Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ hai, 12/06/2017, 13:56 PM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN Cần Thơ Nhiệm kỳ IX (2017-2022)

Phật Giáo

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ, Khóa IX nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 06 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 48 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Laddhapanna (Đào Như) làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
Số:  319/QĐ.HĐTS 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Cần Thơ
Khóa IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
-     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
-     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
-     Căn cứ công văn số 1994/UBND-KGVX ngày 29/5/2017 của Ủy ban Nhân dân Tp. Cần Thơ; Công văn số 157/BTG-NV1 ngày 31/5/2017 của Ban Tôn giáo Tp. Cần Thơ;
-     Căn cứ tờ trình số 96/TT/BTS ngày 01/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, V/v chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2017 – 2022.

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ, Khóa IX nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 06 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 48 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Laddhapanna (Đào Như) làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tp. Cần Thơ"để biết”
- Lưu VP1 - VP2 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ CẦN THƠ  
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2017 – 2022
(Theo Quyết định số: 319 /QĐ.HĐTS ngày  10/6/2017)
 
I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:

                                                1. Hòa thượng Thích Giác Nhường
                                                2. Hòa thượng Thích Minh Hiền
                                                3. Hòa thượng Dhamma Panna (Lý Sân)  
                                                4. Hòa thượng Thích Huệ Trường
                                                5. Hòa thượng Thích Thiện Tài
                                                6. Hòa thượng Thích Minh Lý.

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Laddhapanno

(Đào Như

1955

Trưởng ban Trị sự

 

2.       

TT. Thích Bình Tâm

(Nguyễn Thanh Phong)

1964

Phó Trưởng ban Thường trực

3.       

HT. Thích Giác Hoa

(Huỳnh Văn Tư)

1950

Phó Trưởng ban Trị sự

 

4.       

TT. Thích Thiện Huệ

(Trần Văn Sáu)

1957

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

5.       

TT. Thích Thiện Thông

(Huỳnh Văn Lễ)

1956

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Nghi lễ

6.       

TT. Hoàng Kim

(Lý Hùng)

1967

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Pháp chế

7.       

TT. Thích Minh Thông

(Nguyễn Quốc Việt)

1964

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Từ Thiện Xã hội

8.       

ĐĐ. Thích Đức Toàn

(Huỳnh Chí Đức)

1950

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kiểm soát

9.       

NT. Thích nữ Điểu Liên

(Đoàn Thị Điểu)

1954

Phó Trưởng ban Trị sự

10.  

NS. Thích nữ Diệu Ngộ

(Võ Thị Hương)

1948

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng Phân ban Ni giới

11.  

NS. TN Như Hương

(Trương Thị Út)

1961

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

12.  

ĐĐ. Thích Thiện Hữu

(Phan Viên Lộc)

1981

Chánh Thư ký

13.  

ĐĐ. Thích Thiện Hậu

(Lý Si Riêng)

1992

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

14.  

SC. Thích nữ Tài Liên

(Đường Thị Mỹ)

1969

Phó Thư ký

15.  

TT. Thích Minh Thành

(Võ Thành Tâm)

1963

Trưởng ban Hoằng pháp

16.  

ĐĐ. Thích Minh Phú

(Nguyễn Văn Quí)

1973

Trưởng ban Văn hóa,

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

17.  

ĐĐ. Thích Chiếu Nhơn

(Phạm Văn Lợi)

1971

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

18.  

SC. Thích nữ Chơn Như

(Lê Thị Cẩm Hoa)

1962

Ủy viên Thủ quỹ

 

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

19.  

TT. Kontadhamo

(Dương An)

1965

Ủy viên Ban Trị sự

20.  

TT. Dhammapanna

(Mai Xe)

1960

Ủy viên Ban Trị sự

21.  

TT. Panamuni

(Trần Sone)

1965

Ủy viên Ban Trị sự

22.  

ĐĐ. Thích Giác Hiển

(Lê Bá Phùng)

1973

Ủy viên Ban Trị sự

23.  

ĐĐ. Thích Tánh Linh

(Nguyễn Ngọc Hà)

1970

Ủy viên Ban Trị sự

24.  

ĐĐ. Thích Minh Cầu

(Trương Thanh Dũng)

1978

Ủy viên Ban Trị sự

25.  

ĐĐ. Thích Pháp Tịnh

(Lý Dương Tuyền)

1974

Ủy viên Ban Trị sự

26.  

ĐĐ. Thích Trung Nghĩa

(Trần Ngọc Thạnh)

1988

Ủy viên Ban Trị sự

27.  

ĐĐ. Thích Quang Phước

(Trần Văn Hùng)

1970

Ủy viên Ban Trị sự

28.  

ĐĐ. Thích Huệ Thuận

(Nguyễn Kết Đoàn)

1989

Ủy viên Ban Trị sự

29.  

ĐĐ. Thích Phước Tịnh

(Đoàn Kiểm Em)

1988

Ủy viên Ban Trị sự

30.  

ĐĐ. Thích Minh Tịnh

(Võ Hoàng Nhân)

1981

Ủy viên Ban Trị sự

31.  

ĐĐ. Thích Minh Hiếu

(Trần Văn Tiểm Hiểu)

1976

Ủy viên Ban Trị sự

32.  

ĐĐ. Thích Giác Tâm

(Trần Trung Tính)

1964

Ủy viên Ban Trị sự

33.  

NS. Thích nữ Như Hải

(Nguyễn Thị Thu Hương)

1962

Ủy viên Ban Trị sự

34.  

NS. Thích nữ Huệ Liên

(Nguyễn Kim Chẩn)

1955

Ủy viên Ban Trị sự

35.  

NS. Thích nữ Như Tâm

(Lê Diệu Tâm)

1957

Ủy viên Ban Trị sự

36.  

NS. Thích nữ Diệu Tín

(Đặng Ngần)

1951

Ủy viên Ban Trị sự

37.  

NS. Thích nữ Huệ Phượng

(Đỗ Thị Tuyết Hằng)

1962

Ủy viên Ban Trị sự

38.  

SC. Thích nữ Diệu Hiền

(Nguyễn Thị Kim Chi)

1966

Ủy viên Ban Trị sự

39.  

SC. Thích nữ Lan Liên

(Lữ Thị Mỹ Lan)

1964

Ủy viên Ban Trị sự

40.  

SC. Thích nữ Từ Tâm

(Đặng Thị Kim Hải)

1957

Ủy viên Ban Trị sự

41.  

SC. Thích nữ Hiếu Liên

(Trang Bảo Ngọc)

1974

Ủy viên Ban Trị sự

42.  

SC. Thích nữ Phước Nhiên

(Dương Kim Liên)

1975

Ủy viên Ban Trị sự

43.  

SC. Thích nữ Diệu Minh

(Phan Thị So)

1980

Ủy viên Ban Trị sự

44.  

SC. Thích nữ Minh Ngọc

(Nguyễn Thị Ngà)

1985

Ủy viên Ban Trị sự

45.  

SC. Thích nữ Chúc Thu

(Lê Thị Nhẫn)

1978

Ủy viên Ban Trị sự

46.  

SC. Thích nữ Ngọc Đức

(Bùi Thị Thùy Trâm)

1993

Ủy viên Ban Trị sự

47.  

Cư sĩ Bành Sơ Lến

 

1961

Ủy viên Ban Trị sự

48.  

Cư sĩ Đinh Công Quân

 

1990

Ủy viên Ban Trị sự


 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Thiết kế vườn 3000m2 đẹp như công viên của cặp vợ chồng 40 tuổi thành đạt, bỏ phố về quê sống yên bình

Thiết kế vườn 3000m2 đẹp như công viên của cặp vợ chồng 40 tuổi thành đạt, bỏ phố về quê sống yên bình

HomeAZ 01/07/2020, 13:29

Từ bỏ cuộc sống thành đạt, cặp vợ chồng 40 tuổi về quê sống yên bình bên thiết kế vườn rộng 3000m2 ở ngoại ô Dương Châu, Trung Quốc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tình hình dịch COVID-19 tới 6h sáng 5/7

Ban trị sự tỉnh thành 07:42 05/07/2020

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 182.648 trường hợp mắc COVID-19 và 4.321 ca tử vong. Dịch bệnh lây lan mạnh tại Mỹ càng gây lo ngại khi người dân nước này kỷ niệm Ngày Độc lập 4/7. Trong khi đó, hai "điểm nóng" Brazil, Ấn Độ chưa có dấu hiệu "giảm nhiệt".

Nghiệp dẫn chúng sinh đi trong luân hồi sống chết

Ban trị sự tỉnh thành 19:19 04/07/2020

Mỗi người chúng ta sinh ra trong đời này đều có túc duyên khác nhau. Ai cũng có nghiệp chung, nghiệp riêng, tùy theo khả năng tạo nghiệp của mình.

Chàng trai Việt sử dụng khoản lương hơn 2 tỷ đồng để mang con chữ đến trẻ em

Ban trị sự tỉnh thành 16:20 04/07/2020

Nguyễn Quang Thạch - người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Vua Sejong về xóa mù chữ của UNESCO năm 2016 thông tin anh sẽ dùng khoản lương 90.000 bảng Anh tương đương 2 tỷ 580 triệu đồng để thực hiện những phương án đóng góp vào sự tiến bộ xã hội.

Tâm điên đảo nghe pháp hiểu sai

Ban trị sự tỉnh thành 15:38 04/07/2020

“Tâm Phật, tâm mình, hành chánh đạo. Sinh ra gặp Phật có khó gì.” Chúng ta biết rõ sau này sinh ra gặp Phật còn ở đời thật là không đơn giản. Chỉ cần chúng ta có tâm, hiểu được tâm Phật thì tất nhiên cảnh giới của Phật sẽ càng ngày càng gần chúng ta.

Từ điển Phật học