Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ hai, 12/06/2017, 13:26 PM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 07 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 02 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 48 thành viên Ban Trị sự, do Thượng tọa Thích Chơn Minh làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
Số: 278/QĐ.HĐTS 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
Nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
-     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
-     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
-     Căn cứ công văn số 104/UBND-KGVX ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp;
-     Căn cứ tờ trình số 233/ĐN-BTS ngày 23/5/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 07 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 02 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 48 thành viên Ban Trị sự, do Thượng tọa Thích Chơn Minh làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Đồng Tháp"để biết”
- Lưu VP1 - VP2 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số : 278 /QĐ.HĐTS ngày 24/5/2017)
 
I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:

                                                1. Hòa thượng Thích Thiện Tâm
                                                2. Hòa thượng Thích Thiện An
                                                3. Hòa thượng Thích Thiện Hiệp  
                                                4. Hòa thượng Thích Thiện Huệ
                                                5. Hòa thượng Thích Nhật Quang
                                                6. Hòa thượng Thích Phước Thông
                                                7. Hòa thượng Thích Thiện Phương.

II. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI:

                                                1. Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc
                                                2. Ni trưởng Thích nữ Như Hòa.

III. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

TT. Thích Chơn Minh

(Trần Bạch Mai)

1957

Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.       

TT. Thích Thiện Năng

(Trần Ngọc Tiếp)

1956

Phó Trưởng ban Thường trực,

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

3.       

TT. Thích Huệ Minh

(Trương Văn Thạch)

1956

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

4.       

HT. Thích Chơn Thành

(Võ Thiền Phương)

1956

Phó Trưởng ban Trị sự

 

5.       

TT. Thích Tỉnh Triệt

(Trần Thanh Bình)

1967

Phó Trưởng ban Trị sự

 

6.       

NS. Thích nữ Như Trung

(Ngô Thị Kim Xuyến)

1957

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng Phân ban Ni giới

7.       

ĐĐ. Thích Chơn Tâm

(Nguyễn Kiến Trúc)

1976

Chánh Thư ký Ban Trị sự

 

8.       

ĐĐ. Thích Minh Sơn

(Nguyễn Văn Luận)

1966

Phó Chánh Thư ký,

Chánh Văn phòng Ban Trị sự

9.       

ĐĐ. Thích Chí Thiện

(Trần Vĩnh Thanh)

1984

Phó Chánh Thư ký

10.  

SC. Thích nữ Giác Nhân

(Đặng Thị Bảy)

1948

Ủy viên Thủ quỹ

11.  

TT. Thích Huệ Nghĩa

(Phạm Văn Thạch)

1960

Trưởng ban Kiểm soát

12.  

TT. Thích Thiện Hương

(Nguyễn Văn Huê)

1952

Trưởng ban Pháp chế

13.  

TT. Thích Thiện Xuân

(Trần Văn Thủy)

1960

Trưởng ban Hoằng pháp

14.  

ĐĐ. Thích Chơn Trí

(Võ Quốc Hùng)

1973

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

15.  

ĐĐ. Thích Thiện Chí

(Phạm Tấn Sĩ)

1970

Trưởng ban Nghi lễ

16.  

ĐĐ. Thích Phước Huệ

(Nguyễn Hữu Bình)

1980

Trưởng ban Văn hóa

17.  

ĐĐ. Thích Lệ Nhật

(Nguyễn Xuân Oánh)

1969

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

18.  

ĐĐ. Thích Thiện Quý

(Văn Hoàn Vũ)

1970

Trưởng ban từ thiện Xã hội

19.  

ĐĐ. Thích Thiện Hữu

(Nguyễn Văn Dũng)

1969

Ủy viên Thường trực

 

IV. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

20.  

TT. Thích Huệ Thủ

(Nguyễn Văn Hương)

1956

Ủy viên Ban Trị sự

21.  

TT. Thích Thiện Ngữ

(Huỳnh Văn Thiết)

1953

Ủy viên Ban Trị sự

22.  

TT. Thích Thiện Thông

(Bạch Lợi Khắp)

1961

Ủy viên Ban Trị sự

23.  

TT. Thích Minh Thuần

(Nguyễn Văn Định)

1963

Ủy viên Ban Trị sự

24.  

ĐĐ. Thích Thiện Liêm

(Cao Văn Hiếu)

1973

Ủy viên Ban Trị sự

25.  

ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Trường

(Lê Hữu Lộc)

1980

Ủy viên Ban Trị sự

26.  

ĐĐ. Thích Trí Khả

(Lê Văn Nhẫn)

1977

Ủy viên Ban Trị sự

27.  

ĐĐ. Thích Mẫn Đạt

(Dương Minh Vương)

1973

Ủy viên Ban Trị sự

28.  

ĐĐ. Thích Mẫn Niệm

(Nguyễn Hoàng Hộ)

1980

Ủy viên Ban Trị sự

29.  

ĐĐ. Thích Thiện Minh

(Trần Chí Dũng)

1976

Ủy viên Ban Trị sự

30.  

ĐĐ. Thích Thiện Phước

(Trần Văn Hưởng)

1976

Ủy viên Ban Trị sự

31.  

ĐĐ. Thích Thiện Pháp

(Đỗ Minh Đạt)

1983

Ủy viên Ban Trị sự

32.  

ĐĐ. Thích Minh Khởi

(Đỗ Văn Kha)

1969

Ủy viên Ban Trị sự

33.  

ĐĐ. Thích Thiện Trí

(Trần Văn Kháng)

1952

Ủy viên Ban Trị sự

34.  

ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm

(Nguyễn Hoàng Dũng)

1988

Ủy viên Ban Trị sự

35.  

NS. Thích nữ Như Bích

(Trần Thơ Ấu)

1951

Ủy viên Ban Trị sự

36.  

NS. Thích nữ Như Huệ

(Nguyễn Thị Sánh)

1951

Ủy viên Ban Trị sự

37.  

NS. Thích nữ Như Chánh

(Nguyễn Thị Kim Hiền)

1949

Ủy viên Ban Trị sự

38.  

NS. Thích nữ Như Quang

(Trần Thị Kim Sáng)

1962

Ủy viên Ban Trị sự

39.  

SC. Thích nữ Diệu Thanh

(Nguyễn Thị Phương Thảo)

1973

Ủy viên Ban Trị sự

40.  

SC. Thích nữ Như Thành

(Lê Thị Bạch Hoa)

1963

Ủy viên Ban Trị sự

41.  

SC. Thích nữ Như Thanh

(Nguyễn Thị Thẻ)

1963

Ủy viên Ban Trị sự

42.  

SC. Thích nữ Như Thuận

(Nguyễn Thị Thu Huyền)

1976

Ủy viên Ban Trị sự

43.  

SC. Thích nữ Như Châu

(Nguyễn Thị Ngọc Dung)

1954

Ủy viên Ban Trị sự

44.  

SC. Thích nữ Như Từ

(Lê Thị Thùy Trang)

1953

Ủy viên Ban Trị sự

45.  

SC. Thích nữ Như Lan

(Huỳnh Thị Thu Hương)

1965

Ủy viên Ban Trị sự

46.  

SC. Thích nữ Huệ Quãng

(Đào Nhật Phương Hằng)

1968

Ủy viên Ban Trị sự

47.  

SC. Thích nữ Lệ Nguyệt

(Võ Thị Tuyết Minh)

1968

Ủy viên Ban Trị sự

48.  

Cư sĩ Huệ Tâm

(Vương Thúy Phượng)

1968

Ủy viên Ban Trị sự


 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Hãy dùng tiền mà tạo phước, chính cái phước này sẽ bảo vệ ta

Ban trị sự tỉnh thành 12:30 12/08/2022

Hãy nhớ rằng tiền là tệ, tiền là bạc, và tiền là tội. Đồng tiền để yên chỉ là mầm mống tạo thành một đống tội cho chính mình mà thôi. Nhiều người băn khoăn: “Tôi có tiền nhưng phải dự trữ cho con cái. Nếu mang ra dùng hết thì sau này tính sao?”

Hoa đăng đêm Vu Lan - khoảnh khắc thiện lương của đời người

Ban trị sự tỉnh thành 11:50 12/08/2022

Có phải ta không thể rơi nước mắt trước mẹ trước cha, nhưng ta lại rơi nước mắt trước ngọn hoa đăng “hối lỗi” trong thâm tâm mình…

Người Hà Nội đội mưa dự lễ Vu lan Báo hiếu

Ban trị sự tỉnh thành 10:07 12/08/2022

Dù trời mưa tầm tã, nhưng rất đông người dân Thủ đô vẫn đến chùa Phúc Khánh để hành lễ nhân dịp lễ Vu Lan.

Trí và Tuệ (nana-panna)

Ban trị sự tỉnh thành 09:51 12/08/2022

Trí thuộc về nhận thức, kiến thức, hiểu biết; còn Tuệ là thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã. Trí là thông minh mà Tuệ là sáng suốt, vậy nó khác nhau, tâu đại vương!