Phật Giáo

Con đường Niết Bàn

Thứ năm, 14/04/2013 | 11:37

Dù phương tiện hay mấy / Không thể đến Niết Bàn / Con đường Vô Thượng Đạo / Phải dứt bỏ Tham Sân / Cùng Si Mê sạch hết / Chơn Như sẽ có phần
CON ĐƯỜNG NIẾT BÀN

 
Tâm linh và vật chất
Cả hai cần rõ phân
Vật chất không thể thiếu
Tâm linh lại rất cần

Vật chất nuôi thân thể
Không nuôi được tinh thần
Người xưa đã từng nói
Phú quí học Đạo nan
                         
Bố thí được là khó
Ấy là kẻ bần hàn
Giàu sang hay nghèo khó
Pháp sanh diệt thế gian

Làm  phước trong một kiếp
Hay nhiều đến muôn ngàn
Đều là việc hữu lậu
Chẳng ngộ được tánh chân

Nếu hiểu được Phật nói
Đường Đạo sẽ thấy gần
Dù cho bần hay phú
Cũng cần phải tu thân

Dù phương tiện hay mấy
Không thể đến Niết Bàn
Con đường Vô Thượng Đạo
Phải dứt bỏ Tham Sân
Cùng Si Mê sạch hết
Chơn Như sẽ có phần

 
PASCO 25-10-2012
Thanh Tâm
Thanh Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z