Phật Giáo

Ban Tôn giáo của Chính phủ thông báo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Thứ năm, 22/01/2012 | 15:03

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhận thấy những điểm sửa đổi trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phù hợp với pháp luật. Ghi nhận Hiến chương (sửa đổi) đó và thành phần nhân sự lãnh đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

BAN TÔN GIÁO CỦA                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CHÍNH PHỦ                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 1866- NC                                                                                                     -

                                                                                                                      Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 1988

 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

V/v GHPGVN xin phê chuẩn Hiến chương (sửa đổi)

và báo cáo thành phần nhân sự lãnh đạo Trung ương Giáo hội

 

Phúc văn thư số 01/CV-PG ngày 20-10-1987 của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trình Hội đồng Bộ trưởng Hiến chương (sửa đổi) và thành phần nhân sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đại hội lần thứ II của Giáo hội thông qua và suy cử.

Thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tại công văn số 1886, NC ngày 04-8-1988), Ban Tôn giáo của Chính phủ thông báo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng như sau:

Căn cứ Luật số 102-SL-L004, ngày 20-5-1957 của Nhà nước quy định quyền lập Hội, Hội đồng Bộ trưởng đã có quyết định cho phép thành lập Giáo  hội Phật giáo Việt Nam (Quyết định số 03-BT ngày 29-12-1981)

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhận thấy những điểm sửa đổi trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phù hợp với pháp luật. Ghi nhận Hiến chương (sửa đổi) đó và thành phần nhân sự lãnh đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Vậy, thông báo để Giáo hội tiện hoạt động.

T/M BAN TÔN GIÁO CỦA CHÍNH PHỦ

Trưởng ban

NGUYỄN QUANG HUY

(ấn ký)

Đồng kính gửi:

Hội đồng Bộ trưởng “để báo cáo”

Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (V8)

Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố “để biêt”

- Lưu


Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z