Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ hai, 12/06/2017, 13:26 PM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Phật Giáo

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 07 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 02 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 48 thành viên Ban Trị sự, do Thượng tọa Thích Chơn Minh làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
Số: 278/QĐ.HĐTS 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
Nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
-     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
-     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
-     Căn cứ công văn số 104/UBND-KGVX ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp;
-     Căn cứ tờ trình số 233/ĐN-BTS ngày 23/5/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 07 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 02 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 48 thành viên Ban Trị sự, do Thượng tọa Thích Chơn Minh làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Đồng Tháp"để biết”
- Lưu VP1 - VP2 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số : 278 /QĐ.HĐTS ngày 24/5/2017)
 
I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:

                                                1. Hòa thượng Thích Thiện Tâm
                                                2. Hòa thượng Thích Thiện An
                                                3. Hòa thượng Thích Thiện Hiệp  
                                                4. Hòa thượng Thích Thiện Huệ
                                                5. Hòa thượng Thích Nhật Quang
                                                6. Hòa thượng Thích Phước Thông
                                                7. Hòa thượng Thích Thiện Phương.

II. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI:

                                                1. Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc
                                                2. Ni trưởng Thích nữ Như Hòa.

III. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

TT. Thích Chơn Minh

(Trần Bạch Mai)

1957

Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.       

TT. Thích Thiện Năng

(Trần Ngọc Tiếp)

1956

Phó Trưởng ban Thường trực,

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

3.       

TT. Thích Huệ Minh

(Trương Văn Thạch)

1956

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

4.       

HT. Thích Chơn Thành

(Võ Thiền Phương)

1956

Phó Trưởng ban Trị sự

 

5.       

TT. Thích Tỉnh Triệt

(Trần Thanh Bình)

1967

Phó Trưởng ban Trị sự

 

6.       

NS. Thích nữ Như Trung

(Ngô Thị Kim Xuyến)

1957

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng Phân ban Ni giới

7.       

ĐĐ. Thích Chơn Tâm

(Nguyễn Kiến Trúc)

1976

Chánh Thư ký Ban Trị sự

 

8.       

ĐĐ. Thích Minh Sơn

(Nguyễn Văn Luận)

1966

Phó Chánh Thư ký,

Chánh Văn phòng Ban Trị sự

9.       

ĐĐ. Thích Chí Thiện

(Trần Vĩnh Thanh)

1984

Phó Chánh Thư ký

10.  

SC. Thích nữ Giác Nhân

(Đặng Thị Bảy)

1948

Ủy viên Thủ quỹ

11.  

TT. Thích Huệ Nghĩa

(Phạm Văn Thạch)

1960

Trưởng ban Kiểm soát

12.  

TT. Thích Thiện Hương

(Nguyễn Văn Huê)

1952

Trưởng ban Pháp chế

13.  

TT. Thích Thiện Xuân

(Trần Văn Thủy)

1960

Trưởng ban Hoằng pháp

14.  

ĐĐ. Thích Chơn Trí

(Võ Quốc Hùng)

1973

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

15.  

ĐĐ. Thích Thiện Chí

(Phạm Tấn Sĩ)

1970

Trưởng ban Nghi lễ

16.  

ĐĐ. Thích Phước Huệ

(Nguyễn Hữu Bình)

1980

Trưởng ban Văn hóa

17.  

ĐĐ. Thích Lệ Nhật

(Nguyễn Xuân Oánh)

1969

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

18.  

ĐĐ. Thích Thiện Quý

(Văn Hoàn Vũ)

1970

Trưởng ban từ thiện Xã hội

19.  

ĐĐ. Thích Thiện Hữu

(Nguyễn Văn Dũng)

1969

Ủy viên Thường trực

 

IV. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

20.  

TT. Thích Huệ Thủ

(Nguyễn Văn Hương)

1956

Ủy viên Ban Trị sự

21.  

TT. Thích Thiện Ngữ

(Huỳnh Văn Thiết)

1953

Ủy viên Ban Trị sự

22.  

TT. Thích Thiện Thông

(Bạch Lợi Khắp)

1961

Ủy viên Ban Trị sự

23.  

TT. Thích Minh Thuần

(Nguyễn Văn Định)

1963

Ủy viên Ban Trị sự

24.  

ĐĐ. Thích Thiện Liêm

(Cao Văn Hiếu)

1973

Ủy viên Ban Trị sự

25.  

ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Trường

(Lê Hữu Lộc)

1980

Ủy viên Ban Trị sự

26.  

ĐĐ. Thích Trí Khả

(Lê Văn Nhẫn)

1977

Ủy viên Ban Trị sự

27.  

ĐĐ. Thích Mẫn Đạt

(Dương Minh Vương)

1973

Ủy viên Ban Trị sự

28.  

ĐĐ. Thích Mẫn Niệm

(Nguyễn Hoàng Hộ)

1980

Ủy viên Ban Trị sự

29.  

ĐĐ. Thích Thiện Minh

(Trần Chí Dũng)

1976

Ủy viên Ban Trị sự

30.  

ĐĐ. Thích Thiện Phước

(Trần Văn Hưởng)

1976

Ủy viên Ban Trị sự

31.  

ĐĐ. Thích Thiện Pháp

(Đỗ Minh Đạt)

1983

Ủy viên Ban Trị sự

32.  

ĐĐ. Thích Minh Khởi

(Đỗ Văn Kha)

1969

Ủy viên Ban Trị sự

33.  

ĐĐ. Thích Thiện Trí

(Trần Văn Kháng)

1952

Ủy viên Ban Trị sự

34.  

ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm

(Nguyễn Hoàng Dũng)

1988

Ủy viên Ban Trị sự

35.  

NS. Thích nữ Như Bích

(Trần Thơ Ấu)

1951

Ủy viên Ban Trị sự

36.  

NS. Thích nữ Như Huệ

(Nguyễn Thị Sánh)

1951

Ủy viên Ban Trị sự

37.  

NS. Thích nữ Như Chánh

(Nguyễn Thị Kim Hiền)

1949

Ủy viên Ban Trị sự

38.  

NS. Thích nữ Như Quang

(Trần Thị Kim Sáng)

1962

Ủy viên Ban Trị sự

39.  

SC. Thích nữ Diệu Thanh

(Nguyễn Thị Phương Thảo)

1973

Ủy viên Ban Trị sự

40.  

SC. Thích nữ Như Thành

(Lê Thị Bạch Hoa)

1963

Ủy viên Ban Trị sự

41.  

SC. Thích nữ Như Thanh

(Nguyễn Thị Thẻ)

1963

Ủy viên Ban Trị sự

42.  

SC. Thích nữ Như Thuận

(Nguyễn Thị Thu Huyền)

1976

Ủy viên Ban Trị sự

43.  

SC. Thích nữ Như Châu

(Nguyễn Thị Ngọc Dung)

1954

Ủy viên Ban Trị sự

44.  

SC. Thích nữ Như Từ

(Lê Thị Thùy Trang)

1953

Ủy viên Ban Trị sự

45.  

SC. Thích nữ Như Lan

(Huỳnh Thị Thu Hương)

1965

Ủy viên Ban Trị sự

46.  

SC. Thích nữ Huệ Quãng

(Đào Nhật Phương Hằng)

1968

Ủy viên Ban Trị sự

47.  

SC. Thích nữ Lệ Nguyệt

(Võ Thị Tuyết Minh)

1968

Ủy viên Ban Trị sự

48.  

Cư sĩ Huệ Tâm

(Vương Thúy Phượng)

1968

Ủy viên Ban Trị sự


 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Thiết kế nhà theo phong cách Zen: Tham khảo những mẫu thiết kế Zen tiêu biểu

Thiết kế nhà theo phong cách Zen: Tham khảo những mẫu thiết kế Zen tiêu biểu

HomeAZ 06/07/2020, 11:10

Thiết kế nhà theo phong cách Zen được ưa thích bởi sự đơn giản, tối giản nhưng độc đáo. Người ta tìm thấy bản chất "less is more" (ít là nhiều) trong thẩm mỹ Zen tĩnh lặng nhưng mạnh mẽ. Những mẫu thiết kế dưới đây sẽ là gợi ý hay nếu bạn muốn hướng tới đời sống mang tinh thần Zen.

Cái chết có trong sự sống

Ban trị sự tỉnh thành 11:48 06/07/2020

Thấy rõ cái chết trong cái sống, nên chúng ta cần phải quán kỹ cái chết ngay trong cái sống, chớ không phải ở nơi nào xa xôi.

Nhân quả và con đường chuyển hóa

Ban trị sự tỉnh thành 10:53 06/07/2020

Thế cho nên, chúng ta đến với đạo Phật nếu biết tu thì được hưởng nhân nào quả nấy tốt đẹp, còn không biết tu thì phải chuốc lấy khổ đau. Ai muốn đi tới chỗ tốt, hưởng điều tốt thì phải làm theo những gì Phật dạy.

Cổ tự bên sông Ngàn Sâu gắn với huyền tích tu hành của 3 vị nữ chúa

Ban trị sự tỉnh thành 09:50 06/07/2020

Chùa Am (Diên Quang tự) được khởi dựng từ đầu thế kỷ XV, do Hoàng hậu Bạch Ngọc, đời vua Trần Duệ Tông (1373-1377) sáng lập. Đây là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, hiếm hoi còn lại của thời Lê ở Hà Tĩnh, đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá quốc gia vào năm 1995.

Phật dạy tham ăn uống làm con người khổ

Ban trị sự tỉnh thành 09:31 06/07/2020

Người tham muốn ăn uống ngon hợp khẩu vị, thì suốt đời lân la bên cạnh những món ngon vật lạ, quanh quẩn bên những tiệc tùng, tìm khoái khẩu trong những rượu ngon, vị lạ nên phải giết hại nhiều các loài vật để bồi bổ cho mình.

Từ điển Phật học