Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ năm, 20/07/2017, 10:17 AM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa Nhiệm kỳ VI (2017 - 2022)

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 05 thành viên Ban Chứng minh; 57 thành viên Ban Trị sự (26 thành viên Ban Thường trực, 31 Ủy viên không thường trực), do Hòa thượng Thích Ngộ Tánh làm Trưởng Ban Trị sự. (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
Số :  375 /QĐ.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa
Nhiệm kỳ VI (2017 - 2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
- Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
- Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
- Căn cứ công văn số 114/BTG ngày 28/6/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa;
- Căn cứ tờ trình số 098/TTr/BTS ngày 29/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ VI (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 05 thành viên Ban Chứng minh; 57 thành viên Ban Trị sự (26 thành viên Ban Thường trực, 31 Ủy viên không thường trực), do Hòa thượng Thích Ngộ Tánh làm Trưởng Ban Trị sự. (theo danh sách đính kèm).

Điều 2: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Khánh Hòa để biết”
- Lưu VP1 - VP2 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA
NHIỆM KỲ VI (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số : 375 /QĐ.HĐTS ngày 04/7/2017)
 
I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:

1. Hòa thượng Thích Trí Tâm
2. Hòa thượng Thích Như Ý
3. Hòa thượng Thích Liễu Pháp
4. Hòa thượng Thích Tịnh Nghiêm
5. Hòa thượng Thích Quảng Thiện.
        
II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Ngộ Tánh

(Trịnh Văn Bảo)

1940

Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.       

HT. Thích Minh Thông

(Nguyễn Văn Kiệt)

1949

Phó Trưởng ban Thường trực,

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

3.       

HT. Thích Nguyên Quang

(Trần Văn Hồng)

1949

Phó Trưởng ban Trị sự

4.       

HT. Thích Trí Viên

(Dương Minh Hồng)

1951

Phó Trưởng ban Trị sự

 

5.       

HT. Thích Minh Châu

(Trần Chính)

1954

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Nghi lễ

6.       

HT. Thích Ngộ Tịnh

(Lê Thâu)

1950

Phó Trưởng ban Trị sự

 

7.       

TT. Thích Giác Trong

(Huỳnh Ngọc Châu)

1958

Phó Trưởng ban Trị sự

 

8.       

TT. Thích Thiện Tấn

(Huỳnh Minh Thư)

1948

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kiểm soát

9.       

NT. Thích nữ Diệu Vân

(Nguyễn Thị Thạch Huệ)

1949

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng Phân ban Ni giới

 

10.  

ĐĐ. Thích Thiện Phước

(Hoàng Ngọc Hải)

1971

Chánh Thư ký,

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

11.  

ĐĐ. Thích Nguyên Đăng

(Trần Quang Huy)

1977

Phó Thư ký

 

12.  

Cư sĩ Như Phước

(Trần Sơn)

1954

Phó Thư ký

13.  

SC. Thích nữ Chơn Phương

(Hồ Thị Thanh Nga)

1970

Thủ quỹ

14.  

ĐĐ. Thích Thanh Tri

(Ngô Đăng Tiến)

1976

Trưởng ban Văn hóa

15.  

ĐĐ. Thích Nhật Hiếu

(Phan Gia Hạnh)

1968

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

16.  

ĐĐ. Thích Thiện Quang

(Trần Quốc Thanh)

1968

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

17.  

TT. Thích Thông Huệ

(Bùi Hữu Hòa)

1961

Trưởng ban Hoằng pháp

18.  

ĐĐ. Thích Thiện Ký

(Nguyễn Tấn Thuật)

1974

Trưởng ban Pháp chế

19.  

ĐĐ. Thích Nguyên Thành

(Lý Trung Hoàng)

1972

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

20.  

NS. Thích nữ Diệu Phúc

(Lê Thị Châu)

1957

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

21.  

ĐĐ. Thích Giác Không

(Nguyễn Chúc Chơn)

1970

Ủy viên Thường trực

22.  

TT. Thích Đức Lưu

(Đào Minh Sơn)

1954

Ủy viên Thường trực

23.  

TT. Thích Trừng Thi

(Nguyễn Sàng)

1958

Ủy viên Thường trực

24.  

TT. Thích Chúc Long

(Nguyễn Hoa Hưng)

1960

Ủy viên Thường trực

25.  

ĐĐ. Thích Lương Ân

(Ngô Đức Hiền)

1950

Ủy viên Thường trực

26.  

ĐĐ. Thích Nhuận Đức

(Trịnh Huyền Tân)

1974

Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

27.  

TT. Thích Giác Nghĩa

(Lê Văn Xuân)

1970

Ủy viên

28.  

TT. Thích Tâm Thọ

(Phạm Phong)

1962

Ủy viên

29.  

TT. Thích Tâm Ân

(Quảng Ngọc Hy)

1958

Ủy viên

30.  

ĐĐ. Thích Tâm Tôn

(Phan Gia Hồ)

1973

Ủy viên

31.  

ĐĐ. Thích Tâm Phước

(Võ Thành Tâm)

1970

Ủy viên

32.  

ĐĐ. Thích Tâm Như

(Nguyễn Phúc Thuần)

1974

Ủy viên

33.  

ĐĐ. Thích Huệ Pháp

(Nguyễn Phi Hiền)

1978

Ủy viên

34.  

ĐĐ. Thích Chúc Lạc

(Hồ Văn An)

1980

Ủy viên

35.  

ĐĐ. Thích Giác Hành

(Nguyễn Thành Đạo)

1968

Ủy viên

36.  

ĐĐ. Thích Thiện Huệ

(Hoàng Ngọc Ẩn)

1970

Ủy viên

37.  

ĐĐ. Thích Giác Tài

(Hồ Văn Anh)

1971

Ủy viên

38.  

ĐĐ. Thích Tâm Tri

(Thái Cao Tường)

1967

Ủy viên

39.  

ĐĐ. Thích Huệ Giáo

(Nguyễn Minh Công)

1967

Ủy viên

40.  

ĐĐ. Thích Nguyên Thịnh

(Nguyễn Văn Cường)

1975

Ủy viên

41.  

ĐĐ. Thích Như Từ

(Dương Minh Đức)

1976

Ủy viên

42.  

ĐĐ. Thích Thiện Pháp

(Hồ Đình Toàn)

1969

Ủy viên

43.  

ĐĐ. Thích Tâm Hiền

(Nguyễn Đình Vương)

1979

Ủy viên

44.  

ĐĐ. Thích Nhuận Pháp

(Trần Hữu Thịnh)

1977

Ủy viên

45.  

ĐĐ. Thích Quảng Thông

(Nguyễn Ngọc Thanh)

1977

Ủy viên

46.  

ĐĐ. Thích Giác Sơn

(Nguyễn Trắng)

1969

Ủy viên

47.  

ĐĐ. Thích Nguyên Sanh

(Vũ Đức Nguyên)

1971

Ủy viên

48.  

NS. Thích nữ Huệ Phúc

(Vũ Thị Hồng Huệ)

1959

Ủy viên

49.  

SC. Thích nữ Diệu Châu

(Trần Thị Thầm)

1960

Ủy viên

50.  

SC. Thích nữ Viên Nhàn

(Nguyễn Thị Thu Anh)

1972

Ủy viên

51.  

SC. Thích nữ Lệ Nhật

(Thái Như Hạ)

1982

Ủy viên

52.  

Cư sĩ Quảng Thuần

(Nguyễn Duy Huân)

1973

Ủy viên

53.  

Cư sĩ Nguyên Định

(Trương Thị Nam)

1954

Ủy viên

54.  

Cư sĩ Thọ Huệ

(Võ Thị Thu Lan)

1955

Ủy viên

55.  

Cư sĩ Tâm Thành

(Nguyễn Thanh Lịch)

1957

Ủy viên

56.  

Cư sĩ Nhật Tính

(Phạm Thị Oanh)

1963

Ủy viên

57.  

Cư sĩ Quảng Lâm

(Trần Thị Tuyền)

1969

Ủy viên

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Chim lợn kêu có phải điềm báo về cái chết?

Ban trị sự tỉnh thành 15:34 12/08/2022

Chim lợn (hay còn gọi là chim cú lợn) được biết đến trong dân gian là loài chim của sự chết chóc. Nhiều người cho rằng, chim lợn xuất hiện ở đâu sẽ mang đến sự tang thương, chết chóc ở đó, vậy sự thật có đúng như vậy không?

Cá voi xanh tạo cảnh kỳ thú trên biển Bình Định

Ban trị sự tỉnh thành 15:01 12/08/2022

Những con cá voi xanh nhảy lên đớp mồi liên tục, cảnh tượng hiếm có khiến người xem kinh ngạc và vui thích.

Lễ Vu Lan qua di sản Mộc bản Triều Nguyễn

Ban trị sự tỉnh thành 13:18 12/08/2022

Đại lễ Vu lan là một trong những lễ hội văn hóa tâm linh lớn của hàng triệu Phật tử trên toàn thế giới. Đây là lễ của nhà Phật được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch hằng năm. Tại Việt Nam, lễ Vu lan được tổ chức rất sớm và gắn liền với lễ cầu siêu.

Hãy dùng tiền mà tạo phước, chính cái phước này sẽ bảo vệ ta

Ban trị sự tỉnh thành 12:30 12/08/2022

Hãy nhớ rằng tiền là tệ, tiền là bạc, và tiền là tội. Đồng tiền để yên chỉ là mầm mống tạo thành một đống tội cho chính mình mà thôi. Nhiều người băn khoăn: “Tôi có tiền nhưng phải dự trữ cho con cái. Nếu mang ra dùng hết thì sau này tính sao?”