Phật Giáo

Hà Nội: Lịch giảng Pháp của Ban Hoằng Pháp tháng 11 (AL)

Thứ năm, 12/12/2012 | 12:26

Số TT

Địa Điểm

( Tên chùa)

Ngày, tháng

( Âm lịch)

Giờ

Giảng sư

Ghi chú

1

Chùa Quán Sứ

Các Chủ nhật

  14h00

ĐĐ.Thích Tâm Thuần

0982.868.859

 

2

Chùa Lý Triều Quốc Sư

 

1,8,15, 23/11

5h00

HT.Thích Bảo Nghiêm

0913.226.743

3

Chùa Hoàng Mai

 

1 / 11

14h00

ĐĐ.Thích Tâm Thuần

 0982.868.859

4

 

Chùa Hòe Nhai

(Lớp giáo lý cơ bản)

4/11 – CN

11/11 – CN

18/11  - CN

25/11 – CN

14h00

14h00

14h00

14h00

ĐĐ.Thích Tâm Thuần

ĐĐ.Thích Tâm Hoan

ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ

ĐĐ.Thích Thanh Hải

0982.868.859

0912.498.784

0914.348.787

0948.095.343

5

 

Chùa Hòe Nhai

(Lớp giáo lý nâng cao)

4/11 – CN

11/11 – CN

18/11  - CN

25/11 – CN

7h30

7h30

7h30

7h30

HT.Thích Bảo Nghiêm

ĐĐ.Thích Trí Như

TT.Thích Tiến Đạt

TT.Thích Chiếu Tạng

0913.226.743

043.6876.026

0912.706.981

0913.284.630

 

6

 

 

Chùa Bát Mẫu

1/11 – T5

15/11 – T5

22/11 – T5

14h00

14h00

8h00

14h00

ĐĐ.Thích Tâm Thuần

ĐĐ.Thích Tâm Thuần

ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ

ĐĐ.Tục Diệu

0982.868.859

0982.868.859

0914.348.787

0979.930.888

 

7

 

Chùa Mộc Quan Nhân

2/11 – T6

10/11- T7

20/11 – T3

14h00

14h00

14h00

ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ

ĐĐ.Thích Quảng Thắng

HT.Thích Bảo Nghiêm

0914.348.787

0943.134.995

0913.226.743

 

8

 

Chùa Ngọc Lâm

( Cầu Cá)

2/11 – T6

4/11 - CN

17/11 – T7

 

18h30

7h30

   18h30

 

 

ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ

ĐĐ.Thích Thanh Hải

ĐĐ.Tục Diệu

0914.348.787

0948.095.343

0979.930.888

9

 

Chùa Phụng Thánh

( Chúng A Nan Miền Bắc)

4/11 – CN

11/11 – CN

18/11  - CN

25/11 – CN

14h00

14h00

14h00

8h00

14h00

ĐĐ Thanh Hải

ĐĐ Quảng Thắng

ĐĐ Tâm Hoan

TT Thanh Huân

ĐĐ Tục Diệu

 

 0948.095.343

0943.134.955

0912.498.784

0912.255.391

 0979.930.888

10

 

Chùa Phụng Thánh

(Chúng Mục Kiền Liên)

3/11 – T7

10/11 – T7

17/11 – T7

24/11 – T7

14h00

14h00

14h00

8h00

14h00

ĐĐ Trí Như

ĐĐ Minh Châu

ĐĐ Quảng Thắng

ĐĐ Tâm Hoan

ĐĐ Tục Diệu

043.6876.026

0984.487.833

0943.134.995

 0912.498.784

0979.930.888

 

11

 

Chùa Vạn Phúc

     ( Lớp giáo lý cơ bản )

4/11 – CN

11/11 – CN

18/11  - CN

25/11 – CN

8h00

8h00

8h00

8h00

 

ĐĐ Trí Thuần

ĐĐ Tục Diệu

ĐĐ Thiện Tài

ĐĐ Quảng Thắng

 

0977.533.449

0979.930.888

0985.010.477

0943.134.995

 

12

 

Chùa Cát Linh

13/ 11 – T2

28/11 – T3

19h00

19h00

ĐĐ Tâm Hoan

ĐĐ Chiếu Tuệ

 

0912.498.784

0914.348.787

 

13

 

Chùa Mộ Lao

5/11 – CN

12/11 – CN

19/11  - CN

26/11 – CN

14h00

14h00

14h00

14h00

Sư cô Đàm Vân

ĐĐ Đạo Phong

Sư cô Đàm Vân

ĐĐ Đạo Phong

0914.322.697

0923.397.405

14

Chùa Láng Nền

3/11 – T7

17/11 – T7

14h00

14h00

ĐĐ Chiếu Tuệ

ĐĐ Tâm Hoan

0914.348.787

0912.498.784

15

 

Chùa Bằng A

1/ 11– T5

15/11 – T5

14h00

14h00

 

ĐĐ Trí Thuần

ĐĐ Trí Thuần

 

0977.533.449

16

Chùa Quỳnh Lôi

 

13/11 – T3

8h00

ĐĐ Đạo Thông

0915.221.661

17

Chùa Trấn Quốc

T7  và CN

19h00

14h00

HT Thanh Nhã

HT Thanh Nhã

Lớp Thiền tập Giảng giáo lý


BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z