Phật Giáo

Kiên Giang: Cáo phó Hòa thượng KesaSukhuma Panna Lý Liêu

Thứ năm, 13/10/2016 | 15:07

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 10giờ30 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2016 (ngày 12/09/Bính Thân) tại chùa Thủy Liễu, ấp Hòa An, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2016 

CÁO PHÓ

-   Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.
-   Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.
-   Chùa Thủy Liễu, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.
-   Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
 ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG KESASUKHUMA PAŇŇĀ LÝ LIÊU
-  Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-  Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang;
-  Viện chủ chùa Thủy Liễu, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 10giờ30 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2016 (nhằm ngày 12/9/Bính Thân) tại chùa Thủy Liễu, ấp Hòa An, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

* Trụ thế        : 102 năm
* Hạ lạp          : 83 năm        

- Lễ nhập kim quan vào lúc 23giờ 00 phút, ngày 12/10/2016 (12/9/Bính Thân).

- Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại chùa Thủy Liễu, ấp Hòa An, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 09giờ 00 phút ngày 13/10/2016 (13/9/Bính Thân).

- Lễ truy điệu vào lúc 09giờ 00 phút ngày 17/10/2016 (17/9/Bính Thân); sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng Quàn 10 năm tại chùa Thủy Liễu, ấp Hòa An, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Nay Cáo Phó
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG
& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z