Phật Giáo

Chùm thơ thiền "Diệu Tâm"

Thứ năm, 03/02/2014 | 11:51

Bát nhã ... hằng soi Tự Tâm mình,/Thảnh thơi, Tỉnh thức ... nhập Tính linh,/Thường nơi Giác tính ... muôn dụng khởi,/Công đức viên thành ... Tâm diệu minh.

ÁNH TRĂNG
(Chân như)

Như nổi, như chìm ... giữa biển khơi,
Chẳng trong, chẳng đục ... chẳng đầy-vơi,
Không hay, không dở ... không sai-đúng,
Lúc hợp, lúc tan ... vẫn vậy thôi.

Khi tỏ, khi mờ ... bạn với mây,
Chẳng đi, chẳng đến ... chẳng đông-tây,
Không mừng, không giận ... không ưa-ghét,
Như thật,  như hư... mãi như vầy ...
 Con đường khất sĩ...
NGỘ ĐẠO 

Phật Tâm sẵn có - chẳng phải cầu,
Trí Huệ thường sinh - khỏi đợi lâu,
Tự Tính - dung thông muôn vạn pháp,
Đạo Chân - chỉ lối thoát nẻo sầu.

Lý - Bất biến, Sự - Tuỳ duyên,
Thể - thường Thanh tịnh, Dụng - quyền Vạn năng,
Tính - Chân như, Tướng - lăng xăng,
Đời - vòng mê khổ,  Đạo - hằng sáng soi.


ĐẠO CHÂN

Theo Duyên ... lòng chẳng quên Nhân,
Sống Đời ... thường nhớ Đạo Chân nhiệm mầu,
Phật tâm ... vốn có khỏi cầu,
Trí huệ ... Ngọc sáng trong bầu Từ bi.

Nơi Hữu vi ... nhập Vô vi,
Thong dong trong Tứ Uy nghi ... Tâm bình.
Thiền là ... Vọng niệm chẳng sinh,
Định là ... Giác tính bình minh trở về.

Chuyển Phiền não thành ... Bồ đề,
Chúng sinh thành Phật ... mọi bề Quang minh,
Nơi Sinh diệt thấy ... Vô sinh,
Nơi Phàm phu thấy ... cảnh tình Như Lai.


DIỆU TÂM  

Bát nhã ... hằng soi Tự Tâm mình,
Thảnh thơi, Tỉnh thức ... nhập Tính linh,
Thường nơi Giác tính ... muôn dụng khởi,
Công đức viên thành ... Tâm diệu minh.

Hằng biết sáng trong ... chính Tâm này,
Nguồn Linh tỏ rạng ... cũng là đây,
Không sinh không diệt ... đồng Vũ trụ,
Phủ khắp Lục căn ... chẳng động lay.

Chánh Tín (PGs.Ts Hà Vĩnh Tân)
Hà Nội, Xuân Giáp Ngọ - 2014
Hà Vĩnh Tân
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z