Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ hai, 12/06/2017, 13:56 PM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN Cần Thơ Nhiệm kỳ IX (2017-2022)

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ, Khóa IX nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 06 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 48 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Laddhapanna (Đào Như) làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
Số:  319/QĐ.HĐTS 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Cần Thơ
Khóa IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
-     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
-     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
-     Căn cứ công văn số 1994/UBND-KGVX ngày 29/5/2017 của Ủy ban Nhân dân Tp. Cần Thơ; Công văn số 157/BTG-NV1 ngày 31/5/2017 của Ban Tôn giáo Tp. Cần Thơ;
-     Căn cứ tờ trình số 96/TT/BTS ngày 01/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, V/v chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2017 – 2022.

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ, Khóa IX nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 06 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 48 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Laddhapanna (Đào Như) làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tp. Cần Thơ"để biết”
- Lưu VP1 - VP2 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ CẦN THƠ  
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2017 – 2022
(Theo Quyết định số: 319 /QĐ.HĐTS ngày  10/6/2017)
 
I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:

                                                1. Hòa thượng Thích Giác Nhường
                                                2. Hòa thượng Thích Minh Hiền
                                                3. Hòa thượng Dhamma Panna (Lý Sân)  
                                                4. Hòa thượng Thích Huệ Trường
                                                5. Hòa thượng Thích Thiện Tài
                                                6. Hòa thượng Thích Minh Lý.

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Laddhapanno

(Đào Như

1955

Trưởng ban Trị sự

 

2.       

TT. Thích Bình Tâm

(Nguyễn Thanh Phong)

1964

Phó Trưởng ban Thường trực

3.       

HT. Thích Giác Hoa

(Huỳnh Văn Tư)

1950

Phó Trưởng ban Trị sự

 

4.       

TT. Thích Thiện Huệ

(Trần Văn Sáu)

1957

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

5.       

TT. Thích Thiện Thông

(Huỳnh Văn Lễ)

1956

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Nghi lễ

6.       

TT. Hoàng Kim

(Lý Hùng)

1967

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Pháp chế

7.       

TT. Thích Minh Thông

(Nguyễn Quốc Việt)

1964

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Từ Thiện Xã hội

8.       

ĐĐ. Thích Đức Toàn

(Huỳnh Chí Đức)

1950

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kiểm soát

9.       

NT. Thích nữ Điểu Liên

(Đoàn Thị Điểu)

1954

Phó Trưởng ban Trị sự

10.  

NS. Thích nữ Diệu Ngộ

(Võ Thị Hương)

1948

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng Phân ban Ni giới

11.  

NS. TN Như Hương

(Trương Thị Út)

1961

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

12.  

ĐĐ. Thích Thiện Hữu

(Phan Viên Lộc)

1981

Chánh Thư ký

13.  

ĐĐ. Thích Thiện Hậu

(Lý Si Riêng)

1992

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

14.  

SC. Thích nữ Tài Liên

(Đường Thị Mỹ)

1969

Phó Thư ký

15.  

TT. Thích Minh Thành

(Võ Thành Tâm)

1963

Trưởng ban Hoằng pháp

16.  

ĐĐ. Thích Minh Phú

(Nguyễn Văn Quí)

1973

Trưởng ban Văn hóa,

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

17.  

ĐĐ. Thích Chiếu Nhơn

(Phạm Văn Lợi)

1971

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

18.  

SC. Thích nữ Chơn Như

(Lê Thị Cẩm Hoa)

1962

Ủy viên Thủ quỹ

 

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

19.  

TT. Kontadhamo

(Dương An)

1965

Ủy viên Ban Trị sự

20.  

TT. Dhammapanna

(Mai Xe)

1960

Ủy viên Ban Trị sự

21.  

TT. Panamuni

(Trần Sone)

1965

Ủy viên Ban Trị sự

22.  

ĐĐ. Thích Giác Hiển

(Lê Bá Phùng)

1973

Ủy viên Ban Trị sự

23.  

ĐĐ. Thích Tánh Linh

(Nguyễn Ngọc Hà)

1970

Ủy viên Ban Trị sự

24.  

ĐĐ. Thích Minh Cầu

(Trương Thanh Dũng)

1978

Ủy viên Ban Trị sự

25.  

ĐĐ. Thích Pháp Tịnh

(Lý Dương Tuyền)

1974

Ủy viên Ban Trị sự

26.  

ĐĐ. Thích Trung Nghĩa

(Trần Ngọc Thạnh)

1988

Ủy viên Ban Trị sự

27.  

ĐĐ. Thích Quang Phước

(Trần Văn Hùng)

1970

Ủy viên Ban Trị sự

28.  

ĐĐ. Thích Huệ Thuận

(Nguyễn Kết Đoàn)

1989

Ủy viên Ban Trị sự

29.  

ĐĐ. Thích Phước Tịnh

(Đoàn Kiểm Em)

1988

Ủy viên Ban Trị sự

30.  

ĐĐ. Thích Minh Tịnh

(Võ Hoàng Nhân)

1981

Ủy viên Ban Trị sự

31.  

ĐĐ. Thích Minh Hiếu

(Trần Văn Tiểm Hiểu)

1976

Ủy viên Ban Trị sự

32.  

ĐĐ. Thích Giác Tâm

(Trần Trung Tính)

1964

Ủy viên Ban Trị sự

33.  

NS. Thích nữ Như Hải

(Nguyễn Thị Thu Hương)

1962

Ủy viên Ban Trị sự

34.  

NS. Thích nữ Huệ Liên

(Nguyễn Kim Chẩn)

1955

Ủy viên Ban Trị sự

35.  

NS. Thích nữ Như Tâm

(Lê Diệu Tâm)

1957

Ủy viên Ban Trị sự

36.  

NS. Thích nữ Diệu Tín

(Đặng Ngần)

1951

Ủy viên Ban Trị sự

37.  

NS. Thích nữ Huệ Phượng

(Đỗ Thị Tuyết Hằng)

1962

Ủy viên Ban Trị sự

38.  

SC. Thích nữ Diệu Hiền

(Nguyễn Thị Kim Chi)

1966

Ủy viên Ban Trị sự

39.  

SC. Thích nữ Lan Liên

(Lữ Thị Mỹ Lan)

1964

Ủy viên Ban Trị sự

40.  

SC. Thích nữ Từ Tâm

(Đặng Thị Kim Hải)

1957

Ủy viên Ban Trị sự

41.  

SC. Thích nữ Hiếu Liên

(Trang Bảo Ngọc)

1974

Ủy viên Ban Trị sự

42.  

SC. Thích nữ Phước Nhiên

(Dương Kim Liên)

1975

Ủy viên Ban Trị sự

43.  

SC. Thích nữ Diệu Minh

(Phan Thị So)

1980

Ủy viên Ban Trị sự

44.  

SC. Thích nữ Minh Ngọc

(Nguyễn Thị Ngà)

1985

Ủy viên Ban Trị sự

45.  

SC. Thích nữ Chúc Thu

(Lê Thị Nhẫn)

1978

Ủy viên Ban Trị sự

46.  

SC. Thích nữ Ngọc Đức

(Bùi Thị Thùy Trâm)

1993

Ủy viên Ban Trị sự

47.  

Cư sĩ Bành Sơ Lến

 

1961

Ủy viên Ban Trị sự

48.  

Cư sĩ Đinh Công Quân

 

1990

Ủy viên Ban Trị sự


 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

HomeAZ 23/10/2020, 14:52

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ nổi bật với hình ảnh Phật Bà tay phải cầm nhành liễu, tay trái cầm bình nước cam lộ để cứu độ chúng sinh nơi biển khổ trần gian đã trở thành hình ảnh quen thuộc với mỗi người Phật tử chúng ta.

Nhà sư Myanmar cưu mang rắn trong đền thờ, xem chúng là con cái

Ban trị sự tỉnh thành 09:25 05/12/2020

Nhà sư Wilatha cho biết mình đang cố gắng góp phần cứu những con rắn khỏi chợ đen, cũng như bảo vệ hệ sinh thái.

Thông điệp ý nghĩa qua 'câu chuyện cô lái đò chở nhà sư qua sông'

Ban trị sự tỉnh thành 09:25 05/12/2020

Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Sau hết đến nhà sư. Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.

Thăm ngôi chùa cổ xuất hiện trên tờ tiền 100 đồng

Ban trị sự tỉnh thành 09:25 05/12/2020

Hình ảnh chùa Phổ Minh với ngọn tháp Phổ Minh cao vút đã được đưa vào tờ tiền mệnh giá 100 đồng phát hành năm 1991 của Việt Nam.

Người xuất gia cần chọn môi trường tu học như thế nào?

Ban trị sự tỉnh thành 09:24 05/12/2020

Trong quá trình cần cầu “vô thượng an ổn khỏi các khổ ách”- Niết-bàn, người xuất gia thường khi cần phải xét đến việc tìm kiếm một nơi chốn tu học tương đối thích hợp và thuận lợi cho mục tiêu tiến bộ tâm linh của mình.

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo