Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ năm, 19/10/2017, 17:05 PM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Long An Nhiệm kỳ IX (2017-2022)

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 03 thành viên Ban Chứng minh; 01 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 57 thành viên Ban Trị sự (21 Ủy viên Thường trực, 36 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Minh Thiện làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
Số: 562 /QĐ.HĐTS 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Long An Nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
- Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);

- Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;

- Căn cứ công văn số 190/BTG-NV ngày 12//2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Long An;

- Căn cứ văn bản số 063/CV-BTS ngày 16/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, nhiệm kỳ IX (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 03 thành viên Ban Chứng minh; 01 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 57 thành viên Ban Trị sự (21 Ủy viên Thường trực, 36 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Minh Thiện làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
 Tỉnh Long An"để biết”
- Lưu VP1 - VP2 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-

DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LONG AN
NHIỆM KỲ IX (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số: 562 /QĐ.HĐTS ngày 18/10/2017)

I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ :

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Thiện Huệ

(Nguyễn Văn Điệt)

1951

Chứng minh Ban Trị sự

 

2.       

HT. Thích Hoằng Chánh

(Phan Văn Cơ)

1927

Chứng minh Ban Trị sự

 

3.       

HT. Thích Huệ Hồng

(Nguyễn Văn Út)

1942

Chứng minh Ban Trị sự

 

 

II. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI :

1.

NT. Thích nữ Minh Liên

(Phạm Thuyền)

1924

Chứng minh Phân ban Ni giới

 

III. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Minh Thiện

(Trương Ngọc Toàn)

1954

Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.       

HT. Thích Quảng Tâm

(Nguyễn Minh Tiến)

1961

Phó Trưởng ban Thường trực,

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

3.       

HT. Thích Thiện Tài

(Nguyễn Ngọc Huế)

1951

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Nghi lễ

4.       

HT. Thích Thiện Tâm

(Đinh Văn Út)

1947

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kiểm soát

5.       

TT. Thích Minh Thọ

(Huỳnh Văn Phước)

1965

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Pháp chế

6.       

TT. Thích Giác Nguyên

(Huỳnh Minh Châu)

1958

Phó Trưởng ban Trị sự

 

7.       

ĐĐ. Thích Quang Hạnh

(Trần Văn Ba)

1962

Phó Trưởng ban Trị sự ,

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

8.       

ĐĐ. Thích Lệ Trí

(Du Đức Dũng)

1974

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

9.       

ĐĐ. Thích Đức Hoàng

(Nguyễn Văn Nhanh)

1964

Phó Trưởng ban Trị sự

 

10.  

NT. Thích nữ Tuệ Đăng

(Đặng Thị Phú Quý)

1950

Phó Trưởng ban

Trưởng Phân ban Ni giới

11.  

NT. Thích nữ Gương Liên

(Hồ Thị Lệ)

1951

Phó Trưởng ban Trị sự

 

12.  

ĐĐ. Thích Lệ Duyên

(Võ Thế Hữu)

1980

Chánh Thư ký Ban Trị sự,

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

13.  

ĐĐ. Thích An Nhựt

(Trương Văn Tấn)

1981

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

14.  

ĐĐ. Thích Lệ Ngôn

(Võ Trí Nguyên)

1980

Trưởng ban Hoằng pháp

15.  

ĐĐ. Thích Huệ Thông

(Huỳnh Quang Chiến)

1979

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

16.  

SC. Thích nữ Bảo Giác

(Nguyễn Thị Thủy)

1970

Trưởng ban Văn hóa

17.  

ĐĐ. Thích Thiện Danh

(Tạ Văn Tuấn)

1980

Phó Thư ký - Chánh Văn phòng

18.  

Đh. Lệ Kiệt

(Đoàn Văn Tuấn)

1981

Phó Thư ký – Phó Văn phòng

19.  

NS. Thích nữ Như Tâm

(Phạm Thị Lang)

1957

Ủy viên Thủ quỹ

20.  

ĐĐ. Thích Thiện Quang

(Nguyễn Minh Cơ)

1981

Ủy viên Thường trực

21.  

ĐĐ. Thích An Khang

(Trần Thanh Sơn)

1973

Ủy viên Thường trực

IV. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

22.  

HT. Thích Bửu Ứng

(Trần Thanh Ẩn)

1949

Ủy viên

23.  

HT. Thích Huệ Bạch

(Lê Văn Thắng)

1945

Ủy viên

24.  

HT. Thích Quảng Ý

(Võ Văn Lành)

1944

Ủy viên

25.  

HT. Thích Thiện Phúc

(Nguyễn Ngọc Thành)

1945

Ủy viên

26.  

TT. Thích Đức Hảo

(Bùi Văn Mạnh)

1955

Ủy viên

27.  

TT. Thích Từ Thiện

(Nguyễn Văn Út)

1956

Ủy viên

28.  

ĐĐ. Thích An Trung

(Nguyễn Hữu Nghĩa)

1972

Ủy viên

29.  

ĐĐ. Thích Hóa Minh

(Phạm Hoàng Khải)

1977

Ủy viên

30.  

ĐĐ. Thích Trí Minh

(Nguyễn Văn Nghiêm)

1977

Ủy viên

31.  

ĐĐ. Thích Lệ Tấn

(Võ Văn Dực)

1950

Ủy viên

32.  

ĐĐ. Thích Huệ Quang

(Nguyễn Văn Út)

1973

Ủy viên

33.  

ĐĐ. Thích Minh Trung

(Lê Tấn Phong)

1969

Ủy viên

34.  

ĐĐ. Thích Minh Trí

(Nguyễn Văn Trí)

1983

Ủy viên

35.  

ĐĐ. Thích Thiện Phước

(Hồ Ngọc Minh)

1964

Ủy viên

36.  

ĐĐ. Thích Đức Biến

(Nguyễn Ánh Hồng)

1975

Ủy viên

37.  

ĐĐ. Thích Tâm Hướng

(Nguyễn Văn Phương)

1974

Ủy viên

38.  

ĐĐ. Thích Thiện Khoa

(Huỳnh Văn Chương)

1987

Ủy viên

39.  

ĐĐ. Thích Lệ Thông

(Lê Văn Hơn)

1971

Ủy viên

40.  

ĐĐ. Thích An Ngôn

(Hà Văn Dũng)

1975

Ủy viên

41.  

ĐĐ. Thích Tâm Hiền

(Lê Minh Đức)

1978

Ủy viên

42.  

ĐĐ. Thích An Phúc

(Phan Tấn Lộc)

1975

Ủy viên

43.  

ĐĐ. Thích Minh Đức

(Đặng Minh Trí)

1975

Ủy viên

44.  

ĐĐ. Thích Minh An

(Lê Cảnh Đỉnh)

1975

Ủy viên

45.  

ĐĐ. Thích Lệ Hội

(Huỳnh Văn Cơ)

1982

Ủy viên

46.  

ĐĐ. Thích Huệ Chơn

(Lê Văn Trung)

1987

Ủy viên

47.  

ĐĐ. Thích Minh Tâm

(Lê Văn Chí)

1988

Ủy viên

48.  

NT. Thích nữ Tuệ Như

(Nguyễn Thị Rạng)

1955

Ủy viên

49.  

NS. Thích nữ Tắc Hạnh

(Nguyễn Thị Mỹ)

1953

Ủy viên

50.  

NS. Thích nữ Như Hương

(Nguyễn Thị Phụng)

1945

Ủy viên

51.  

NS. Thích nữ Diệu Phước

(Trần Kim Hoa)

1961

Ủy viên

52.  

NS. Thích nữ Ánh Liên

(Dương Thị Thu Trang)

1961

Ủy viên

53.  

SC. Thích nữ Liên Chương

(Nguyễn Thị Lợi)

1972

Ủy viên

54.  

SC. Thích nữ Huệ Cảnh

(Nguyễn Ngọc Thảo)

1974

Ủy viên

55.  

SC. Thích nữ Diệu Huệ

(Cao Thị Kim Dung)

1972

Ủy viên

56.  

SC. Thích nữ Như Liên

(Nguyễn Thị Xuân Lan)

1962

Ủy viên

57.  

SC. Thích nữ Bảo Lạc

(Đoàn Thị Thu Hương)

1966

Ủy viên  TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMCHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai – Thành viên HĐCM GHPGVN viên tịch

Ban trị sự tỉnh thành 07:58 27/06/2022

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai - Thành viên HĐCM GHPGVN đã thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 10 phút, ngày 27-5-Nhâm Dần (25-6-2022) tại tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM; Trụ thế: 88 năm, 57 Hạ lạp.

Tìm được lỗi của tâm mình là sự tu hành chân chính

Ban trị sự tỉnh thành 07:46 27/06/2022

Người biết trong tâm mình có lỗi là những người có trí tuệ, có thiện căn. Nhưng mà lỗi gì? Bây giờ mỗi người tự kể cái lỗi mình ra xem?

Tu tịnh khẩu là tu như thế nào?

Ban trị sự tỉnh thành 14:25 26/06/2022

Hỏi: Con thưa Thầy, con nghe nói là có pháp tu tịnh khẩu, vậy tu tịnh khẩu là tu như thế nào thưa Thầy?

Niệm Phật thế nào để phước sanh vô lượng?

Ban trị sự tỉnh thành 14:13 26/06/2022

Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật.