Tag: Đạo nghĩa thầy trò

Thầy là gió cho tuổi trẻ vươn cánh…

Mỗi vị xuất sĩ mang hạnh nguyện Như Lai, thành sứ giả Như Lai đến giữa cuộc đời để tỏa bóng cho hàng vạn nghìn mạch tiếp nối tâm linh được khơi dòng tuệ giác.
18:03 19/11/2019

Con là sự tiếp nối của thầy

Đây là một trong những bài học và cũng là bài quán niệm mà con được học từ thầy. Và con đã thấy có thầy trong con. Thầy trò tuy xa mà chưa bao giờ cách, gần gụi như thể "tay thầy trong tay con".
11:11 19/11/2019