Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ năm, 19/10/2017, 12:09 PM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông, Nhiệm kỳ III (2017-2022)

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Nông nhiệm kỳ III (2017 – 2022), gồm 51 thành viên (18 thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự, 33 Ủy viên không thường trực), do Thượng tọa Thích Quảng Tuấn làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Số: 376 /QĐ.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2017 
 

 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông
Nhiệm kỳ III (2017 - 2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
- Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);

- Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;

- Căn cứ công văn số 2423/UBND-KGVX ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Đăk Nông;

- Căn cứ tờ trình số 01/CV/BTS ngày 19/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông, V/v công nhận Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông, nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Nông nhiệm kỳ III (2017 – 2022), gồm 51 thành viên (18 thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự, 33 Ủy viên không thường trực), do Thượng tọa Thích Quảng Tuấn làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2 "để thực hiện"
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c"
- Văn phòng T.176 - VP  T.78 
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
tỉnh Đăk Nông "để biết"
- Lưu VP1 - VP2 
 TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
- 

DANH SÁCH

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐĂK NÔNG
NHIỆM KỲ III (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số:  376 /QĐ.HĐTS ngày 04/7/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ :


STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

TT. Thích Quảng Tuấn

(Nguyễn Ngọc Lân)

1970

Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.       

ĐĐ. Thích Quảng Hiền

(Nguyễn Đình Phước)

1975

Phó Trưởng ban Thường trực,

Trưởng ban Pháp chế

3.       

ĐĐ. Thích Chiếu Ý

(Nguyễn Ngọc Mười)

1975

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hoằng pháp

4.       

ĐĐ. Thích Nhuận Thân

(Nguyễn Văn Hóa)

1974

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kiểm soát

5.       

ĐĐ. Thích Quảng Nhã

(Nguyễn Văn Hòa)

1975

Chánh Thư ký Ban Trị sự

6.       

ĐĐ. Thích Quảng Định

(Dương Vĩnh Hiệp)

1982

Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự

7.       

ĐĐ. Thích Quảng Tráng

(Hồ Xuân Cường)

1977

Phó Chánh Thư ký – Chánh Văn phòng

8.       

SC. Thích nữ Nhuận Hiền

(Mai Thị Diệu Chi)

1977

Thủ quỹ Ban Trị sự

9.       

ĐĐ. Thích Nhuận Thái

(Trần Văn Hòa)

1977

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

10.  

ĐĐ. Thích Nhuận Lợi

(Hà Hữu Phước)

1982

Trưởng ban Nghi lễ

11.  

ĐĐ. Thích Giác Nhường

(Nguyễn Đăng Phương)

1978

Trưởng ban Văn hóa

12.  

ĐĐ. Thích Giác Luật

(Vương Bá Hạnh)

1980

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

13.  

ĐĐ. Thích Nhuận Phương

(Nguyễn Đức Bình)

1980

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

14.  

ĐĐ. Thích Quảng Mẫn

(Nguyễn Thanh Minh)

1979

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

15.  

TT.  Thích Giác Hạnh

(Võ Đại Thuận)

1963

Ủy viên Thường trực

16.  

ĐĐ. Thích Quảng Thuần

(Lê Quang Thành)

1983

Ủy viên Thường trực

17.  

SC. Thích nữ Minh Đăng

(Hồ Thị Thanh Nga)

1968

Trưởng phân ban Ni giới

18.  

Cư sĩ Như Phụng

(Nguyễn Thành Long)

1961

Ủy viên Thường trực

 

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

19.  

ĐĐ. Thích Minh Trí

(Trần Ngọc Duy Hải)

1974

Ủy viên Ban Trị sự

20.  

ĐĐ. Thích Nhuận Thanh

(Hồ Xuân Hà)

1979

Ủy viên Ban Trị sự

21.  

ĐĐ. Thích Minh Trí

(Phạm Minh Lâm)

1969

Ủy viên Ban Trị sự

22.  

ĐĐ. Thích Đồng Nhiệm

(Nguyễn Quốc Trúc)

1983

Ủy viên Ban Trị sự

23.  

ĐĐ. Thích Quảng Nhiên

(Hồ Dư)

1977

Ủy viên Ban Trị sự

24.  

ĐĐ. Thích Quảng Sự

(Trần Đức Dinh)

1984

Ủy viên Ban Trị sự

25.  

ĐĐ. Thích Giác Tấn

(Lê Quang Thi)

1960

Ủy viên Ban Trị sự

26.  

ĐĐ. Th Đạt Ma Đắc Thịnh

(Võ Ngọc Lâm)

1969

Ủy viên Ban Trị sự

27.  

ĐĐ. Thích Quảng Triều

(Bùi Đình Hải)

1984

Ủy viên Ban Trị sự

28.  

ĐĐ. Thích Quảng Viên

(Nguyễn Duy Điền)

1983

Ủy viên Ban Trị sự

29.  

ĐĐ. Thích Vạn Hiển

(Trần Đăng Vinh)

1991

Ủy viên Ban Trị sự

30.  

ĐĐ. Thích Thánh Văn

(Phạm Hữu Tải)

1983

Ủy viên Ban Trị sự

31.  

ĐĐ. Thích Chúc Tấn

(Phạm Quốc Việt)

1991

Ủy viên Ban Trị sự

32.  

ĐĐ. Thích Giác Minh

(Lại Minh Trọng)

1979

Ủy viên Ban Trị sự

33.  

SC. Thích nữ Khánh Thuận

(Nguyễn Thị Thùy Linh)

1973

Ủy viên Ban Trị sự

34.  

SC. Thích nữ Huệ Pháp

(Trần Thị Lan Anh)

1981

Ủy viên Ban Trị sự

35.  

SC. Thích nữ Đức Tâm

(Nguyễn Thị Vĩnh Nha)

1975

Ủy viên Ban Trị sự

36.  

SC. Thích nữ Đức Thanh

(Nguyễn Thị Minh Trúc)

1976

Ủy viên Ban Trị sự

37.  

Cư sĩ Thị Vân

(Lê Văn Tuyển)

1954

Ủy viên Ban Trị sự

38.  

Cư sĩ Thiện Đức

(Nguyễn Văn Mỹ)

1956

Ủy viên Ban Trị sự

39.  

Cư sĩ Chúc Điều

(Lê Văn Hở)

1947

Ủy viên Ban Trị sự

40.  

Cư sĩ Nhuận Sự

(Phạm Văn Đốc)

1954

Ủy viên Ban Trị sự

41.  

Cư sĩ Quảng Phụng

(Ung Văn Lan)

1964

Ủy viên Ban Trị sự

42.  

Cư sĩ Nhuận Công

(Phan Hạnh Long)

1958

Ủy viên Ban Trị sự

43.  

Cư sĩ Đức Hùng

(Nguyễn Văn Sỹ)

1960

Ủy viên Ban Trị sự

44.  

Cư sĩ Nguyên Thước

(Trần Sơn Hùng)

1974

Ủy viên Ban Trị sự

45.  

Cư sĩ Tâm Lự

(Nguyễn Tư)

1942

Ủy viên Ban Trị sự

46.  

Cư sĩ Nguyên Đạt

(Phan Khắc Đảng)

1946

Ủy viên Ban Trị sự

47.  

Cư sĩ Nhuận Quang

(Dương Thị Thùy Vân)

1979

Ủy viên Ban Trị sự

48.  

Cư sĩ Nhuận Lâm

(Vũ Thanh Sơn)

1958

Ủy viên Ban Trị sự

49.  

Cư sĩ Nhuận Trí

(Nguyễn Đức Tỉu)

1952

Ủy viên Ban Trị sự

50.  

Cư sĩ Nhuận Hiệp

(Cao Thanh Hiệp)

1976

Ủy viên Ban Trị sự

51.  

Cư sĩ Tâm Thanh

(Đặng Hủy)

1945

Ủy viên Ban Trị sự

 

 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

HomeAZ 23/10/2020, 14:52

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ nổi bật với hình ảnh Phật Bà tay phải cầm nhành liễu, tay trái cầm bình nước cam lộ để cứu độ chúng sinh nơi biển khổ trần gian đã trở thành hình ảnh quen thuộc với mỗi người Phật tử chúng ta.

Lễ cung rước và an vị tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Ban trị sự tỉnh thành 11:21 30/11/2020

Nhân Đại lễ tưởng niệm 712 năm Ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, được sự chỉ đạo của GHPGVN, BTS GHPGVN Tp Hồ Chí Minh, BTS GHPGVN Tỉnh Nam Định, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác cùng một số đơn vị đồng tổ chức Lễ cung rước và an vị tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Dục như mật ngọt dính trên lưỡi dao

Ban trị sự tỉnh thành 11:18 30/11/2020

Sinh ra trong cõi Dục nên bản chất của chúng sinh là tham dục. Vì vô minh và ái dục mà chúng sinh mãi trầm luân trong đau khổ. Đức Phật đã răn dạy, muốn giảm bớt khổ đau thì phải hạn chế tham dục, và muốn chấm dứt khổ đau thì phải đoạn tận ái dục và vô minh.

Những hình ảnh về lễ hội chùa Hương năm 1927 của nhiếp ảnh gia người Pháp

Ban trị sự tỉnh thành 10:44 30/11/2020

Bầu không khí nhộn nhịp ở bến Đục, cảnh đẹp như tranh thủy mặc trên suối Yến, nét trầm mặc của chùa Thiên Trù… là loạt ảnh hiếm có về lễ hội chùa Hương năm 1927 do người Pháp ghi nhận.

Làm thế nào để chiến thắng cái xấu ác?

Ban trị sự tỉnh thành 10:30 30/11/2020

Kẻ thù của đạo Phật không phải là một con người, một chúng sanh, dù đó là một con ma, một con quỷ. Kẻ thù của đạo Phật là cái xấu ác, yếu hèn, bất toàn nơi con người đó, nơi chúng sanh đó khiến cho con người đó...

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo