Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Chủ nhật, 27/09/2020, 14:37 PM

Kinh Nhật tụng - Sư bà Hải Triều Âm: Tụng Chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh

Xin giới thiệu tới quý vị những bài Kinh Nhật tụng do Sư bà Hải Triều Âm biên soạn và dịch, hy vọng sẽ góp phần hữu ích cho quý Phật tử.

Nghe Chú Đại Bi có lợi ích gì?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chú Đại Bi 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà rô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca rô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, sổ đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lặt đỏa y mông a rị da, bà rô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát diệt tha. Án a bà rô hê, rô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu rô cu rô yết mông. Độ rô độ rô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da, giá ra giá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá rị, phạt sa phạt sâm, phật ra xá da. Hô rô hô rô ma ra, hô rô hô rô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắt ni na. Ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà rô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.

Ám tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha (21 biến).

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Kinh Tâm Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa 

Bồ-tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa pháp Bát Nhã ba la mật đa. Ngài soi thấy 5 uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách.

Này Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế.

Này Xá Lợi Tử! Tướng Không của mọi pháp không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt.

Cho nên trong Chân Không không có sắc, không có thọ tưởng hành thức. Không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn thức giới… cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh cũng không có hết vô minh… cho đến không có già chết cũng không có hết già chết. Không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Không có trí tuệ cũng không chứng đắc. Bởi vì vô sở đắc.

Bồ-tát y Bát Nhã ba la mật đa nên tâm không quản ngại. Vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết-bàn.

Ba đời chư Phật y Bát Nhã ba la mật đa, nên được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Cho nên biết Bát Nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư.

Vì vậy nói chú Bát Nhã ba la mật đa: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha” (3 lần).

Chú Đại Bi: Ý nghĩa câu "Ta bà ha"

Sám hối 

Đứng: Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sanh tất nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối (1 lạy).

Quỳ: Chí tâm sám hối.

Đệ tử chúng con cùng pháp giới chúng sanh hiện tiền nhất tâm vốn đủ thiện pháp, đều có thần lực cùng với trí minh, trên đồng tâm Phật, dưới đồng hàm thức. Vô thủy ám độn che chướng tịnh minh, xúc sự liền bị hôn mê, móng tâm liền bị trói buộc. Trong pháp bình đẳng, khởi tưởng ta người. Ái kiến làm gốc, thân miệng làm duyên, ở trong ba cõi tội nào cũng tạo, 10 ác 5 nghịch, báng pháp báng người, phá giới phá trai, hủy tháp hoại chùa, trộm vật Tăng kỳ, nhơ tịnh phạm hạnh, xâm tổn ẩm thực, tài vật của thường trụ. Ngàn Phật xuất thế không thông sám hối. Những tội như thế vô lượng vô biên, xả hình mệnh này đáng đọa tam đồ chịu trăm vạn khổ. Hiện ngay đời nay xúc não đâm bắn, bệnh tật trói buộc, duyên ngoài bức bách, chướng ngại đạo pháp, chẳng được huân tu. Nay gặp đại bi viên mãn thần chú, sớm có thể diệt trừ những tội chướng như vậy. Cho nên chúng con chí tâm tụng trì, quy hướng Quán Thế Âm Bồ-tát, cùng mười phương đại sư phát Bồ-đề tâm, tu chân ngôn chân hạnh cùng với chúng sanh phát lồ sám hối.

Duy nguyện đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát nghìn mắt chiếu soi, nghìn tay hộ trì, khiến cho chúng con nội chướng ngoại chướng tiêu diệt, tự tha hạnh nguyện viên thành, khai bản kiến tri, hàng phục chúng ma, chế ngự ngoại đạo, ba nghiệp tinh tấn tu nhân Tịnh-độ. Đến ngày mệnh chung không đi về đâu, quyết định vãng sanh An Lạc thế giới Phật A Di Đà, thân thừa cúng dường đại bi Quán Thế Aâm, đầy đủ tổng trì, rộng độ quần mê, đồng thoát khổ luân, đồng tới trí địa.

Sám hối phát nguyện rồi, chí tâm đảnh lễ đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát biến pháp giới thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ 

1. Nam mô hiệu Viên Thông danh Tự Tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện (1 lạy).

2. Nam mô nhất niệm tâm không quản ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam hải nguyện (1 lạy).

3. Nam mô trụ Ta Bà u minh giới, Quán Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện (1 lạy).

4. Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện (1 lạy).

5. Nam mô bình thanh tịnh rủ cành dương, Quán Âm Như Lai cam lồ rửa tâm nguyện (1 lạy).

6. Nam mô đại từ bi năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện (1 lạy).

7. Nam mô ngày đêm qua không tổn hại, Quán Âm Như Lai diệt ba đường khổ nguyện (1 lạy).

8. Nam mô hướng núi Nam chăm lễ bái, Quán Âm Như Lai gông cùm giải thoát nguyện (1 lạy).

9. Nam mô tạo pháp thuyền qua biển khổ, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện (1 lạy).

10. Nam mô trước tràng phan sau bảo cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây phương nguyện (1 lạy).

11. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện (1 lạy).

12. Nam mô đoan nghiêm thân ai sánh kịp, Quán Âm Như Lai viên tròn mười hai nguyện (1 lạy).

Tam tự quy

– Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ-đề.

– Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển.

– Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.

Om Mani Padme Hum – Lục Tự Đại Minh Chú

Phật Giáo
Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

HomeAZ 23/10/2020, 14:52

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ nổi bật với hình ảnh Phật Bà tay phải cầm nhành liễu, tay trái cầm bình nước cam lộ để cứu độ chúng sinh nơi biển khổ trần gian đã trở thành hình ảnh quen thuộc với mỗi người Phật tử chúng ta.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Dịch thuật nâng cao

Kiến thức 13:11 28/11/2020

Mới đây, Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc Gia Hà Nội) đã phối hợp với Trung tâm Biên phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế Vĩnh Nghiêm Tùng Thư tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng Dịch thuật nâng cao cho 88 học viên chính thức, 20 học viên dự thính, là quý Tăng – Ni và Phật tử miền Bắc.

Một đòn răn đe lòng tham nhắm vào hàng hóa cứu trợ miền Trung

Kiến thức 12:47 28/11/2020

Hôm qua, 27/11/2020, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quảng Bình đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố, tạm giam hai tháng đối với một công dân ở địa phương vì có hành vi chiếm đoạt hàng hóa cứu trợ thiên tai.

Ý nghĩa ẩn sâu của hai chữ luân hồi

Kiến thức 12:28 28/11/2020

Hai chữ luân hồi còn được hiểu rộng nghĩa hơn nữa khi nhắc đến thuyết Linh Vật (Animism). Bách khoa tự điển cho field Enterpises Educational corporation (Hoa Kỳ) xuất bản năm 1961 ghi rằng thuyết Linh Vật tin tưởng rằng mọi vật thể trong vũ trụ đều có tính linh và cũng chịu luân hồi nhân quả.

Biết ơn hoàn cảnh là sống trong sự gia trì của chư Phật

Kiến thức 09:14 28/11/2020

Tâm ta và vũ trụ bên ngoài bản chất không khác, nếu bên trong ta thiếu thốn thì những hoàn cảnh thiếu thốn và bất lợi bên ngoài sẽ kéo đến. Ngược lại, nếu bên trong đầy đủ, bình an thì những thuận duyên sẽ xuất hiện, cơ hội, sự giàu có, hạnh phúc sẽ tới.

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo