Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ năm, 05/09/2019, 08:09 AM

Từ vựng Phổ thông Phật học tiếng Anh (VI)

Quy tắc tu học, lời khai thị của Ấn Quang đại sư.

 >>Kiến thức

Từ vựng:

layperson (n) : cư sĩ tại gia.

monastic (n) : tu sĩ.

harmonious (adj) : hài hòa.

endure (v): nhẫn chịu.

reflect (v) : phản chiếu, hồi quang phản chiếu.

dusk (n) : hoàng hôn.

wander (v) : đi lang thang.

modest (adj ) : khiêm tốn

boast (v) : khoe khoang

Ví dụ:

Thoughts from Patriarch Yin Guang

Bài liên quan

Whether a layperson or a monastic, we need to respect those who are older than we are and to exist harmoniously with those around us.

We are to endure what others cannot and practice what others cannot achieve.

We should do all we can on behalf of others and help them to be good.

When sitting quietly, we would do well to reflect on our own faults.

When talking with friends do not discuss the rights and wrongs of others.

In our every action, from dawn to dusk and dusk to dawn, recite the Buddha’s name.

When reciting, whether aloud or silently, do not give rise to wandering thoughts.

If wandering thoughts arise, immediately dismiss them.

Constantly maintain a modest and regretful heart. Even if we have upheld true cultivation, we still need to feel that our practice is shallow and never boast.

We should mind our own business and not the business of others.

We should see only the good examples of others instead of their shortcomings.

We would do well to see ourselves as ordinary and everyone else as bodhisattvas.

If we can cultivate according to these teachings, we are sure to reach the Western Pure Land of Ultimate Bliss.

- Patriarch Yinguang

Dịch nghĩa:

QUY TẮC TU HỌC, LỜI KHAI THỊ CỦA ẤN QUANG ĐẠI SƯ

Bài liên quan

Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa,

nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được,

làm những việc mà người khác khó làm được

thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp.

Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình.

Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người.

Lúc đi đứng nằm ngồi ăn mặc, từ sáng đến tối từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn: hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm.

Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác.

Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay.

Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối.

Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình mà đừng nên dính vào việc nhà người.

Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp mà đừng để mắt tới hình dạng xấu xa bại hoại.

Hãy coi mọi người đều là Bồ tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu.

Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên, thì nhất định được sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

- ẤN QUANG ĐẠI SƯ

Lòng từ bi trong giáo dục

Phật giáo thường thức 09:21 24/02/2020

Giáo dục Phật giáo đầy đủ hai mặt. Một mặt giáo dục con người xã hội về các trách nhiệm, giao tiếp… để sống hòa nhập giữa cá nhân và xã hội; một mặt chú trọng con người toàn vẹn. Nền giáo dục này trọn vẹn cả trí lẫn tâm.

Hành thập thiện cho đời tươi sáng

Phật giáo thường thức 09:02 24/02/2020

Hành thập thiện nghĩa là sống theo mười điều thiện gồm: không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh trong các dục, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận, có chánh kiến.

Ý nghĩa kiết thất và đả thất

Phật giáo thường thức 08:10 24/02/2020

Kiết thất, đả thất và kết kỳ niệm Phật ý nghĩa không khác nhau. Cả ba danh từ này, đều có một ý nghĩa chung là hành giả tránh bớt duyên trần để yên tu.

Tiết Thanh minh bàn việc di dời mộ phần

Phật giáo thường thức 08:06 24/02/2020

Ngày nay, Tết Thanh Minh cũng là dịp để nhiều gia đình bàn tính đến việc di dời mộ phần ông bà cha mẹ đến “nơi ở mới” thuận theo cuộc sống của con cháu.