Phật Giáo

Thư của cụ Nguyễn Văn Linh gửi Đại hội Đại biểu lần thứ II Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thứ năm, 01/01/2012 | 11:02

Hơn 40 năm trong công cuộc Cách mạng giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội, đông đảo Tăng, Ni và tín đồ đạo Phật đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung của Đất nước

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Đại hội Đại biểu lần thứ II Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu lần thứ II Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi xin gửi tới các vị Hòa thượng, Thượng toạ và quý vị đại biểu lời chào thân ái.

Trong gần 2000 năm lịch sử, đạo Phật đã hòa nhập và gắn bó với dân tộc Việt Nam, trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Hơn 40 năm trong công cuộc Cách mạng giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội, đông đảo Tăng, Ni và tín đồ đạo Phật đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung của Đất nước, tô đậm truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc, với chủ nghĩa xã hội của đạo Phật Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trước sau như một, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng của nhân dân, coi trọng và xây dựng truyền thống đoàn kết với các tôn giáo, đoàn kết dân tộc vì lợi ích chung của Tổ quốc. Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy rằng, từ sau Đại hội thống nhất Phật giáo lần thứ nhất đến nay, Tăng, Ni và tín đồ đạo Phật vẫn phát huy truyền thống tốt đẹp của mình để thực hiện đường hướng “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”.

Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ cao cả, to lớn nhất nhưng cũng vô cùng khó khăn, gian khổ của nhân dân ta. Hiện nay toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, với mục tiêu “...ổn định mọi mặt tình hình kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo...” trước mắt phải đẩy mạnh sản xuất, thi đua thực hiện tốt ba chương trình kinh tế lớn làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của bộ máy Đảng và Nhà nước ta, làm lành mạnh quan hệ xã hội.

Tôi mong rằng các đại biểu trong Đại hội cũng như trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với tôn chỉ từ bi, bình đẳng vô ngã, vị tha của đạo Phật, hãy ra sức cổ vũ Tăng, Ni và Phật tử cả nước sát cánh cùng các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thiết thực bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thiết thực bảo vệ hòa bình thế giới.

Một lần nữa tôi thân ái chúc sức khoẻ quý vị đại biểu và nhờ quý vị chuyển tới toàn thể Tăng, Ni và Phật tử cả nước lời chúc mừng tốt đẹp của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hà Nội, ngày 20-10-1987

NGUYỄN VĂN LINH

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt NamTrích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z