Phật Giáo

Ấn hoại văn thành

Thứ năm, 01/06/2016 | 12:23

Dạy đệ tử phải chuyên lo “tam phúc”/Biết bao người cũng đã được thành nhân/Nội hải ngoại cùng khắp chốn xa gần/Hàng đệ tử đều hoằng dương Phật pháp.

Viên Thành về vấn an sức khỏe và đảnh lễ Trưởng lão, Hòa thượng Thích Chân Phát tại Tổ đình Long Tuyền, khi về thăm quê, năm 2012.

Ấn hoại văn thành
Thành kính ngưỡng vọng về TL HT.Thích Chân Phát, phương trượng Tổ đình Long Tuyền Hội An, tân viên tịch

Một thạch trụ Long Tuyền vào cõi Phật
Một “Quảng Nam Tứ trụ” nữa ra đi
Bốn mươi năm nhập thất chẳng quản gì 
Ngài hỷ xả an nhiên đường tịch tịnh.

Giữa Hội An phát triển Ngài vẫn tĩnh
Chùa Long Tuyền một thắng cảnh tham quan 
Bao công lao Ngài gầy dựng đạo tràng
Phật Học viện và hướng về giáo dục.

Dạy đệ tử phải chuyên lo “tam phúc” (1)
Biết bao người cũng đã được thành nhân
Nội hải ngoại cùng khắp chốn xa gần
Hàng đệ tử đều hoằng dương Phật pháp.

Người ẩn tu người hòa cùng thế tạp
Cũng một lòng hướng giác ngộ vị tha
Dẫu bốn phương nhưng vẫn mãi chung nhà
Ngôi phạm vũ Long Tuyền Phật Học viện.

Ngài an nhiên thị tịch con kính tiễn 
Pháp thân Ngài vào tịch diệt chân như
Hành trạng Ngài vẫn mãi đức khiêm từ 
Cả Giáo hội Tứ chúng đều ngưỡng vọng.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tuế, Phương Trượng Tổ đình Long Tuyền Hội An, húy thượng Chơn hạ Phát, tự Đạo Dũng, hiệu Long Tôn, Giác Linh Thùy Từ Minh Chứng.

Hậu học, Thích Viên Thành - Hạnh Trung kính cẩn đảnh lễ và ngưỡng vọng, cầu nguyện Ngài An nhiên nơi Thượng phẩm Thượng sinh. Thành kính chia sẻ cùng Môn Đồ Pháp Quyến và cầu nguyện tang lễ viên thành mỹ mãn.

Ghi chú: 
(1) Trong kinh Vô Lượng Thọ, đức Phật đã dạy Tam phúc:
1. Hiếu dưỡng phụ mẫu. Phụng sự sư trưởng. Từ tâm không sát hại sinh vật. Tu thập thiện nghiệp   
2. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, không phạm oai nghi.  
3. Phát Bồ Ðề tâm, Tin sâu nhân quả, Ðọc tụng Ðại thừa, Khuyến tấn hành giả.
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z