Phật Giáo

Treo cờ và biểu ngữ chào mừng Đại hội PG Toàn quốc lần thứ VIII

Thứ năm, 12/11/2017 | 07:50

Để chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc Lần thứ VIII, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Quý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các Tỉnh, Thành phố treo cờ và biểu ngữ tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh, Thành phố và Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh theo nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
Số: 304/TB/HĐTS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017 


THÔNG BÁO
V/v Treo cờ và biểu ngữ chào mừng
Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc Lần thứ VIII Nhiệm kỳ 2017 - 2022
_________________________________________________
 
Kính gửi:    Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các Tỉnh, Thành phố
 
- Căn cứ Nghị quyết số 500/NQ.HĐTS ngày 31/12/2016 Hội nghị kỳ V khóa VII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; 

-Căn cứ công văn số 1025/BTG-CP ngày 08/09/2017 của Ban Tôn gáo Chính phủ, V/v cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VIII, NK (2017 - 2022) từ ngày 19 - 22/11/2017 tại Thủ đô Hà Nội.

Để chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc Lần thứ VIII, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Quý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các Tỉnh, Thành phố treo cờ và biểu ngữ tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh, Thành phố và Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh theo nội dung:

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nhiệm kỳ (2017 - 2022)
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ngày 19 - 22 tháng 11 năm 2017 

Kính đề nghị Quý Ban thực hiện có hiệu quả nội dung tinh thần thông báo này.
Kính chúc Quý Ban thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên "để thực hiện”;
- UBND, SNV/BTG, UBMTTQ Tỉnh,
  Thành phố "được biết ”;
- Lưu.  
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ
(đã ký)
 
Thượng tọa Thích Đức Thiện 
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z