Phật Giáo

Lòng tin của người xuất gia

Thứ tư, 18/09/2019 | 17:11

Đức Phật nhắc nhở người xuất gia phải tự tin vào vị trí, bổn phận của mình. Khi có người hỏi rằng: “Thầy là người xuất gia phải không?” Cần phải đáp lại một cách quả quyết, mạnh mẽ rằng: “Tôi là người xuất gia”. Hoặc là một vị Sa di hay Tỳ kheo một cách tự tin.

 >> Phật pháp và cuộc sống

Tu tập bằng tấm lòng chân thành để giúp cho người thí chủ được phước báu lớn và đồng thời hoàn thành được mục đích chính yếu của một người xuất gia. Tự tin vào chính mình là một vấn đề quyết định trong sự tu hành đạt tới mục đích cứu cánh của phạm hạnh.

Từ những việc làm ở thế gian cho đến sự tu hành trong đạo, việc xác lập lòng tin ngay lúc ban đầu là điều xác quyết để có được kết quả tốt về sau. Từ lòng tin vững chắc và khao khát mạnh mẽ sẽ tạo thành một sức mạnh để thúc đẩy hành động để đạt đến kết quả như ý nguyện.

Những quan niệm sai lầm, tự cho mình là phàm phu, nghiệp chướng nặng nề, chẳng thể tu hành giác ngộ giải thoát; trước tiên chỉ tu gieo duyên tạo phước để tiêu bớt nghiệp và đợi đời sau mới được giải thoát... đều dẫn đi vào những con đường tăm tối.

Từ những việc làm ở thế gian cho đến sự tu hành trong đạo, việc xác lập lòng tin ngay lúc ban đầu là điều xác quyết để có được kết quả tốt về sau. Từ lòng tin vững chắc và khao khát mạnh mẽ sẽ tạo thành một sức mạnh để thúc đẩy hành động để đạt đến kết quả như ý nguyện.

Từ những việc làm ở thế gian cho đến sự tu hành trong đạo, việc xác lập lòng tin ngay lúc ban đầu là điều xác quyết để có được kết quả tốt về sau. Từ lòng tin vững chắc và khao khát mạnh mẽ sẽ tạo thành một sức mạnh để thúc đẩy hành động để đạt đến kết quả như ý nguyện.

Bài liên quan

Kinh Hoa Nghiêm có viết: “Quên mất tâm Bồ đề mà làm các pháp lành đều trở thành việc của ma”. Chỉ quên mất tâm Bồ đề mà còn tệ hại như vậy, huống nữa không có tâm Bồ đề thì dù tu hành khó khổ cách mấy cũng không bao giờ được giác ngộ. Tâm Bồ đề chính là tâm tự tin mạnh mẽ và luôn hướng thẳng tới mục tiêu giác ngộ. Trong mọi suy nghĩ, nói năng đều sáng suốt, kiểm soát, nhất định phải thấu suốt tận cùng sự thật của nhân sinh và vũ trụ, đó gọi là người phát tâm Bồ đề. Nếu chỉ biết tu hành mà không thể tin mình sẽ được giác ngộ thì việc làm đó chỉ được một chút phước duyên của Trời người, mà chẳng thể đi tới chỗ cứu cánh. Trước tiên xác lập được niềm tin vững chắc, sau đó bằng tấm lòng chân thành, luôn luôn nhớ ơn những người đã dày công trợ giúp cho mình và tiếp theo là nỗ lực tinh tấn thực hành thì cuối cùng sẽ đạt được mục đích và bổn phận của người xuất gia.

Phải dùng trí Bát nhã để nhìn thấu bản chất của mọi sự vật. Ngay cả thân này cũng chỉ tồn tại trong từng hơi thở. Trong từng giây phút, ngay từng tâm niệm và từng hơi thở soi thấy được sự thật thì liền vượt qua tất cả khổ đau.

Phải dùng trí Bát nhã để nhìn thấu bản chất của mọi sự vật. Ngay cả thân này cũng chỉ tồn tại trong từng hơi thở. Trong từng giây phút, ngay từng tâm niệm và từng hơi thở soi thấy được sự thật thì liền vượt qua tất cả khổ đau.

Xác lập niềm tin thật vững chắc vào một con đường và đi trên con đường đó cho đến ngày cuối cùng, không để tâm bị các thú vui ở thế gian mong manh tạm bợ giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, lôi kéo, mê hoặc. Phải dùng trí Bát nhã để nhìn thấu bản chất của mọi sự vật. Ngay cả thân này cũng chỉ tồn tại trong từng hơi thở. Trong từng giây phút, ngay từng tâm niệm và từng hơi thở soi thấy được sự thật thì liền vượt qua tất cả khổ đau.

Minh Chính (TH)
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z