Phật Giáo

Thư của GHPGVN gửi Ban Tôn giáo Chính phủ

Thứ năm, 18/01/2012 | 14:18

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhận thấy những điểm sửa đổi trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phù hợp với pháp luật và uỷ nhiệm Ban Tôn giáo của Chính phủ thông báo cho Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động.

VĂN PHÒNG                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1866- NC                                                                                                              -

                                                                                                                                    Hà Nội, ngày 4 tháng 8  năm 1988

  

Kính gửi: BAN TÔN GIÁO CỦA CHÍNH PHỦ

V/v Hiến chương sửa đổi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Theo đề nghị của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (văn thư số 01-CV/PG ngày 30-7-1987), của Ban Tôn giáo của Chính phủ (công văn số 40-TG/CP ngày 21-11-1987), về việc xin phê chuẩn Hiến chương sửa đổi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhận thấy những điểm sửa đổi trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phù hợp với pháp luật và uỷ nhiệm Ban Tôn giáo của Chính phủ thông báo cho Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động.

Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng xin báo Ban Tôn giáo của Chính phủ biết và thực hiện.

CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG HĐBT

HỒ NGỌC NHƯỜNG

(ấn ký)

Đồng kính gửi:

- Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVNTrích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z