Phật Giáo

Thông báo: Chấp thuận Hiến chương sửa đổi và nhân sự mới của Trung ương GHPGVN

Thứ năm, 14/03/2012 | 15:37

Thủ tướng Chính phủ chấp nhận Hiến chương sửa đổi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đại hội suy tôn, suy cử và đề nghị của Giáo hội

VĂN PHÒNG                                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 05/TGCP-PG                                                                                                    -

Hà Nội, ngày 27 tháng 5  năm 1998

 

THÔNG BÁO

 

V/v Chấp thuận Hiến chương sửa đổi

 và nhân sự mới của Trung ương GHPGVN

 

Kính gửi: Hội đồng Trị sự Giáo  hội Phật giáo Việt Nam

Xét đề nghị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại công văn số 1155/VT/HĐTS ngày 02-12-1997 và công văn số 076/CV/HĐTS ngày 19-5-1998 về việc công nhận Hiến chương sửa đổi và danh sách nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IV (1997-2002) Giáo  hội Phật giáo Việt Nam,

Được Thủ tướng chấp nhận và uỷ nhiệm (CV số 66/CP-NC ngày 19-01-1998 của Chính phủ), Ban Tôn giáo của Chính phủ xin thông báo:

Thủ tướng Chính phủ chấp nhận Hiến chương sửa đổi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đại hội suy tôn, suy cử và đề nghị của Giáo  hội (có danh sách nhân sự kèm theo công văn này).

Ban Tôn giáo của Chính phủ xin thông báo Giáo hội biết và thực hiện.

 

                                                                                                                        TRƯỞNG BAN

Nơi nhận                                                                                                                  (đã ký)

            -      Như trên                                                                                        Lê Quang Vịnh

            -      Văn phòng Chính phủ

            -      Các Bộ và cơ quan ngang Bộ

            Cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan

-          UBND các Tỉnh, Thành phố

-          Lưu: VT, TH, V2-QHQT


Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z