Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ sáu, 04/04/2014, 10:30 AM

Ấn tượng về một buổi lễ Quy y truyền giới

Thăm chùa Tòng Lâm Lô Sơn Tịnh Độ, Đá Lố, thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngôi chùa có tôn tượng Phật A Di Đà phóng quang lộ thiêng Kỷ lục quốc gia, vào ngày 19/02/Giáp Ngọ, ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày lễ quy y truyền giới cho phật tử thật ấn tượng.

Trang nghiêm, thanh tịnh tại đại hùng Bửu điện Tòng Lâm Lô Sơn
Từ sáng sớm những phật tử phát nguyện quy y đều có mặt tại Tỏng Lâm Lô Sơn trước 7 giờ, tất cả đều trang lam trang nghiêm. Đúng 7g 30 loa phóng thanh vang lên kính mời quý phật tử về dự lễ quy y có mặt tại Đại hùng Bửu điện, không ai bảo ai mọi người hàng một tiến về Chánh điện.

Sau ba hồng chuông trống bát nhã, nghi ngút khói hương trầm quyện tỏa, Thượng tọa Thích Trừng Thi, trụ trì cùng tứ chúng quang lâm bửu điện. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức niêm hương, bạch Phật, tán hương cúng dường và đảnh lễ tam bảo… 
Thượng tọa Thích Trùng Thi làm lễ niêm hương
Thượng tọa Giới sư khai thị:

Các phật tử hãy lắng nghe: Đời là bể khổ mênh mông không bờ bến. Nếu không có đấng Chí tôn đủ vô lượng công đức và trí huệ thì chúng ta chẳng biết nương vào đâu để cầu thoát khổ. Vậy các phật tử muốn thoát bể khổ, phải quy kính Tam bảo; muốn thoát khỏi luân hồi nên giữ gìn giới pháp.

Phật, Pháp, Tăng là thuyền từ qua bể khổ, là ánh sáng của đêm trường, là đường đi đến nhân thiên, là bước đầu tiên của đạo quả. Cho nên, Phật dạy: "Nếu chúng sanh nào muốn trừ khổ não, hưởng quả yên vui, thì nên quy y Tam bảo; nếu ai đem tâm thanh tịnh quy kính trong giây phút thì đời đời thế nào cũng được niết-bàn an lạc."

Hôm nay, các thiện nam, tín nữ phát nguyện làm lễ Quy y, thọ giới. Vậy quý phật tử phải biết Quy y là gì? Quy y là tôn thờ, vâng theo hay quay về. Tôn thờ ngôi Tam bảo, vâng theo lời chỉ giáo và quay về với tâm thanh tịnh của chúng ta. Thầy khuyên các phật tử trước phải nhận lãnh Tam quy, sau thọ trì ngũ giới.
 Lễ niêm hương, bạch Phật

Trước hết: Tam quy là: quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Phật là đấng đã giác ngộ hoàn toàn. Chúng sanh mê lầm trong bể sanh tử, không biết tự giác; đức Phật giác ngộ tất cả đều vô thường, chứng được đạo niết bàn nên gọi là Giác giả. Đức Phật trong hiện tại là đức Thích ca Mâu ni đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là đạo sư cả ba cõi, cha lành của muôn loài, trí huệ vô lượng, phước đức cao cả!

Pháp là đạo pháp chơn chính. Nghĩa là những phương pháp Phật đã dạy, nếu ai tin tưởng tu hành sẽ được trừ hết phiền não, chứng quả yên vui thanh tịnh như Phật.

Tăng là chúng hòa hợp thanh tịnh, xuất gia đệ tử Phật, hiến đời mình cho đạo, tuân theo kinh luật mà tu trì, làm ruộng phước cho nhân thiên, làm gương lành cho muôn loài.

Tam bảo có đủ công đức như thế. Cho nên, Phật Pháp Tăng là ba ngôi quý báu nhất của thế gian và xuất thế gian. Nếu người nào phát tâm quy y thì không đọa vào ba đường dữ, luôn gặp Phật, mau chứng quả bồ đề. Nay các Phật tử đã có duyên lành biết quy y Tam bảo, nên vận hết thành tâm và phải nghĩ là khó gặp, chăm chú để nghe lời chỉ giáo. Bây giờ các phật tử hãy nói theo đây:

Đệ tử chúng con (xưng họ tên) nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng (đọc ba lần, xá ba xá). 

Đệ tử chúng con nguyện đã quy y Phật, đã quy y Pháp, đã quy y Tăng (đọc ba lần, xá ba xá).

Thượng tọa Trích Trừng Thi, trụ trì Tòng Lâm Lô Sơn truyền dạy Tam quy, ngũ giới

 

Thượng tọa Giới sư khuyên bảo:

Các phật tử đã quy y phật rồi, từ nay phải tôn Phật làm thầy, thà bỏ thân mạng, quyết không quy y với trời, thần, quỷ, vật ; vì những kẻ ấy là phàm phu còn quanh quẩn trong ba cõi, không đầy đủ trí huệ như Phật là đấng đã giải thoát vòng sanh tử của thế gian.

Phật tử đã quy y Pháp rồi, từ nay về sau phải tôn Pháp làm thầy, thà bỏ thân mạng, quyết không quy y với ngoại đạo tà giáo vì những đạo pháp ấy không phải là những phương pháp xuất thế, có thể làm cho chúng ta thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi được.

Phật tử đa quy y Tăng rồi, từ nay về sau phải tôn Tăng làm thầy, thà bỏ thân mạng, quyết không quy y với bè đảng xấu ác vì những người ấy không thể so với hàng đệ tử Phật đã tu chứng Tam thừa, Tứ quả.

Giờ đây các phật tử đã thành tâm quy y, sẽ được Tam bảo luôn luôn cứu hộ, hiện tại được yên vui, tương lai sẽ được sinh về Cực lạc. Tam bảo đã có công năng như thế, các Phật tử nên đêm ngày tưởng nhớ thì quyết chứng được quả bồ đề vô thượng. Vậy các phật tử hãy đọc theo thầy những lời thề nguyện:

-Đệ tử đã quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y trời, thần, quỷ, vật.

-Đệ tử đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.

-Đệ tử đã quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y bè đảng xấu ác.

 Quý phật tử đảnh lễ sám hối trước khi thọ ngũ giới

Thượng tọa Giới sư khai thị:


Các phật tử đã lãnh thọ pháp tam quy, bây giờ thầy sẽ trao cho năm giới. Năm giới này là căn bản để làm người, là nền tảng của giới Sa di, Tỳ kheo, Bồ tát, cho đến đạo quả vô thượng Bồ đề. Ví như muốn xây lầu bốn tầng, chúng ta phải bồi đắp nền móng; muốn trải qua đường muôn dặm, chúng ta phải khởi hành từ bước đầu tiên. Chư Phật đạt đến mục đích Đạo quả viên mãn, đều đã nương vào giới pháp này.

Giờ đây, các Phật tử muốn được lợi ích thiết thực quyết nên thọ trì giới pháp.

Nhưng muốn thọ trì giới pháp, trước hết phải sám hối những tội lỗi đã chất chứa từ lâu, để cho thân tâm được trong sạch, thì sự lãnh thọ giới pháp mới được hoàn toàn. Bây giờ các Phật tử hãy nói theo thầy để chí thành sám hối:

Đệ tử chúng con, chí thành sám hối: nhiều kiếp đến giờ chưa gặp Tam bảo, chẳng biết thiện ác nhân quả, biết bao tội lỗi do thân, khẩu, ý gây nên; khinh dể Tam bảo, tạo mười ác nghiệp. Ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi lầm, đối trước mười phương Tam bảo tỏ bày sám hối, nguyện đều tiêu diệt.

Đệ tử gây nên các vọng nghiệp

Đều do vô thỉ tham sân si

Từ thân, khẩu, ý phát sanh ra,

Đệ tử chí thành xin sám hối.

(đọc ba lần, lạy một lạy và quỳ xuống)

Quý phật tử phát nguyện quy y thọ ngũ giới lắng nghe lời dạy của Giới sư

 

Thượng tọa Giới sư truyền giới:

Các Phật tử đã sám hối đúng pháp, bây giờ thầy sẽ trao cho năm giới pháp. Giới pháp này rất khó gặp, nếu Phật không ra đời thì không có. Giới pháp này đủ sức trừ sạch phiền não sanh tử và đưa chúng ta đến đạo quả bồ đề giải thoát. Bởi lẽ ấy, giờ đây các người muốn thoát sanh tử, cầu chứng niết bàn, nên gắng lãnh thọ giới pháp.

Lãnh giới pháp này, đàn ông thì gọi là Ưu bà tắc, đàn bà thì gọi là Ưu bà di, nghĩa là những người đã bỏ dữ làm lành, gần gũi phụng sự Tam bảo.

Trong năm giới này các phật tử có thể tùy năng lực và hoàn cảnh của mình mà lãnh thọ một giới, gọi là nhất phần Ưu bà tắc (hay Ưu bà di); lãnh thọ hai giới gọi là thiểu phần; lãnh thọ ba giới gọi là bán phần; lãnh thọ bốn giới gọi là đa phần; và lãnh thọ cả năm giới gọi là mãn phần.

Vậy, bây giờ các phật tử muốn lãnh thọ phần nào, giới nào, tùy theo hoàn cảnh và năng lực mình mà thọ lãnh. Nhưng phải nhớ: khi đã thọ lãnh giới nào thì dù gặp hoàn cảnh có thể mất tánh mạng, cũng thề quyết không hủy phạm. Vì sao thế?

Vì giới pháp là thuyền bè đưa chúng ta ra khỏi bể khổ sanh tử luân hồi, thật là khó gặp mà thân mạng thì dễ mất, dầu có giữ gìn cho lắm rồi nó cũng sẽ mất; nếu không giữ giới thì thuyền bè bể rạc tất nhiên phải chìm đắm, khổ đau nhiều đời! Để cầu giới pháp các phật tử hãy nói theo thầy.

 Thượng tọa Thích Trừng Thi và chư Tôn đức Tăng tại Tòng Lâm Lô Sơn

Đệ tử chúng con đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nguyện suốt đời thọ trì mãn phần  Ưu bà tắc (hay Ưu bà di) giới. Phật là đấng chí tôn vô thượng giác, là bậc Thế tôn của chúng con (đọc ba lần, xá ba xá.

Đệ tử chúng con đã quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, nguyện suốt đời thọ trì mãn phần Ưu bà tắc (hay Ưu bà di) giới. Phật là đấng chí tôn vô thượng giác, là bậc Thế tôn của chúng con (đọc ba lần, xá ba xá).

Thầy dạy: Các phật tử! Thầy đã trao giới pháp cho các phật tử, giới thể đã được viên toàn. Bây giờ các phật tử muốn biết giới tướng để tu trì, thầy sẽ chỉ bảo thêm, nếu giới nào giữ được thì trả lời giữ được.

1. Trọn đời không sát sanh là giới của Ưu bà tắc (hay Ưu bà di), các Phật tử  giữ được không? (Mô Phật, giữ được)

2. Trọn đời không trộm cắp là giới của Ưu bà tắc (hay Ưu bà di), các Phật tử  giữ được không? (Mô Phật, giữ được)

3. Trọn đời không tà dâm là giới của Ưu bà tắc (hay Ưu bà di), các Phật tử giữ được không? (Mô Phật, giữ được)

4. Trọn đời không nói dối là giới của Ưu bà tắc (hay Ưu bà di), các Phật tử giữ được không? (Mô Phật, giữ được)

5. Trọn đời không uống rượu hay dùng các chất loạn tánh tình ... là giới của Ưu bà tắc (hay Ưu bà di), các phật tử  giữ được không? (Mô Phật, giữ được)

Các phật tử được thọ giới rồi, từ nay phải khéo giữ gìn, dù gặp nhân duyên trắc trở cũng không nên hủy phạm. Nếu ai phạm những giới trên đây, hiện tại mất hết nhân cách và nền móng tốt đẹp; tương lai phải chịu nhiều kiếp đọa đày trong cảnh giới đau khổ. Các phật tử hãy cố gắng lên!

Chư tôn đức tăng tại buổi lễ truyền ngũ giới
Thượng tọa Giới sư khai thị niệm Phật:

Các Phật tử nên hiểu: chúng ta sinh nhằm đời mạt pháp chánh tà lộn xộn, ma Phật khó phân. Nếu không nhờ oai thần của Phật gia hộ, thì khó bề giữ vững đạo tâm và hoàn thành những lời thề nguyện và khó bề khỏi lạc vào đường ma lối quỷ. Cho nên, các người phải chăm lòng tưởng nhớ, niệm danh hiệu Phật, nhất là Phật A Di Đà ở thế giới Cực lạc phương Tây. Các Phật tử hãy nghe lời thề rộng rãi của Ngài: "Nếu ai niệm danh hiệu của Như lai, sẽ được Như lai hộ trì tiếp dẫn, sanh về cảnh giới của Như lai. Sanh trong hoa sen, hoa nở thấy Phật, gần gũi các vị Bồ tát, dứt hết luân hồi, mau thành chánh quả.

Vậy thời, các Phật tử hãy phát nguyện, hằng ngày chuyên tâm niệm Phật. Các Phật tử hãy đọc theo lời thầy:

Nguyện sanh tịnh độ cảnh Tây phương,

Chín phẩm hoa sen làm cha mẹ,

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh

Bất thối Bồ tát làm bè bạn.

Nam mô Tây phương thế giới Đại từ đại bi A Di Đà Phật (đọc 3 lần, lạy 3 lạy)

 Phật tử đảnh lễ Tam bảo trong ngày lễ quy y thọ ngũ giới

 

Thượng tọa Giới sư khuyến khích:

Các phật tử! Một lần nữa, thầy nhắc lại: Trên đây, các phật tử đã phát nguyện thọ trì Tam quy và Ngũ giới. Về Tam quy các người phải luôn luôn giữ vững lòng chánh tín đối với Tam Bảo, suốt đời giữ trọn lời thề và cúng dường phụng sự; không nên tin tưởng phụng thờ trời thần quỷ vật, ngoại đạo tà giáo, bạn bè phe phái tàn ác. Về Ngũ giới pháp, các phật tử nên nhớ lời phát nguyện mà giữ gìn cho trọn vẹn, không nên vì một lẽ gì mà xao lãng lời thề nguyện và hủy phạm giới pháp để phải chịu khổ nhiều đời!

Ngoài việc quy y và thọ giới, hằng ngày các phật tử nên cố gắng niệm Phật để cầu Phật lực gia hộ. Cũng tùy ở hoàn cảnh và khả năng, các Phật tử có thể niệm nhiều hay ít, niệm nhỏ hay lớn, cần nhất phải chí thành và tin tưởng, hằng ngày không sai.

Các phật tử  thực hành được như thế, có thể gọi là làm tròn bổn phận phật tử tại gia. Tuy nhiên, đó chỉ là phần tự lợi. Muốn được lợi tha, các người phải tận tâm hộ đạo. Tùy tài tùy sức góp của góp công, giúp đỡ vào mọi phật sự, hoằng dương chánh pháp, cùng nhau duy trì nền chánh giáo của đức Bổn sư. Được thế mới thật xứng đáng một tín đồ trung thành với Tam Bảo. Các phật tử nên cố gắng!

Quý phật tử phát nguyện quy y và thọ ngũ giới


Đáp: Chúng con xin vâng lời (3 lần, xá 3 xá).

Nhất tâm đảnh lễ Thập phương thường trụ Tam bảo.

Nhất tâm đảnh lễ Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Nhất tâm đảnh lễ Truyền giới bổn sư.

Nhất tâm đảnh lễ Hộ giới chư vị đại đức.

(Mỗi danh hiệu 1 lạy). 

Tụng bài: "Đệ tử kính lạy ..."

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại.

Thượng tọa Giới sư và chư Tôn đức Tăng làm lễ truyền ngũ giới tại Tòng Lâm Lô Sơn

 

Thượng tọa Giới sư trao Phái Quy Y và xướng Pháp danh.

Buổi lễ Quy y và thọ giới kết thúc trong niềm hoan hỹ vô biên của những người con Phật ngày đầu tiên được Quy y Tam bảo và thọ năm giới, mỗi người thầm nguyện nương theo Phật Pháp Tăng lấy năm giới làm ngọn đuốc soi đường, làm hành trang trên con đường tu học, một lòng hộ trì chánh pháp.

Thật đúng là:

Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa

Thiền môn hưng thịnh do đàn việt hộ trì

 Phật tử Nguyễn Thị Nhạn 89 tuổi (Nha Trang)
Quý phật tử pháp nguyện quy y thọ giới

 

Trí Bửu - Ủy viên Ban TTTT T.Ư GHPGVN
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Bà Quan Âm mang ý nghĩa gì?

Tượng Phật Bà Quan Âm mang ý nghĩa gì?

HomeAZ 23/09/2020, 17:20

Tượng Phật Bà Quan Âm ngày nay được điêu khắc dưới nhiều hình dạng khác nhau như: mẫu tượng gỗ Quan Âm bồ tát với Rồng, gậy như ý, bình cam lộ,…Mỗi hình dáng Phật đều mang nét đẹp độc đáo và ý nghĩa riêng nhưng chung quy lại là đem đến sự tích cực cho gia chủ.

Cầu nguyện cho những nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay gần thành phố Kharkiv

Đời sống 12:32 26/09/2020

Vụ tai nạn máy bay quân sự ở gần thành phố Kharkiv phía đông Ukraine trong tối 25-9 giờ địa phương đã khiến ít nhất 22 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Văn hóa thần tượng của người Phật tử

Đời sống 10:47 26/09/2020

Văn hóa thần tượng tạo ra những tác động khá tích cực tới thái độ, niềm tin, nhận thức và cảm hứng... của các fan, giúp họ nỗ lực phấn đấu rèn luyện, học tập, tu tập, vươn lên trong cuộc sống

Phong tục thờ cúng tổ tiên: Cầu nối đưa đạo Phật đi vào lòng dân Việt

Đời sống 08:31 26/09/2020

Tinh thần Phật giáo và phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt có mối liên hệ như thế nào trong dòng lịch sử? Phật giáo có thể đóng góp gì cho việc hiện đại hóa tang sự trong xã hội ngày nay?

Những câu nói hay đáng để suy ngẫm của Sư Giác Minh Luật

Đời sống 08:26 26/09/2020

Mời quý Phật tử cùng đọc, suy ngẫm về những câu nói ý nghĩa của Sư Giác Minh Luật được trích ra từ sách "Cho nhẹ lòng nhau".

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo