Phật Giáo

Quyết định chuẩn y Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Tp.HCM

Thứ năm, 06/07/2013 | 07:55

Chuẩn y thành phần nhân sự Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2017, gồm 12 thành viên, do Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Viện trưởng (danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

- o0o -

Số : 214 /QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

- o0o -

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Chuẩn y thành phần Nhân sự Hội đồng Điều hành
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh
Nhiệm kỳ 2012 - 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

-Căn cứ điều 25 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ V).
-Căn cứ điều 4 chương I Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.
-Căn cứ tờ trình ngày 02/7/2013 của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2017, gồm 12 thành viên, do Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Viện trưởng (danh sách đính kèm).

Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trái với quyết định này đều không còn giá trị thực hiện.

Nơi nhận :

- Như điều 2 "để thực hiện”

- Ban Giáo dục Tăng Ni TW GHPGVN

- Ban Tôn giáo của Chính phủ

- UBND, UBMTTQVN, SNV TP. HCM

"để biết”

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH 

(đã ký)

 

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

- o0o -

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

- o0o -

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2012 - 2017
Theo Quyết định số: 214 /QĐ.HĐTS ngày 04/7/2013

 

 

1.Viện trưởng : HT. TS Thích Trí Quảng

2.Phó Viện Trưởng Thường trực : HT. Ths.Thích Giác Toàn

3.Phó Viện Trưởng : GS. TS Lê Mạnh Thát

4.Phó Viện Trưởng : HT. Ths.Thích Đạt Đạo

5.Phó Viện Trưởng : TT. TS Thích Tâm Đức

6.Phó Viện Trưởng : TT. TS Thích Bửu Chánh

7.Phó Viện Trưởng : TT. TS Thích Nhật Từ

8.Phó Viện Trưởng : TT. TS Thích Viên Trí

9.Phó Viện Trưởng : TT. TS Thích Phước Đạt

10. Tổng Thư ký : ĐĐ. TS Thích Quang Thạnh

11. Phó Tổng Thư ký : ĐĐ. TS Thích Giác Hoàng

12. Trưởng ban Bảo trợ : TT. Thích Thanh Phong.

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH 

(đã ký)

 

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z