pháp ngày càng xương minh, đồng thời đóng góp tích cực trí tuệ, công sức, tài vật cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên bước đường phát triển hiện nay.

Nhân dịp này, thay mặt Giáo hội, tôi xin bày tỏ lòng tri ân với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quan tâm ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của Phật giáo Việt Nam.

Tôi cũng xin cảm ơn Quý vị Khách quý đã tới dự Đại hội làm cho Đại hội của chúng tôi được thành tựu viên mãn. Xin kính chúc Quý vị dồi dào sức khoẻ.

Cầu chư Phật gia hộ cho chư vị Tôn túc chư Tăng, Ni, Cư sĩ Phật tử thân tâm thường an lạc.

Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ tát Ma ha tát.


Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 1992

HÒA THƯỢNG PHÁP CHỦ


THÍCH ĐỨC NHUẬN


Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z