Tag: Pháp môn niệm Phật

Pháp 'Niệm Phật' trong Kinh tạng Nikaya

Niệm Phật là một pháp môn dễ học, dễ tu, được đức Phật dạy rất sớm, rất nhiều trong các kinh, từ kinh Nikaya hệ thống ngôn ngữ Pali của Phật giáo Nguyên thủy (Phật giáo Nam tông) đến kinh A Hàm, kinh Đại thừa thuộc hệ thống ngôn ngữ tiếng Phạn (Sanskrit) Phật giáo Phát triển (Phật giáo Bắc tông).
08:53 13/01/2020

Do đâu mà có pháp môn niệm Phật? 

Muốn tìm hiểu về Tịnh độ tông hay pháp môn Niệm Phật, cần hiểu qua ba bộ kinh của Tịnh độ tông.
08:39 13/12/2019

20 quy tắc niệm Phật thành Phật

Trong Phật giáo, pháp tu đơn giản nhất chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp tu sâu xa nhất cũng là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. 
10:16 21/11/2019

Niệm Phật vãng sinh lưu lại thân kim cang bất hoại

Tâm khiêm hạ thì “gặp” được, cái gốc của tín tâm với đại đạo cực giản dị: chúng sinh và Phật chẳng phải hai, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, như vậy mà thôi!
15:33 19/11/2019

Phương pháp niệm 10 danh hiệu A Di Đà Phật

Phương pháp niệm 10 danh hiệu A - Di - Đà Phật là phương pháp đơn giản, lợi ích thiết thực trong việc hành trì pháp môn niệm Phật.
17:09 18/11/2019

9 điều khó tin trong pháp môn niệm Phật

Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật dạy rằng: “Này Xá Lợi Phất, nên biết ở trong ngũ trược ác thế ta đã chứng được Vô-thượng Bồ-đề, việc này rất khó. Vì thế gian nói pháp khó tin ấy, lại càng khó hơn”.
08:56 14/11/2019

Lượng lớn phúc lớn huệ cũng lớn

Nên pháp môn này, chúng ta đạt được là đại hoan hỷ, dù thiên tai đến cũng không sợ, vẫn còn kịp. Chúng ta đủ thời gian, nhất định được sanh Tịnh Độ. Một điều kiện quan trọng, là phải buông bỏ tất cả, tất cả những gì trong thế gian, không hề lưu luyến, như vậy mới có cảm ứng.
16:30 11/11/2019

Thực hành buộc tâm và diệt trừ tạp niệm khi niệm Phật

Không cần vội vàng, chỉ lóng lặng tâm tư, khiến sáu chữ Hồng danh mỗi mỗi từ nơi tâm phát khởi, thành tiếng nơi miệng, nghe rõ ràng nơi tai. Lại từ trong tâm niệm lưu xuất, xuyên xuốt xoay vần không để cho gián đoạn thì tạp niệm tự dứt.
06:30 09/11/2019

Niệm Phật như gạo bỏ vào bình báu

Nay ta niệm Phật, thực hành một phương tiện: tự xem tâm này như một cái bình báu sạch, danh hiệu Phật như hạt gạo. Từng chữ, từng câu như gạo bỏ vào bình, rơi xuống như ngọc xâu thành chuỗi. Gạo đã vô tận mà bình cũng chẳng đầy, chẳng văng một hạt nào ra ngoài bình.
06:00 09/11/2019

Nhất tâm, tinh tấn, vững bền trong giáo pháp của Đức Phật

Ngày tháng trôi qua mau lắm, một năm không mấy chốc mà đã hết rồi. Già, bệnh, chết mãi đeo theo người, không chừa ai hết. Mong các huynh đệ ai nấy đối với pháp của Phật, không biết nhiều thì cũng biết ít, noi theo chỗ hiểu biết của mình mà tinh tấn tu hành, luôn luôn nghĩ đến vô thường, sanh tử.
09:26 15/10/2019

Nhất tâm niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sinh

Chúng ta niệm Phật vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, đây là giả niệm, không phải thật niệm, cái cách niệm này thì có niệm một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm, cũng không ích gì, vẫn là luân hồi sáu cõi.
15:09 25/09/2019

Phương pháp giải trừ nghiệp chướng thần diệu

Nếu thật sự tin tưởng, tinh thần ý chí chúng ta tập trung vào một câu Phật hiệu, câu Phật hiệu này niệm niệm liên tục, vừa không có phiền não cũng không có tri kiến, thật là một câu Phật hiệu dẹp sạch vọng tưởng, chấp trước. Ðây là pháp môn tiêu nghiệp chướng không thể nghĩ bàn.
10:14 21/09/2019

3 lời nguyện quan trọng nhất của Đức Phật A Di Đà đối với chúng sinh cõi Sa Bà

Nói đến pháp môn Tịnh Độ thì không thể không nhắc đến 48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà, bởi đây là cơ sở quan trọng để người học Phật phát khởi niềm tin, vững chắc niềm tin, nguyện được vãng sinh về Phật quốc.
06:46 20/09/2019

Từng bước học và hành pháp môn niệm Phật

Sáng 7/9/2019 (nhằm ngày mùng 9 tháng 8 năm Kỷ Hợi), tại Chùa Phật học Xá Lợi, cư sĩ Đoàn Tấn Thuận (Hoằng An), thành viên Ban Phật học Chùa Phật học Xá Lợi, đã có buổi trình bày về kinh nghiệm “Từng bước học và hành pháp môn niệm Phật”.
14:49 09/09/2019