Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ hai, 12/06/2017, 13:56 PM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN Cần Thơ Nhiệm kỳ IX (2017-2022)

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ, Khóa IX nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 06 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 48 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Laddhapanna (Đào Như) làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
Số:  319/QĐ.HĐTS 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Cần Thơ
Khóa IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
-     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
-     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
-     Căn cứ công văn số 1994/UBND-KGVX ngày 29/5/2017 của Ủy ban Nhân dân Tp. Cần Thơ; Công văn số 157/BTG-NV1 ngày 31/5/2017 của Ban Tôn giáo Tp. Cần Thơ;
-     Căn cứ tờ trình số 96/TT/BTS ngày 01/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, V/v chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2017 – 2022.

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ, Khóa IX nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 06 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 48 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Laddhapanna (Đào Như) làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tp. Cần Thơ"để biết”
- Lưu VP1 - VP2 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ CẦN THƠ  
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2017 – 2022
(Theo Quyết định số: 319 /QĐ.HĐTS ngày  10/6/2017)
 
I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:

                                                1. Hòa thượng Thích Giác Nhường
                                                2. Hòa thượng Thích Minh Hiền
                                                3. Hòa thượng Dhamma Panna (Lý Sân)  
                                                4. Hòa thượng Thích Huệ Trường
                                                5. Hòa thượng Thích Thiện Tài
                                                6. Hòa thượng Thích Minh Lý.

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Laddhapanno

(Đào Như

1955

Trưởng ban Trị sự

 

2.       

TT. Thích Bình Tâm

(Nguyễn Thanh Phong)

1964

Phó Trưởng ban Thường trực

3.       

HT. Thích Giác Hoa

(Huỳnh Văn Tư)

1950

Phó Trưởng ban Trị sự

 

4.       

TT. Thích Thiện Huệ

(Trần Văn Sáu)

1957

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

5.       

TT. Thích Thiện Thông

(Huỳnh Văn Lễ)

1956

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Nghi lễ

6.       

TT. Hoàng Kim

(Lý Hùng)

1967

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Pháp chế

7.       

TT. Thích Minh Thông

(Nguyễn Quốc Việt)

1964

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Từ Thiện Xã hội

8.       

ĐĐ. Thích Đức Toàn

(Huỳnh Chí Đức)

1950

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kiểm soát

9.       

NT. Thích nữ Điểu Liên

(Đoàn Thị Điểu)

1954

Phó Trưởng ban Trị sự

10.  

NS. Thích nữ Diệu Ngộ

(Võ Thị Hương)

1948

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng Phân ban Ni giới

11.  

NS. TN Như Hương

(Trương Thị Út)

1961

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

12.  

ĐĐ. Thích Thiện Hữu

(Phan Viên Lộc)

1981

Chánh Thư ký

13.  

ĐĐ. Thích Thiện Hậu

(Lý Si Riêng)

1992

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

14.  

SC. Thích nữ Tài Liên

(Đường Thị Mỹ)

1969

Phó Thư ký

15.  

TT. Thích Minh Thành

(Võ Thành Tâm)

1963

Trưởng ban Hoằng pháp

16.  

ĐĐ. Thích Minh Phú

(Nguyễn Văn Quí)

1973

Trưởng ban Văn hóa,

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

17.  

ĐĐ. Thích Chiếu Nhơn

(Phạm Văn Lợi)

1971

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

18.  

SC. Thích nữ Chơn Như

(Lê Thị Cẩm Hoa)

1962

Ủy viên Thủ quỹ

 

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

19.  

TT. Kontadhamo

(Dương An)

1965

Ủy viên Ban Trị sự

20.  

TT. Dhammapanna

(Mai Xe)

1960

Ủy viên Ban Trị sự

21.  

TT. Panamuni

(Trần Sone)

1965

Ủy viên Ban Trị sự

22.  

ĐĐ. Thích Giác Hiển

(Lê Bá Phùng)

1973

Ủy viên Ban Trị sự

23.  

ĐĐ. Thích Tánh Linh

(Nguyễn Ngọc Hà)

1970

Ủy viên Ban Trị sự

24.  

ĐĐ. Thích Minh Cầu

(Trương Thanh Dũng)

1978

Ủy viên Ban Trị sự

25.  

ĐĐ. Thích Pháp Tịnh

(Lý Dương Tuyền)

1974

Ủy viên Ban Trị sự

26.  

ĐĐ. Thích Trung Nghĩa

(Trần Ngọc Thạnh)

1988

Ủy viên Ban Trị sự

27.  

ĐĐ. Thích Quang Phước

(Trần Văn Hùng)

1970

Ủy viên Ban Trị sự

28.  

ĐĐ. Thích Huệ Thuận

(Nguyễn Kết Đoàn)

1989

Ủy viên Ban Trị sự

29.  

ĐĐ. Thích Phước Tịnh

(Đoàn Kiểm Em)

1988

Ủy viên Ban Trị sự

30.  

ĐĐ. Thích Minh Tịnh

(Võ Hoàng Nhân)

1981

Ủy viên Ban Trị sự

31.  

ĐĐ. Thích Minh Hiếu

(Trần Văn Tiểm Hiểu)

1976

Ủy viên Ban Trị sự

32.  

ĐĐ. Thích Giác Tâm

(Trần Trung Tính)

1964

Ủy viên Ban Trị sự

33.  

NS. Thích nữ Như Hải

(Nguyễn Thị Thu Hương)

1962

Ủy viên Ban Trị sự

34.  

NS. Thích nữ Huệ Liên

(Nguyễn Kim Chẩn)

1955

Ủy viên Ban Trị sự

35.  

NS. Thích nữ Như Tâm

(Lê Diệu Tâm)

1957

Ủy viên Ban Trị sự

36.  

NS. Thích nữ Diệu Tín

(Đặng Ngần)

1951

Ủy viên Ban Trị sự

37.  

NS. Thích nữ Huệ Phượng

(Đỗ Thị Tuyết Hằng)

1962

Ủy viên Ban Trị sự

38.  

SC. Thích nữ Diệu Hiền

(Nguyễn Thị Kim Chi)

1966

Ủy viên Ban Trị sự

39.  

SC. Thích nữ Lan Liên

(Lữ Thị Mỹ Lan)

1964

Ủy viên Ban Trị sự

40.  

SC. Thích nữ Từ Tâm

(Đặng Thị Kim Hải)

1957

Ủy viên Ban Trị sự

41.  

SC. Thích nữ Hiếu Liên

(Trang Bảo Ngọc)

1974

Ủy viên Ban Trị sự

42.  

SC. Thích nữ Phước Nhiên

(Dương Kim Liên)

1975

Ủy viên Ban Trị sự

43.  

SC. Thích nữ Diệu Minh

(Phan Thị So)

1980

Ủy viên Ban Trị sự

44.  

SC. Thích nữ Minh Ngọc

(Nguyễn Thị Ngà)

1985

Ủy viên Ban Trị sự

45.  

SC. Thích nữ Chúc Thu

(Lê Thị Nhẫn)

1978

Ủy viên Ban Trị sự

46.  

SC. Thích nữ Ngọc Đức

(Bùi Thị Thùy Trâm)

1993

Ủy viên Ban Trị sự

47.  

Cư sĩ Bành Sơ Lến

 

1961

Ủy viên Ban Trị sự

48.  

Cư sĩ Đinh Công Quân

 

1990

Ủy viên Ban Trị sự


 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Trì chú trước tiên phải chánh tâm thành ý

Ban trị sự tỉnh thành 12:23 15/08/2022

Học Chú thì trước tiên cần phải chánh tâm, thành ý; tâm không chánh thì học chú gì cũng thành tà. Tâm chánh, học Chú mới có cảm ứng.

Gửi người hữu duyên đang học hạnh tỉnh thức

Ban trị sự tỉnh thành 12:17 15/08/2022

Biết điều xấu để tránh xa thứ làm mình khổ đau chứ không phải phỉ báng hay chê trách, xấu chỉ là mặt trái của tốt mà thành tên gọi. Khi mặc định vào khái niệm tốt xấu mà không thay đổi Tâm Thức và lối sống để có Trí Tuệ và an lạc lâu dài đó mới là si mê.

Quả báo của việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Ban trị sự tỉnh thành 11:06 15/08/2022

Việc truyền bá văn hóa phẩm dung tục có thể không cấu thành tội trong luật pháp nhưng lại là một cái tội lớn trong đạo đức, trong luật nhân quả, bởi chúng đã phá mất đạo tâm, phá mất tâm thanh tịnh của con người.

Lễ Tự tứ và Vu lan - Báo hiếu tại trường hạ chùa Khải Nam

Ban trị sự tỉnh thành 10:04 15/08/2022

Ban Trị sự GHPGVN TP.Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 và tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Khải Nam vào ngày 10-8 vừa qua.