Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ ba, 02/07/2013, 10:01 AM

Nội quy Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN

Mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức về các truyền thống văn hóa, hoằng pháp, giáo dục, tu tập tâm linh, v..v. giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tổ chức Phật giáo các nước trong khu vực và trên thế giới

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG                  -
                   -

                                                                                             Tp.HCM, ngày 02 tháng 7 năm 2013

NỘI QUY
BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN

- Căn cứ vào Điều 25 & 26, Chương V của Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc đề cử thành phần nhân sự và thực hiện Nội quy riêng của các Ban/Viện Trung ương dưới sự chuẩn y của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Căn cứ vào phiên họp ngày 09/03/2013 của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương dưới sự chủ trì và phê chuẩn của Trưởng ban.
Nay Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập Nội Quy hoạt động của Ban như sau:

CHƯƠNG I
DANH XƯNG – MỤC ĐÍCH

Điều 1: Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) có tên gọi: "Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương,” được viết tắt là BPGQTTW.

Điều 2: Mục đích của Ban Phật giáo Quốc tế là:

a) Mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức về các truyền thống văn hóa, hoằng pháp, giáo dục, tu tập tâm linh, v..v. giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tổ chức Phật giáo các nước trong khu vực và trên thế giới.

b) Tạo mối quan hệ thân hữu giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo các nước trên thế giới, giữa các Phật tử trong và ngoài nước.

Điều 3: Văn phòng của BPGQTTW đặt tại Thiền Viện Quảng Đức, số 294, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, Tp. HCM.

CHƯƠNG II
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

Điều 4: Thành phần nhân sự BPGQTTW gồm có 78 thành viên chính thức. Trong đó bao gồm: 01 Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, 01 Chánh Thư ký, các Phó Thư ký, 01 Chánh văn phòng, các Phó Văn phòng, 01 Thủ quỹ, các Ủy viên thường trực phụ trách các lãnh vực chuyên môn và các ủy viên.

Điều 5: Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự suy cử. Các thành viên còn lại đều do vị Trưởng ban đề cử và được Thường trực Hội đồng Trị sự chuẩn y bằng một quyết định.
Điều 6: Các thành viên của BPGQTTƯ do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chuẩn y bằng một giấy quyết định.

CHƯƠNG III
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 7: Nhiệm vụ và quyền hạn BPGQTTW là:

a. Thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện các chương trình và kế hoạch hoạt động trên mọi lãnh vực quan hệ Phật giáo quốc tế dưới sự chuẩn y của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

b. Tổ chức giao lưu văn hóa với các nước Phật giáo trên thế giới nhằm giới thiệu truyền thống văn hóa dân tộc, các hoạt động Phật giáo, các vấn đề thời sự, các công trình biên khảo và nghiên cứu Phật học nổi tiếng, và xây dựng các cơ sở đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật tử nước ngoài.

c. Chịu trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ cho các Ban/Viện trực thuộc Trung ương Giáo hội và các Ban Trị sự GHPGVN tại các Tỉnh/thành trong việc mở rộng quan hệ, giao lưu quốc tế với vai trò là cầu nối hầu tạo mối quan hệ bình đẳng, thân hữu, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau nhằm mang đến sự lợi ích cả hai bên trong quan hệ quốc tế.

d. Trao đổi thông qua với Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tại các Tỉnh/Thành để trực tiếp chỉ đạo các Ban Phật giáo Quốc tế Tỉnh/thành trên cả nước thực hiện chương trình và kế hoạch hoạt động Phật sự của BPGQTTW.

Điều 8: Trưởng Ban:

a) Điều hành và chịu trách nhiệm tổng quát về mọi mặt hoạt động ngoại giao quốc tế của ban.

b) Chủ trì mọi họat động công tác Phật sự của Ban và hướng dẫn các hoạt động quốc tế cho các thành viên trong Ban.

Điều 9: Các Phó Trưởng ban

a) Phụ tá công việc của Trưởng ban, có thể thừa ủy nhiệm Trưởng ban khi vị Trưởng ban có duyên sự vắng mặt để giải quyết, kiểm tra và đôn đốc các công việc Phật sự quốc tế của thành viên trong Ban.

b) Các Phó Trưởng ban tùy theo sở trường sẽ được mời theo đặc trách công tác chuyên môn của Ban và chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên môn của mình

Điều 10: Chánh Thư ký:

a) Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động Phật sự của Ban.

b) Đề xuất các chương trình, kế hoạch hoạt động quốc tế và dự thảo các văn kiện để trình lên Trưởng ban duyệt xét.

c) Lên chương trình trong các buổi họp của Ban, đồng thời báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động của Ban trong các kỳ họp.

Điều 11: Các Phó Thư ký: Có nhiệm vụ trợ lý các công việc cho Thư ký, hoặc có thể thay thế Thư ký làm các công việc của Thư ký khi vị ấy có duyên sự vắng mặt.

Điều 12: Chánh Văn phòng: Chịu trách nhiệm thông tin liên lạc, truyền đạt các văn thư của Ban đến người nhận và thông tin báo chí về các hoạt động của Ban.

Điều 13: Các Phó Văn phòng: Có nhiệm vụ trợ lý các công việc cho Chánh Văn phòng, hoặc có thể thay thế Chánh Văn phòng làm các công việc của Chánh Văn phòng khi vị ấy có duyên sự vắng mặt.

Điều 14: Thủ Quỹ: Có trách nhiệm bảo quản tốt các ngân quỹ, khi thu phải viết biên nhận, khi chi phải được sự đồng ý của Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy nhiệm, và báo cáo rõ các khoản thu chi của Ban trong các kỳ họp.

Điều 15: Các Ủy viên: Có trách nhiệm thực hiện và phụ trách các hoạt động chuyên môn trong Ban theo điều kiện khách quan khả thi.

CHƯƠNG IV
NGHIỆP VỤ - HỘI HỌP

Điều 16: BPGQTTW hằng năm có kế hoạch tổ chức các hội thảo các chuyên đề liên quan đến quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật hoá tình hình thực tế nhằm đem đến hiệu quả thiết thực trong công tác hoạt động ngoại giao quốc tế.

Điều 17: Trước khi tổ chức các chương trình quan trọng, Ban thường trực sẽ nhóm họp để phác thảo kế hoạch; sau khi hoàn tất các chương trình đó, Ban thường trực sẽ nhóm họp để rút kinh nghiệm cho các hoạt động công tác Phật sự về sau.

Điều 18: Phần hội họp

a) Thường trực BPGQTTW sẽ họp định kỳ (một/hai/ba tháng một lần) vào chiều thứ Bảy của tuần thứ 4 trong tháng.

b) BPGQTTW sẽ họp định kỳ (sáu tháng một lần) vào tháng đầu tiên của mỗi kỳ, để đúc kết công tác Phật sự và hoạch định kế hoạch chương trình hoạt động quốc tế của ban. Trong trường hợp cần thiết, Ban Thường trực sẽ triệu tập bất thường toàn thể các thành viên của ban để giải quyết những yêu cầu cấp thiết.

CHƯƠNG V
TÀI CHÁNH HOẠT ĐỘNG

Điều 19: Các hoạt động của BPGQTTW dựa vào nguồn tài chánh như sau:

a) Do Tăng Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm đóng góp.

b) Từ sự tài trợ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

c) Phần chi tiêu sẽ trích từ nguồn thu để thực hiện các hoạt động hành chánh, công tác đối ngoại và công tác Phật sự thường xuyên của Ban.

Điều 20: Ngân quỹ của BPGQTTW thuộc về ngân quỹ tập thể, được sử dụng vào các công tác tổ chức, hoạt động và phát triễn lãnh vực quan hệ quốc tế của Ban trên phạm vi cả nước; không có cá nhân nào được quyền sữ dụng phi pháp các tài sản của BPGQTTW.

CHƯƠNG VI
KHEN THƯỜNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 21: Các thành viên nào trong BPGQTTW có những hoạt động tích cực, đóng góp vào sự nghiệp phát triển GHPGVN, cũng như tích cực tham gia các hoạt động quốc tế của Ban sẽ được tuyên dương công đức.

Điều 22: Các thành viên nào lợi dụng danh nghĩa của BPGQTTW để làm những việc không phù hợp với tinh thần Phật giáo, trái với Nội quy BPGQTTW, hoặc biến của công thành của riêng, lạm dụng danh nghĩa để vụ lợi cá nhân, thiếu trách nhiệm trong công tác được giao, sẽ bị chế tài, tùy theo mức độ vi phạm, kỷ luật nghiêm minh theo đúng giới luật Phật chế, Hiến chương Giáo hội và Nội quy của Ban.

CHƯƠNG VII
SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG

Điều 23: Việc sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản trong bản quy chế này sẽ do quá bán số thành viên của BPGQTTW đồng ý thực hiện, dưới sự chấp thuận và phê chuẩn của Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương.

Điều 24: Nội quy này gồm có 07 chương và 24 điều, được Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương thông qua và được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chuẩn y. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi quy định trước đây đều không còn giá trị.


BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  
HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Cá voi xanh tạo cảnh kỳ thú trên biển Bình Định

Văn kiện 15:01 12/08/2022

Những con cá voi xanh nhảy lên đớp mồi liên tục, cảnh tượng hiếm có khiến người xem kinh ngạc và vui thích.

Lễ Vu Lan qua di sản Mộc bản Triều Nguyễn

Văn kiện 13:18 12/08/2022

Đại lễ Vu lan là một trong những lễ hội văn hóa tâm linh lớn của hàng triệu Phật tử trên toàn thế giới. Đây là lễ của nhà Phật được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch hằng năm. Tại Việt Nam, lễ Vu lan được tổ chức rất sớm và gắn liền với lễ cầu siêu.

Hãy dùng tiền mà tạo phước, chính cái phước này sẽ bảo vệ ta

Văn kiện 12:30 12/08/2022

Hãy nhớ rằng tiền là tệ, tiền là bạc, và tiền là tội. Đồng tiền để yên chỉ là mầm mống tạo thành một đống tội cho chính mình mà thôi. Nhiều người băn khoăn: “Tôi có tiền nhưng phải dự trữ cho con cái. Nếu mang ra dùng hết thì sau này tính sao?”

Hoa đăng đêm Vu Lan - khoảnh khắc thiện lương của đời người

Văn kiện 11:50 12/08/2022

Có phải ta không thể rơi nước mắt trước mẹ trước cha, nhưng ta lại rơi nước mắt trước ngọn hoa đăng “hối lỗi” trong thâm tâm mình…