Phật Giáo

Hướng dẫn thực hiện Thông bạch của HĐTS tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558

Thứ năm, 20/02/2014 | 09:29

Việc thực hiện xe hoa do Quý Ban chịu trách nhiệm và kinh phí tự túc hoàn toàn. Thời gian thực hiện xe hoa tại chùa Bái Đính bắt đầu từ ngày 07 đến ngày 09/5/2014 (09 – 11/4/Âl). Thời gian đăng ký diễu hành xe hoa tại Ninh Bình với Văn phòng 1, Văn phòng 2 TƯ GH chậm nhất là ngày 10/03/2014.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-

 Số : 039 /CV/HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-

       Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2014

V/v hướng dẫn thực hiện thông bạch số 011/TB/HĐTS ngày 21/01/2014 V/v tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) 2014

         Kính gửi: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư

Đại lễ Phật đản (Vesak) năm 2014 – PL. 2558 tổ chức tại Việt Nam là một sự kiện quan trọng, đại hoan hỷ của Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Để Đại lễ Phật đản thực sự là Lễ hội Văn hóa, quy mô, hoành tráng, tiếp theo Thông bạch số 011/TB/HĐTS ngày 21/01/2014, V/v hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tổ chức Đại lễ Phật đản tại địa phương, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau:

1. Tổ chức xe hoa: Đề nghị Quý Ban đăng ký xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản tại Trung tâm Phật giáo Tràng An – Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình (nếu có điều kiện). Việc thực hiện xe hoa do Quý Ban chịu trách nhiệm và kinh phí tự túc hoàn toàn. Thời gian thực hiện xe hoa tại chùa Bái Đính bắt đầu từ ngày 07 đến ngày 09/5/2014 (09 – 11/4/Âl). Thời gian đăng ký diễu hành xe hoa tại Ninh Bình với Văn phòng 1, Văn phòng 2 TWGH chậm nhất là ngày 10/03/2014.

2. Diễu hành xe hoa tại địa phương: Quý Ban đăng ký lộ trình diễu hành xe hoa với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ.

3. Treo cờ và biểu ngữ: Đề nghị Quý Ban đăng ký làm việc với Ban Dân vận, Ban Tôn giáo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để được hỗ trợ treo cờ, biểu ngữ, áp phích tại các đường phố trung tâm của tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã. Nội dung biểu ngữ thực hiện theo thông bạch số 011/TB/HĐTS, ngày 21/01/2014.

4. Đưa tin về Đại lễ Phật đản trên đài phát thanh, truyền hình địa phương: Quý Ban đăng ký làm việc với Ban Giám đốc đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố để phổ biến, tuyên truyền về Đại lễ Phật đản (Vesak) năm 2014 tại Việt Nam.

5. Triển lãm: Quý Ban có thể tổ chức triển lãm những thành tựu Phật sự của Trung ương, địa phương, hình ảnh di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh.

6. Để xã hội hóa và quần chúng hóa Đại lễ Phật đản, nếu đủ điều kiện Quý Ban có thể kết hợp cùng một số công ty tổ chức hội chợ văn hóa, lễ hội ẩm thực chay tại địa phương.

7. Các biểu ngữ, áp phích chào mừng Đại lễ Phật đản, Quý Ban tự thực hiện.

Rất mong Quý Ban triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

Nơi nhận :

- Như trên

- UBND, BDV, UBMTTQVN,

BTG, Sở VHTT&DL, Đài PT, TH tỉnh, thành phố

                  "để biết và giúp đỡ”

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC kiêm TỔNG THƯ KÝ

 (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z