Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ bảy, 04/05/2019, 15:43 PM

Đắc đạo dù chỉ thông suốt 1 câu kinh

Phật Giáo

Thời Đức Phật giáo hóa chúng sinh ở thành Phong Đức, có vị Khất Sĩ lớn tuổi tên là Tiểu Lộ, mới xuất gia, bẩm tính ám độn. Khi ấy Đức Phật sai 500 vị Ứng Chân thay phiên chỉ dạy ông ấy. Nhưng suốt 3 năm ròng mà thầy cũng không nhớ một bài kệ. Bốn chúng đệ tử đều biết Ngài tối dạ.

Với lòng từ mẫn thương cảm, Đức Phật liền gọi ông ấy đến trước và truyền dạy cho một bài kệ:

"Nhiếp ý gìn giữ lời

Thân cũng chớ vi phạm

Hành giả tu như thế

Sẽ vượt khỏi thế gian"

Bấy giờ ngài Tiểu Lộ hết sức cảm động trước ân đức từ bi của Phật, Ngài rất vui mừng, tâm khai mở, và miệng đọc tụng bài kệ chẳng ngớt.

Phật bảo Ngài rằng: "Ông nay đến già mới thuộc được một bài kệ mà ai cũng biết. Đó không có gì kỳ lạ hết. Ta nay sẽ thuyết giảng ý nghĩa của nó cho ông. Hãy nhất tâm lắng nghe!".

Ngài Tiểu Lộ vâng lời lắng nghe.

có vị Khất Sĩ lớn tuổi tên là Tiểu Lộ, mới xuất gia, bẩm tính ám độn. Khi ấy Đức Phật sai 500 vị Ứng Chân thay phiên chỉ dạy ông ấy. Nhưng suốt 3 năm ròng mà thầy cũng không nhớ một bài kệ. Bốn chúng đệ tử đều biết Ngài tối dạ

có vị Khất Sĩ lớn tuổi tên là Tiểu Lộ, mới xuất gia, bẩm tính ám độn. Khi ấy Đức Phật sai 500 vị Ứng Chân thay phiên chỉ dạy ông ấy. Nhưng suốt 3 năm ròng mà thầy cũng không nhớ một bài kệ. Bốn chúng đệ tử đều biết Ngài tối dạ

Bài liên quan

Đức Phật liền dạy: "Thân có ba nghiệp, ngữ có bốn nghiệp, và ý có ba nghiệp. Ông hãy quán sát sự sinh diệt của chúng. Hữu tình luân chuyển không ngừng ở năm đường trong ba cõi, do chúng mà sinh lên trời, do chúng mà đọa đường ác, và do chúng mà đắc Đạo tự nhiên của tịch diệt".

Sau đó Đức Phật lại phân biệt và thuyết giảng vô lượng diệu Pháp. Bấy giờ Ngài Tiểu Lộ hốt nhiên được tâm khai ý giải và liền đắc Đạo Ứng Chân.

Một ngày nọ, vua Thắng Quân thỉnh Phật và chư Tăng đến chính điện để thọ trai. Lúc ấy Đức Phật muốn hiện uy thần của Tôn giả Tiểu Lộ nên đưa bát cho Ngài cầm và bảo đi ở phía sau. Khi ấy có một kẻ gác cổng nhận ra Tôn giả Tiểu Lộ nên chặn lại không cho vào và nói rằng:

- Ông là một Đạo Nhân mà cả một bài kệ cũng chẳng hiểu thì làm sao đáng tiếp thọ cúng dường? Tôi là kẻ phàm tục mà còn biết kệ, hà huống là một Đạo Nhân. Cúng dường cho người chẳng có trí tuệ như ông chỉ là vô ích. Cho nên không cần ông phải vào.

Thế nên Tôn giả Tiểu Lộ đành phải đứng ngoài cổng. Khi Phật đã ngồi ở chính điện và rửa tay xong, Tôn giả Tiểu Lộ liền từ xa duỗi cánh tay ra để đưa bát cho Phật. Nhà vua cùng quần thần, phu nhân, thái tử và bốn chúng đệ tử trong chúng hội chỉ thấy cánh tay tiến vào mà chẳng thấy người đâu cả.

Tiểu Lộ đã liễu giải ý nghĩa của một bài kệ, nhất tâm tư duy, thân ngữ ý tịch tĩnh và thanh tịnh như vàng báu cõi trời. Có người tuy học rất nhiều nhưng chẳng thông hiểu và cũng chẳng tu hành, lãng phí tâm tư như thế thử hỏi có ích gì?

Tiểu Lộ đã liễu giải ý nghĩa của một bài kệ, nhất tâm tư duy, thân ngữ ý tịch tĩnh và thanh tịnh như vàng báu cõi trời. Có người tuy học rất nhiều nhưng chẳng thông hiểu và cũng chẳng tu hành, lãng phí tâm tư như thế thử hỏi có ích gì?

Bài liên quan

Họ kinh ngạc và hỏi Phật rằng:

- Đây là cánh tay của ai vậy, thưa Thế Tôn?

Đức Phật bảo:

- Đó là cánh tay của Khất sĩ Tiểu Lộ. Cách đây mấy hôm, ông ấy đã đắc Đạo. Vừa rồi Ta sai ông ấy cầm bát. Bởi người gác cổng không cho vào nên ông ấy đã duỗi cánh tay ra để đưa bát cho Ta vậy.

Khi ấy Tôn giả Tiểu Lộ liền được mời vào và uy thần của ngài lúc đó còn gấp bội hơn bình thường.

Nhà vua bạch Phật rằng:

- Con nghe bản tính của ngài Tiểu Lộ ngu độn, đến một bài kệ cũng chẳng biết, vậy nhờ duyên gì mà đắc Đạo?

Phật bảo nhà vua rằng:

- Muốn đắc Đạo thì không bắt buộc phải học cho nhiều, mà chủ yếu là thực hành. Tiểu Lộ đã liễu giải ý nghĩa của một bài kệ, nhất tâm tư duy, thân ngữ ý tịch tĩnh và thanh tịnh như vàng báu cõi trời. Có người tuy học rất nhiều nhưng chẳng thông hiểu và cũng chẳng tu hành, lãng phí tâm tư như thế thử hỏi có ích gì?

Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

"Dù tụng cả ngàn kệ

Chẳng hiểu có ích gì?

Đâu bằng hiểu một câu

Nghe rồi ý tịch nhiên

 Dù tụng cả ngàn kệ

Chẳng hiểu có ích gì?

Đâu bằng chỉ một câu

Nghe rồi liễu thoát khổ

 Dù tụng nhiều Kinh điển

Chẳng hiểu có ích gì?

Thông suốt chỉ một câu

Tu hành sẽ đắc Đạo"

Khi Phật nói kệ xong, 300 vị Khất Sĩ đắc Đạo Ứng Chân. Nhà vua cùng quần thần, phu nhân và thái tử, không ai là chẳng hoan hỷ.

(Lược trích: Kinh Pháp cú thí dụ

Hán dịch: Pháp sư Pháp Cự và Pháp Lập

Việt dịch: Nguyên Thuận)

Phật Giáo
Thiết kế vườn 3000m2 đẹp như công viên của cặp vợ chồng 40 tuổi thành đạt, bỏ phố về quê sống yên bình

Thiết kế vườn 3000m2 đẹp như công viên của cặp vợ chồng 40 tuổi thành đạt, bỏ phố về quê sống yên bình

HomeAZ 01/07/2020, 13:29

Từ bỏ cuộc sống thành đạt, cặp vợ chồng 40 tuổi về quê sống yên bình bên thiết kế vườn rộng 3000m2 ở ngoại ô Dương Châu, Trung Quốc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Những điểm then chốt về trì tụng cho người chết

Kiến thức 10:20 04/07/2020

Các Phật tử cần có tinh thần đồng đội, giúp đỡ và chăm lo cho nhau. Giúp trì tụng lời cầu nguyện vào lúc chết chính là sự giúp đỡ cuối cùng và tốt nhất.

Then chốt của luân hồi và giải thoát

Kiến thức 09:58 04/07/2020

Mục đích của người tu hành là thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, được giác ngộ và giải thoát. Người tu thì nhiều mà người giải thoát không được bao nhiêu, vì sao? Vì pháp của Phật không đúng chăng? Vì chướng ngại quá lớn chăng?

Theo chân những người con Phật gieo duyên mùa an cư

Kiến thức 09:33 04/07/2020

Nói về chuyến đi cúng dường, Đại đức Thích Pháp Đăng cho biết: “Việc cúng dường các trường hạ là dịp để cho các Phật tử có được thiện duyên là khởi tâm bồ đề cúng dường Tam bảo cũng như hành thiện, tích đức cho bản thân và gia quyến của mỗi người”.

Tam giới trong Phật giáo là gì?

Kiến thức 09:15 04/07/2020

Tam giới nói về những cảnh giới trong vòng sinh tử luân hồi. Người nào vẫn còn trong tam giới là còn bị phiền não chi phối. Chỉ khi nào đạt quả vị giác ngộ thì mới được giải thoát ra khỏi ba cõi, tức là thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.