Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ năm, 08/02/2018, 13:36 PM

Nghi thức cung tiễn Chư Thiên (23 tháng Chạp)

Trên trời dưới đất  không bằng Phật, Thế giới mười phương cũng khó bằng, Thế gian có gì con đã thấy,Tất cả không ai bằng Phật vậy! Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Trên trời dưới đất  không bằng Phật, Thế giới mười phương cũng khó bằng, Thế gian có gì con đã thấy, Tất cả không ai bằng Phật vậy! Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

+ CÚNG HƯƠNG (Chủ lễ quỳ xướng):

Nguyện đem lòng thành kính,
Gửi theo đám mây hương,
Phưởng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật từ gia hộ :
Tâm Bồ đề kiên cố
Chí tu học vững bền,
Xa biển khổ mông mênh,
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)

+ TÁN PHẬT (Tán dương công đức Phật):

Thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly
Trí Phật ngời sáng như trăng rằm
Phật ở thế gian thường cứu khổ
Tâm Phật không đâu không từ bi
 
+ LỄ PHẬT:

Phật, chúng sinh thể tính vốn đồng,
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,
Lưới Đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
 
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập   Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật; Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát; Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát; Hộ Pháp Chư Tôn Bồ tát; Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật; Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát; Đại Thế Chí Bồ tát; Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát; Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lễ)

- TÁN HƯƠNG (nhạc cúng hương):

Hương xông đảnh báu,
Giới định tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quí khôn lường,
Ngào ngạt khắp muôn phương,
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát. (3 lần)
(Tụng chú Đại Bi, nếu có thời gian . . .)

- TÁN PHẬT:

Trên trời dưới đất  không bằng Phật,
Thế giới mười phương cũng khó bằng,
Thế gian có gì con đã thấy,
Tất cả không ai  bằng Phật vậy!
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần)

Trên cao thần hộ pháp soi sáng,
Trời, trăng, sao tỏ rạng nhân gian,
Giữ đất nước an khang,
Lòng, thành dâng hiến cúng,
Phước thọ vững bình an.
Nam Mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Nam mô trung thiên giáo chủ: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật, Đông Phương A Súc Phật, Nam PhươngBảo Tướng Phật, Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật, Bắc Phương Vi Diệu Thanh Phật, Bảo Hoa Công Đức Hải, Lưu Ly Kim Sơn. 

Nam mô chư Phật quá khứ: Chiếu Minh Bảo Thắng Phật, Vô Cấu Xí Bảo Quang Minh Vương Tướng Phật, Kim Diệm Quang Minh Phật, Kim Bách Quang Minh Chiếu Tàng Phật, Kim Sơn Bảo Cái Phật, Kim Hoa Diệm Quang Tướng Phật, Đại Cự Bảo Tướng Phật.

Nam Mô Kim Quang Minh hải vi diệu pháp cự tối Thắng Kinh Vương.

Nam Mô Quang Minh hội thượng chư đại Bồ Tát, Tín Tướng Bồ Tát, Kim Quang Minh Bồ Tát, Kim Tạng Bồ Tát, Thường Bi Bồ Tát, Pháp Thượng Bồ Tát.

Nam mô Ta Bà giáo chủ hiệu lịnh độc tônĐại Phạm Thiên Vương và các quyến thuộc .

Nam mô Địa cư thế chủ Đao Lợi Trung Vương - Đế Thích tôn thiên.

Nam mô Đông Phương hộ thế càng đạt Bà Chủ - Trì Quốc Thiên Vương.

Nam mô  Nam Phương hộ thế: Cưu Bàn Trà Chủ tăng trưởng Thiên Vương.

Nam mô  Tây Phương hộ thế: Đại Long Vương Vương - Quảng Mục Thiên Vương.

Nam mô  Bắc Phương hộ thế - Đại Dược Xoa Chủ: Đa Văn Thiên Vương.

Nam mô  Thân phục oán ma thệ vị lực sĩ – Kim Cang Mật Tích Tôn Thiên

Nam mô  Đặc tôn chi chủ cư sắc đảnh thiên – Ma Hê Thủ La tôn thiên.

Nam mô  Nhị thập bát bộ thống lãnh quỉ thần tán chỉ đại tướng tôn thiên.

Nam mô  Năng dữ tổng trì đại trí huệ tụ - Đại Biện Tài tôn thiên.

Nam mô  Tùy kỳ sở cầu linh đắc thành tựu - Đại Công Đức tôn thiên.

Nam mô  Ân ưu tứ bộ ngoại hộ tam châu – Vi Đà Thiên Tướng tôn thiên.

Nam mô  Tăng trưởng xuất sinh, chứng minh công đức – Kiên Lao Địa Thần tôn thiên.

Nam mô  Giác trường thùy ấm nhân quả: Hổ Nghiêm Bồ Đề Thọ Thần tôn thiên.

Nam mô  Sinh chư quỉ vương bảo hộ nam nữ - quỉ tử mẫu thần tôn thiên.

Nam mô  Hành nhựt nguyệt tiền, cứu binh phạt nạn – Ma Lợi Phộc tôn thiên.

Nam mô  Bách minh lợi sinh thiên quang phá ám - nhựt cung Thái Dương tôn thiên.

Nam mô  Tinh chư tú vương thanh lương chiếu dạ nguyệt cung Thái Âm tôn thiên.

Nam mô  Bí tạng pháp bảo chủ chấp quần long – Ta Kiệt La Vương tôn thiên.

Nam mô  Chưởng u minh quyền, vi địa ngục chủ - Diệm Ma La tôn thiên.

Nam mô  Ngũ nhạc cư đông Thái sơn phủ quận – Thiên Tề Nhân Nguyên tôn thần.

Nam mô  Thiết Vi lưỡng sơn thập bát ngục chủ - thập điện minh vương tôn thần.

Nam mô  Không thần, địa thần, trú thần, dạ thần; nhứt thiết hộ thân chư thần đẳng chúng.

Nam mô  Vô sắc tứ không, phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, thức xứ, không xứ chư đại thiên vương.

Nam mô  Sắc giới tứ thiền, Ngũ Na Hàm Thiên, Sắc cứu cánh, Thiện Hiện, Thiện Kiến, Vô Nhiệt, Vô Phiền chư đại thiên vương.

Nam mô  Sắc giới tứ thiền, ngoại đạo sở cư – vô tưởng thiên vương.

Nam mô  Sắc giới tứ thiền cư phàm phu vị - Quảng Quả, Phước Sinh, Vô Văn Thiên thượng, chư đại thiên vương.

Nam mô  Sắc giới tam thiền: Biến Tịnh, Vô Lượng Tịnh, Thiểu Tịnh chư đại thiên vương.

Bên phải vị thứ 5: Sắc giới nhị thiền: Quang Âm, Vô Lượng Quang, Thiểu Quang, chư đại thiên vương.

Nam mô  Sắc giới sơ thiền thiên vương Đại Phạm thứ cập Phạm Phụ, Phạm Chúng chư vị thiên vương.

Nam mô  Dục giới chi gian thị vi Ba Tuần, ngũ đế đại ma, cập chư ma thiên.

Nam mô  Dục giới ở đảnh Tha Hóa, Đại Tự Tại thiên vương.

Nam mô  Dục giới hàng thứ, hằng Thọ Hóa Lạc Tự Tại Thiên Vương.

Nam mô  Dục giới ở giữa, Đẩu Suất Đà Thiên-Tri Túc Thiên Vương.

Nam mô  Dục giới không cư - Dạ Ma Thiên Vương.

Nam mô  Tại Tu Di đảnh bốn phương mỗi phương bốn vị: tam thập nhị đại thiên vương.

Nam mô  Tại Tu Di xéo tứ phương tứ bộ chư Thiên Thiên Tử.

Nam mô  nhơn bổn không cư ứng thế kiết hung chư tinh tú thiên.

Nam mô  Tu Di sơn hạ như thứ tam cấp Thường Kiều Thiên, Trì Man Thiên, Kiên Thủ Thiên, Chư Thiên Thiên Tử.

Nam mô  Quang Minh hội thượng tích thị bát bộ Khẩn Na La Vương, Ca Lâu La Vương, Ma Hầu LaGià Vương v.v.. nhứt thiết thần vương.

Nam mô  Quang Minh hội thượng, tích chưởng khí giới, Ni Liên hà thần, chư vũ đại thần, đại ẩm thựcthần, phong thủy chư thần, hỏa thần hết thảy chư thần.

Nam mô  đông tây lưỡng độ, thập bát già lam, bổn tự già lam, hộ pháp thánh chúng.

Nam mô  thiên can địa chi lục thập thái tuế, thập nhị cung thần, chư đại tinh quân.

Nam mô  trị niên thái tuế, bổn mạng cung tào, nghiệp đạo minh quan, nhứt thiết tinh quân.

Nam mô  ở tỉnh, tỉnh chủ, phủ, phủ chủ, huyện người đứng đầu thành hoàng tôn thần.

Nam mô  đương sơn thổ địa chánh thần, thổ địa phường nào…. Chánh thần (nơi trai chủ ở).

(Có 22 thần thổ địa như trên).

Phàm nghi cúng chư thiên như trong cuốn Thiền Môn Nhật Tụng, theo nghi thông thường. Đây chỉ ghi lòng sớ như sau:

Ngưỡng nguyện:

Trên hội Linh Sơn, thọ âm di chúc của Phật, đến đạo tràng xứ Ma Kiệt Đà chứng minh vua trong đời phẩm Diệu Nghiêm chúng sinh nương tựa; ba cõi trên cao mong giáng lâm thương tình chứng giám. 

Nay ở Châu Nam Thiệm bộ trong 4 châu thiên hạ, tại nước, tỉnh, phủ, huyện, phố… ở tại địa chỉ… chùa, phụng Phật sửa soạn thiết trai cúng chư thiên, để cầu việc gì… tín chủ (tên) hôm nay cúi đầu dâng hương bày tỏ lòng thành, mong phóng hào quang soi tỏ, Thích Ca Văn Phật trên hội Kim Quang chư Phật, Bồ Tát, trời rồng 8 bộ chúng, các Thánh hiền dùng quyền thật, ngồi tòa sen vàng, mong thông thấu lời bày tỏ. 

Lại nguyện vì việc gì… (nói rõ tâm nguyện). 

Hôm nay ngày… tháng… năm chọn sắm mấy thức chay thanh nhẹ dâng cúng, quyền cao của thiên chủ, mong rủ thiên ân dung thọ tấc lòng thành dâng cúng. Lại ngưỡng mong: Phật đoái lòng thương, đức Trời trãi rộng theo chỗ cầu mà ban ân, là tỏ sự cảm ứng như tiếng vang, lòng người khắc cốt. Trời nghe lời tâu này mà hiển hiện thần thông dùng pháp Phật cảm hóa.

Mong hồng ân Tam Bảo, chư thiên chóng rủ ân từ, chiếu soi gia hộ cho chúng con được gội nhuần lợi lạc.

Ngày… tháng… năm (tên người) xin chí thành dâng sớ. 

TỤNG CHÚ TIÊU TAI:

Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát ra để hạ đa xá, ta nẵng nẫm, đát diệt tha. Án khư khư, khư hế khư hế hồng hồng, nhập phạ ra, nhập pha ra, bát ra nhập pha ra, bát ra nhập phạ ra, để sắt sá, để sắt sá, sắt trí rị, sắt trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ ta phạ ha. (3 lần)

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Ngày đêm sáu thời luôn an lành,
An lành trong mỗi giây mỗi phút,
Xin nguyện Phật từ thường gia hộ.
Nam mô Giáng Cát Tường Bồ tát. (3lần)

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Tội từ tâm khởi đem tâm sám,
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu,
Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không,
Thế giới gọi là chân sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát. (3lần)
 
- TỤNG CHÚ THẤT PHẬT DIỆT TỘI:

Li bà li bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà la ni đế, Ni ha ra đế, Tỳ lê nể đế, Ma ha dà đế, Chơn lăng càn đế, ta bà ha. (3lần)

- HỒI HƯỚNG:

Vừa rồi bao nhiêu công đức,
Bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha,
Nguyện xin hiến cúng :
Chư Phật Thánh chúng,
Hộ Pháp thiện thần,
Duy nguyện ai lân,
Thùy từ minh chứng.
 
- PHỤC NGUYỆN:

Phật từ cảm ứng,
Pháp lực hiệu linh.
Gia hộ cho chúng con :
Chờ Phật Từ Thị giáng sinh,
Ngõ nghe Pháp âm tái chuyển.
Đợi thuở Long Hoa xuất hiện,
Hầu thấy Phật nhựt trùng quang.
Mong thế giới bình an,
Nguyện nhơn sinh hạnh phúc.
Năm mới an khang cung chúc,
Đầu xuân phước thọ chào mừng.
Mạch đạo lưu chuyển không ngừng,
Dòng đời đổi thay chẳng dứt.

Chúng con nguyện:

Tạo thêm công đức,
Tiêu bớt tội khiên,
Phủi sạch não phiền,
Trau dồi trí tuệ.
Học đạo Tứ đế,
Tu hạnh Nhất thừa,
Tinh tấn sớm trưa,
Cầu thành Phật đạo.

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.  (1 lễ)
 
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)
 
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

Vân Tuyền biên soạn
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Pháp tu niệm Phật trong thời Thế Tôn tại thế

Tư liệu 11:15 13/07/2020

Không riêng pháp môn niệm Phật mà niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hơi thở ra - Hơi thở vô, niệm Chết, niệm Thân và niệm An tịnh... nếu được tu tập sung mãn đều có thể đạt đến giải thoát.

Hướng dẫn cách nhiếp tâm niệm Phật để không loạn

Tư liệu 10:26 13/07/2020

Trong khi niệm Phật, từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, nhớ số phân minh. Niệm hết mười câu lại niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi câu. Niệm câu nào nhớ câu nấy, chẳng được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Kim chỉ nam trên con đường tu Tịnh độ

Kỳ quan Phật giáo trên con đường tơ lụa huyền thoại

Tư liệu 10:05 13/07/2020

Huyện tự trịnh Túc Nam, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc là nơi lưu giữ một kỳ quan Phật giáo cổ xưa rất độc đáo bên con đường tơ lụa huyền thoại.

Phật tử nên thờ tượng Phật nào trong nhà?

Tư liệu 09:35 13/07/2020

Tượng Phật không phải là việc ngẫu hứng thích là mua được. Việc mua tượng Phật phải xuất phát từ sự thành tâm của mỗi Phật tử, mỗi người muốn mang tượng Phật về nhà để thờ.

Từ điển Phật học