Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ bảy, 19/02/2022, 08:32 AM

Phụng sự thiện tri thức là nhân của giải thoát

Nhân gian đã đề cao vai trò người thầy, ‘không thầy đố mầy làm nên’, ‘trọng thầy mới được làm thầy’. Đường đạo cũng vậy, bậc minh sư, thiện tri thức chính là những người đưa đò giúp ta qua sông mê, biển khổ nên trước hết cần hết lòng phụng sự

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

“Một thời Đức Phật du hóa tại nước Câu-lâu-sấu, trú trong Kiếm-ma-sắt-đàm, đô ấp của Câu-lâu. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng:

- Có tri, có kiến, mới có chứng đắc lậu tận, chứ không phải không tri, không kiến.

- Thế nào là có tri, có kiến mới chứng đắc lậu tận? Tri kiến như thật về sự Khổ liền chứng đắc lậu tận. Tri kiến như thật về Khổ tập, tri kiến như thật về Khổ diệt và tri kiến như thật về Khổ diệt đạo liền chứng đắc lậu tận.

- Tận trí có tập chứ không phải không tập. Tập của tận trí là gì? Giải thoát là tập.

- Giải thoát cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của giải thoát là gì? Vô dục là nhân.

- Vô dục cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của vô dục là gì? Yếm ly là tập.

- Yếm ly cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của yểm ly là gì? Thấy như thật, biết như chơn.

- Thấy như thật, biết như chơn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thấy như thật, biết như chơn là gì? Định là tập.

- Định cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của định là gì? Lạc là tập.

- Lạc cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của lạc là gì? Chỉ là tập.

- Chỉ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chỉ là gì? Hỷ là tập.

- Hỷ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hỷ là gì? Hân hoan là tập.

- Hân hoan cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hân hoan là gì? Không hối hận là tập.

- Không hối hận cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của không hối hận là gì? Thủ hộ giới là tập.

- Thủ hộ giới cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thủ hộ giới là gì? Thủ hộ các căn là tập.

- Thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thủ hộ các căn là gì? Chánh niệm chánh trí là tập.

- Chánh niệm chánh trí cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư duy là tập.

- Chánh tư duy cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chánh tư duy là gì? Tín là tập.

- Tín cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của tín là gì? Quán pháp nhẫn là tập.

- Quán pháp nhẫn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của quán pháp nhẫn là gì? Tụng đọc pháp là tập.

- Tụng đọc pháp cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của tụng đọc pháp là gì? Thọ trì pháp là tập.

- Thọ trì pháp cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thọ trì pháp là gì? Quán nghĩa của pháp là tập.

- Quán nghĩa của pháp cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của quán nghĩa của pháp là gì? Lỗ tai là tập.

- Lỗ tai cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của lỗ tai là gì? Nghe pháp thiện là tập.

- Nghe pháp thiện cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của nghe pháp thiện là gì? Đi đến là tập.

- Đi đến cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của đi đến là gì? Phụng sự là tập.

- Nếu ai phụng sự thiện tri thức, điều gì chưa nghe liền được nghe, điều gì đã nghe liền được bổ ích”.

(Kinh Trung A-hàm, phẩm Tập tương ưng, kinh Tận trí, số 54 [trích])

Tập trong pháp thoại, theo chú giải là tập nhân, là duyên, là điều kiện sinh. Để chứng đắc lậu tận trí, hết sạch phiền não là cả quá trình, do tập - tức các chuỗi tập nhân trước đó kiến tạo nên. Bắt đầu từ “phụng sự thiện tri thức”, hành giả được “đi đến”, “nghe thiện pháp”, “lỗ tai”, “quán nghĩa”, “thọ trì pháp”, “tụng đọc pháp”, “quán pháp nhẫn”, “tín”, “chánh tư duy”, “chánh niệm chánh trí”, “thủ hộ các căn”, “thủ hộ giới”, “không hối hận”, “hân hoan”, “hỷ”, “chỉ”, “lạc”, “định”, “thấy như thật”, “yếm ly”, “vô dục”, “giải thoát”, “tận trí”.

Trong đó, thiện tri thức là nền tảng đầu tiên. Thiện tri thức là thầy sáng, bạn tốt luôn chỉ bày và trợ duyên cho ta hiểu biết, tu học đúng Chánh pháp. Đạo lộ dẫu có dài xa, nếu gặp được thiện tri thức là xác định đúng hướng, bước đi vững chắc với lộ trình ngắn nhất đến giải thoát, giác ngộ.

Phụng sự thiện tri thức là luôn thân cận, trợ duyên, cung kính, tùy thuận để học tu theo Chánh pháp. Nhân gian đã biết đề cao vai trò người thầy, ‘không thầy đố mầy làm nên’, ‘trọng thầy mới được làm thầy’. Đường đạo cũng vậy, bậc minh sư, thiện tri thức chính là những người đưa đò giúp ta qua sông mê, biển khổ nên trước hết cần hết lòng phụng sự.

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Người Hà Nội đội mưa dự lễ Vu lan Báo hiếu

Kiến thức 10:07 12/08/2022

Dù trời mưa tầm tã, nhưng rất đông người dân Thủ đô vẫn đến chùa Phúc Khánh để hành lễ nhân dịp lễ Vu Lan.

Trí và Tuệ (nana-panna)

Kiến thức 09:51 12/08/2022

Trí thuộc về nhận thức, kiến thức, hiểu biết; còn Tuệ là thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã. Trí là thông minh mà Tuệ là sáng suốt, vậy nó khác nhau, tâu đại vương!

Quan điểm của Phật giáo về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân

Kiến thức 09:41 12/08/2022

Về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân, Phật giáo không bao giờ chủ trương người Phật tử tin vào những điều gì khác, có tính cách tà tín, nhất là vấn đề bói toán, xem tuổi tác và ngày giờ tốt xấu để phán xét, đoán định vận mạng nơi quá khứ, hiện tại, vị lai.

Thư viện Huệ Quang tổ chức hoạt động “Chép kinh báo hiếu mùa Vu Lan”

Kiến thức 09:10 12/08/2022

Nhân mùa Vu Lan, Thư viện Huệ Quang sẽ tổ chức hoạt động “Chép kinh báo hiếu mùa Vu Lan”. Thư viện muốn phát huy tinh thần tri ân báo hiếu truyền thống của người Việt ta, việc chép kinh tạo ra phước báo vô lượng và được xem là một việc báo hiếu đầy ý nghĩa.