Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ hai, 24/04/2017, 13:49 PM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre Nhiệm kỳ VI (2017-2022)

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 05 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 04 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 57 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Nhựt Tấn làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Số : 177 /QĐ.HĐTS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2017 


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bến Tre
Khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
- Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
- Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
- Căn cứ công văn số 1216/UBND-KGVX ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Bến Tre;
- Căn cứ công văn số 96/BTG ngày 04/4/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre.
- Căn cứ tờ trình số 40/VT.BTS ngày 20/3/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, khóa VI nhiệm kỳ 2017 – 2022.

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 05 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 04 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 57 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Nhựt Tấn làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Bến Tre"để biết”
- Lưu VP1 - VP2 
 TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 - 


DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
(Theo Quyết định số :  177 /QĐ.HĐTS ngày 06/4/2017)
 
I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
1. Hòa thượng Thích Giác Minh
2. Hòa thượng Thích Huệ Tấn
3. Hòa thượng Thích Giác Mãn     
4. Hòa thượng Thích Lệ Đức
5. Hòa thượng Thích Tâm Huệ.

II. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI:
1. Ni trưởng Thích nữ Giác Hạnh
2. Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc
3. Ni trưởng Thích nữ Như Tâm
4. Ni trưởng Thích nữ Như Chơn.

III. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Nhựt Tấn

(Hồ Văn Tài)

1952

Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.       

HT. Thích Lệ Linh

(Đặng Văn Dũng)

1947

Phó Trưởng ban Thường trực BTS,

Trưởng ban Pháp chế

3.       

HT. Thích Huệ Ngộ

(Trần Văn Bảy)

1947

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kiểm soát

4.       

ĐĐ. Thích Huệ Đức

(Lục Vĩnh Phước)

1962

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hoằng pháp

5.       

ĐĐ. Thích Trí Thọ

(Nguyễn Thành Chung)

1972

Phó Trưởng ban Trị sự,

Chánh Thư ký

6.       

NT. Thích nữ Như Đán

(Nguyễn Thị Quyết)

1949

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng Phân ban Ni giới

7.       

ĐĐ. Thích Trí Thuận

(Hồ Thanh Vũ)

1980

Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS,

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

8.       

SC. Thích nữ Như Nguyệt

(Huỳnh Thị Ngoạt)

1964

Phó Thư ký,

Phó Văn phòng Ban Trị sự

9.       

ĐĐ. Thích Trung San

(Nguyễn Văn Út)

1968

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

10.  

ĐĐ. Thích Pháp Thông

(Phạm Văn Du)

1965

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

11.  

ĐĐ. Thích Thanh Mẫn

(Nguyễn Văn Hùng)

1972

Trưởng ban Nghi lễ

12.  

ĐĐ. Thích Trung Hòa

(Dương Tiến Đức)

1971

Trưởng ban Văn hóa

13.  

TT. Thích Huệ Thọ

(Phùng Văn Phú)

1960

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

14.  

ĐĐ. Thích Long Bình

(Nguyễn Văn Thành)

1974

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

15.  

SC. Thích nữ Như Uyên

(Lê Thị Sa)

1966

Thủ quỹ

16.  

ĐĐ. Thích Thiện Chơn

(Trần Văn Toa)

1972

Ủy viên Thường trực

17.  

ĐĐ. Thích Nguyên Bảo

(Nguyễn Thanh Vũ)

1973

Ủy viên Thường trực
IV. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

18.  

HT. Thích Tư Ân

(Hồ Văn Tư)

1954

Ủy viên

19.  

HT. Thích Giác Tạng

(Võ Văn Đề)

1954

Ủy viên

20.  

TT. Thích Minh Hoàng

(Hồ Tấn Tài)

1958

Ủy viên

21.  

TT. Thích Thiện Hạnh

(Lê Văn Bá)

1960

Ủy viên

22.  

TT. Thích Trí Định

(Phan Thanh Bình)

1957

Ủy viên

23.  

TT. Thích Lệ Thiện

(Trần Chí Hùng)

1955

Ủy viên

24.  

TT. Thích Minh Phong

(Nguyễn Văn Phú)

1966

Ủy viên

25.  

TT. Thích Trí Viên

(Nguyễn Văn Đức)

1958

Ủy viên

26.  

ĐĐ. Thích Xương Tâm

(Quảng Trọng Mảnh)

1970

Ủy viên

27.  

ĐĐ. Thích Nhuận Bình

(Phạm Thành Thái)

1971

Ủy viên

28.  

ĐĐ. Thích Thiện Hạnh

(Nguyễn Phước Thẩm)

1972

Ủy viên

29.  

ĐĐ. Thích Tánh Hỷ

(Trần Văn Thu)

1956

Ủy viên

30.  

ĐĐ. Thích Huệ Định

(Trần Văn Trọng)

1973

Ủy viên

31.  

ĐĐ. Thích Minh Hải

(Hồ Công Tường)

1968

Ủy viên

32.  

ĐĐ. Thích Minh Tâm

(Phạm Thống Nhứt)

1976

Ủy viên

33.  

ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm

(Nguyễn Trường Giang)

1987

Ủy viên

34.  

ĐĐ. Thích Xương Đạo

(Võ Văn Thanh)

1965

Ủy viên

35.  

ĐĐ. Thích Thiện Tài

(Bùi Văn Tăng)

1977

Ủy viên

36.  

ĐĐ. Thích Minh Dũng

(Hồ Minh Hùng)

1963

Ủy viên

37.  

ĐĐ. Thích Minh Chí

(Nguyễn Văn Trung)

1963

Ủy viên

38.  

ĐĐ. Thích Huệ An

(Phạm Quốc Sĩ)

1981

Ủy viên

39.  

ĐĐ. Thích Tánh Nhân

(Trần Văn Vàng)

1982

Ủy viên

40.  

ĐĐ. Thích Trí Thanh

(Mai Văn Mười)

1981

Ủy viên

41.  

ĐĐ. Thích Phước Minh

(Nguyễn Thanh Long)

1971

Ủy viên

42.  

ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Thục

(Phan Văn Long)

1973

Ủy viên

43.  

ĐĐ. Thích Từ Quang

(Bùi Văn Đứng)

1971

Ủy viên

44.  

ĐĐ. Thích Tánh Nhàn

(Lê Hoàng Dũng)

1984

Ủy viên

45.  

ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa

(Nguyễn Thanh Hải)

1989

Ủy viên

46.  

NS. Thích nữ Như Quang

(Nguyễn Thị Xuân Hương)

1954

Ủy viên

47.  

NS. Thích nữ Lệ Xuân

(Phạm Thị Còn)

1957

Ủy viên

48.  

NS. Thích nữ Tường Quang

(Phan Thị Bích Hồng)

1958

Ủy viên

49.  

NS. Thích nữ Cương Liên

(Trần Ánh Nguyệt)

1959

Ủy viên

50.  

SC. Thích nữ Long Viên

(Lê Thị Ánh Dung)

1963

Ủy viên

51.  

SC. Thích nữ Hạnh Liên

(Nguyễn Ngọc Chánh)

1955

Ủy viên

52.  

SC. Thích nữ Như Phước

(Nguyễn Thị Oanh)

1964

Ủy viên

53.  

SC. Thích nữ Trung Bạch

(Trần Thị Liên)

1968

Ủy viên

54.  

SC. Thích nữ Huệ Bích

(Bùi Thị Ngọc Loan)

1963

Ủy viên

55.  

SC. Thích nữ Diệu Ánh

(Nguyễn Thị Hậu)

1970

Ủy viên

56.  

Phật tử Diệu Giác

(Khưu Tố Mai)

1967

Ủy viên

57.  

Phật tử Thiện Trí

(Lê Quốc Tuấn)

1969

Ủy viên

 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Chim lợn kêu có phải điềm báo về cái chết?

Ban trị sự tỉnh thành 15:34 12/08/2022

Chim lợn (hay còn gọi là chim cú lợn) được biết đến trong dân gian là loài chim của sự chết chóc. Nhiều người cho rằng, chim lợn xuất hiện ở đâu sẽ mang đến sự tang thương, chết chóc ở đó, vậy sự thật có đúng như vậy không?

Cá voi xanh tạo cảnh kỳ thú trên biển Bình Định

Ban trị sự tỉnh thành 15:01 12/08/2022

Những con cá voi xanh nhảy lên đớp mồi liên tục, cảnh tượng hiếm có khiến người xem kinh ngạc và vui thích.

Lễ Vu Lan qua di sản Mộc bản Triều Nguyễn

Ban trị sự tỉnh thành 13:18 12/08/2022

Đại lễ Vu lan là một trong những lễ hội văn hóa tâm linh lớn của hàng triệu Phật tử trên toàn thế giới. Đây là lễ của nhà Phật được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch hằng năm. Tại Việt Nam, lễ Vu lan được tổ chức rất sớm và gắn liền với lễ cầu siêu.

Hãy dùng tiền mà tạo phước, chính cái phước này sẽ bảo vệ ta

Ban trị sự tỉnh thành 12:30 12/08/2022

Hãy nhớ rằng tiền là tệ, tiền là bạc, và tiền là tội. Đồng tiền để yên chỉ là mầm mống tạo thành một đống tội cho chính mình mà thôi. Nhiều người băn khoăn: “Tôi có tiền nhưng phải dự trữ cho con cái. Nếu mang ra dùng hết thì sau này tính sao?”