Phật Giáo

Bát Chánh Đạo

Thứ năm, 19/01/2015 | 13:51

Năm giới cấm hành trì là Chánh nghiệp/Chánh mạng bằng nghề nuôi sống thanh cao/Chánh tinh tấn tứ chánh cần làm đầu /Hằng Chánh niệm giúp thâm sâu Chánh định

Bát Chánh Đạo tám hành trình hạnh phúc
Đưa con người đến giải thoát an vui 
Trên đường tu nếu không tiến ắt lùi 
Hãy tinh tấn định tâm trong kiên cố

Khi chánh định trí tuệ liền hiển lộ 
Chánh kiến soi chiếu sáng cả thế gian  
Chánh tư duy miên mật đến Niết bàn
Hành Chánh ngữ nữa đời người tu thiện
 
Năm giới cấm hành trì là Chánh nghiệp 
Chánh mạng bằng nghề nuôi sống thanh cao
Chánh tinh tấn tứ chánh cần làm đầu
Hằng Chánh niệm giúp thâm sâu Chánh định

Định thâm sâu chứng sơ thiền lặng tĩnh
Ly dục vui không đắm nhiễm muốn ham
Chủ vọng niệm từng bước tránh thói phàm
Không tạo nghiệp thoát luân hồi sinh tử

Vui định sinh pháp nhị thiền quy khứ
Quay vào trong không lầm chạy theo ngoài
Sống tánh giác lặng dừng mọi hơn thua 
Niềm hoan hỷ chung vui cùng ông chủ 

Vi diệu lạc thân an niềm cảm thụ
Sống an nhiên tự tại với chung quanh
Pháp tam thiền như vậy đã viên thành
Đối cảnh duyên tâm ta thường bất biến

Sự trong sạch đến đây là vĩnh viễn
Thanh tịnh xả đấy Pháp niệm tứ thiền
Trong không tính ngoài cắt đứt chư duyên
Được vào đạo trào dâng niềm hỷ lạc

An Lạc thất, những ngày tịnh dưỡng
Thích Viên Thành
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z