Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ năm, 19/10/2017, 21:23 PM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Nhiệm kỳ IX (2017-2022)

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 02 thành viên Ban Chứng minh, 02 thành viên cố vấn Ban Trị sự; 46 thành viên Ban Trị sự (21 Ủy viên Thường trực, 25 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Huệ Đức làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
Số : 399 /QĐ.HĐTS
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2017 


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang
Nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
- Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);

- Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;

- Căn cứ công văn số 1032/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang;

- Căn cứ bản đề nghị số 44-2017/BĐN-BTS ngày 07/7/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ IX (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 02 thành viên Ban Chứng minh, 02 thành viên cố vấn Ban Trị sự; 46 thành viên Ban Trị sự (21 Ủy viên Thường trực, 25 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Huệ Đức làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Hậu Giang"để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-   

DANH SÁCH

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HẬU GIANG
NHIỆM KỲ IX (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số:  399 /QĐ.HĐTS ngày 18/7/2017)

 

I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Huệ Giác

(Võ Văn Banh)

1946

Chứng minh Ban Trị sự

 

2.       

HT. Thích Huệ Hóa

(Trần Văn Sên)

1939

Chứng minh Ban Trị sự

 


II. CỐ VẤN BAN TRỊ SỰ:

1.       

TT. Thích Thiện Quang

(Ngô Văn Hưởng)

1951

Cố vấn Ban Trị sự

2.       

TT. Thích Huệ Ân

(Hồ Văn Chiêm)

1936

Cố vấn Ban Trị sự


III. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Huệ Đức

(Trương Thanh Phong)

1948

Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.       

HT. Thích Giác Giàu

(Huỳnh Văn Cư)

1948

Phó Trưởng ban Thường trực

 

3.       

HT. Thích Thiện Huệ

(Đỗ Văn Điệp)

1949

Phó Trưởng ban Trị sự

 

4.       

HT. Thích Huệ Sanh

(Phạm Hữu Long)

1948

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Nghi lễ

5.       

TT. Thích Thông Hạnh

(Nguyễn Văn Sơn)

1962

Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký

Trưởng ban Từ thiện Xã hội,

Trưởng ban Pháp chế

6.       

TT. Thích Phước Thành

(Đoàn Minh Trí)

1965

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giác dục Tăng Ni

7.       

ĐĐ. Thích Quảng Nghị

(Dương Văn Công)

1971

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

8.       

ĐĐ. Thirannano

(Danh Tuấn)

1981

Phó Trưởng ban Trị sự

Đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer

9.       

ĐĐ. Thích Phước Dũng

(Nguyễn Thanh Dũng)

1968

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hoằng pháp

10.  

NT. Thích nữ Kiệm Liên

(Nguyễn Thị Kiển)

1951

Phó Trưởng ban Trị sự

 

11.  

NS. Thích nữ Trí Đạt

(Đặng Thị Oanh)

1947

Phó Trưởng ban Trị sự

 

12.  

NS. Thích nữ Chí Liên

(Nguyễn Thị Thủy)

1954

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

13.  

ĐĐ. Thích Quảng Nguyên

(Phan Tấn Lợi)

1993

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

14.  

ĐĐ. Thích Minh Phương

(Thạch Phương Cương)

1972

Trưởng ban Văn hóa

15.  

ĐĐ. Thích Giác Tâm

(Phạm Hữu Nghĩa)

1963

Trưởng ban Kiểm soát

16.  

SC. Thích nữ Diệu Nguyện

(Phạm Thị Thủy)

1962

Ủy viên Thủ quỹ

17.  

TT. Thích Thiện Kim

(Nguyễn Văn Ngọc)

1958

Ủy viên Thường trực

18.  

ĐĐ. Thích Quảng Thiền

(Nguyễn Lâm Sơn)

1990

Ủy viên Thường trực

19.  

ĐĐ. Thích Giác Trí

(Lương Văn Đây)

1966

Ủy viên Thường trực

20.  

NS. Thích nữ Như Thân

(Lâm Thị Hương)

1957

Ủy viên Thường trực

21.  

NS. Thích nữ Ngộ Hồng

(Trần Ngọc Diệp)

1947

Ủy viên Thường trực

 

IV. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

22.  

ĐĐ. Thích Minh Phước

(Đặng Văn Phước)

1980

Ủy viên

23.  

ĐĐ. Thích Thiện Từ

(Nguyễn Văn Hùng)

1966

Ủy viên

24.  

ĐĐ. Thích Trí Thiền

(Ngô Minh Vương)

1969

Ủy viên

25.  

ĐĐ. Uddom Panha

(Danh Hạnh)

1971

Ủy viên

26.  

ĐĐ. Sovanna Jota

(Danh Thanh)

1957

1986

27.  

ĐĐ. Thích Phước Đạt

(Nguyễn Thanh Thẳng)

1976

Ủy viên

28.  

ĐĐ. Thích Minh Tịnh

(Huỳnh Thiện Tính)

1986

Ủy viên

29.  

SC. Thích nữ Diệu Ngọc

(Nguyễn Thụy Tươi)

1962

Ủy viên

30.  

SC. Thích nữ Nguyên Hoa

(Văn Thị Lệ)

1960

Ủy viên

31.  

SC. Thích nữ Diệu Minh

(Võ Thị Còn)

1951

Ủy viên

32.  

SC. Thích nữ Tịnh Liên

(Nguyễn Thị Thảo)

1966

Ủy viên

33.  

SC. Thích nữ Ngộ Hoàn

(Triệu Kim Thuấn)

1972

Ủy viên

34.  

SC. Thích nữ Nghiêm Anh

(Võ Thị Anh Đào)

1970

Ủy viên

35.  

SC. Thích nữ Nhung Liên

(Nguyễn Thị Mỹ Nhung)

1973

Ủy viên

36.  

SC. Thích nữ Tịnh Quang

(Nguyễn Thị Cẩm Dung)

1974

Ủy viên

37.  

SC. Thích nữ Liên Liên

(Võ Thị Liên)

1963

Ủy viên

38.  

SC. Thích nữ Diệu Nga

(Phan Thị Thùy Linh)

1973

Ủy viên

39.  

SC. Thích nữ Thành Liên

(Nguyễn Thị Mỹ Tiên)

1978

Ủy viên

40.  

SC. Thích nữ Diệu Thọ

(Trần Thị Kim Phượng)

1974

Ủy viên

41.  

SC. Thích nữ Quảng Trang

(Nguyễn Thị Ngọc Dung)

1973

Ủy viên

42.  

SC. Thích nữ Diệu Tâm

(Nguyễn Thị Tuyết)

1974

Ủy viên

43.  

SC. Thích nữ Như Liên

(Nguyễn Thị Phượng Loan)

1965

Ủy viên

44.  

SC. Thích nữ Như Lạc

(Mai Kim Ngọc)

1954

Ủy viên

45.  

SC. Thích nữ Diệu Huệ

(Lê Thị Lệ Minh)

1953

Ủy viên

46.  

SC. Thích nữ Tịnh Thiện

(Huỳnh Thị Dung)

1964

Ủy viên

 

 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Thời Mạt Pháp nghĩ về giấc mộng của Vua Ba Tư Nặc

Ban trị sự tỉnh thành 11:02 25/06/2022

Thêm một bài Kinh nữa chúng ta nghe Đức Phật nói về thời kỳ Mạt Pháp. Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên tinh xá (Jetavana) thì Ngài đã kể về 16 giấc mộng kỳ bí của Vua Ba-Tư-Nặc (Pasenadi).

Sự cố chấp chi phối cuộc đời ta

Ban trị sự tỉnh thành 10:15 25/06/2022

Ta quan sát kỹ, sẽ thấy bản thân ta cũng dễ có những hành vi, việc làm, lời nói vô tình thiếu kiểm soát làm buồn lòng mọi người, nên ta dễ bỏ qua những sơ suất của họ với ta. Bỏ qua cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình, như vậy ta sẽ bớt cố chấp hơn.

Tu trong cảnh động mà lòng không động - Đó mới thực sự tu hành!

Ban trị sự tỉnh thành 09:14 25/06/2022

Tu hành, không nhất thiết phải ở trong cảnh tịnh, cũng có thể tu trong cảnh động, cảnh động nhưng lòng không động, đó mới thực sự tu hành.

Vì sao Ngài Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất mà lại chết không toàn thây?

Ban trị sự tỉnh thành 08:42 25/06/2022

Hỏi: Bạch Thầy cho con hỏi vì sao Ngài Mục Kiền Liên có thần thông đệ nhất mà Ngài lại bị chết không toàn thây?