Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ bảy, 02/03/2013, 09:15 AM

Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần V

Theo quy định của Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ V), thành lập thêm 03 (ba) Ban chuyên môn mới, đó là Ban Thông tin – Truyền thông, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

- o0o -                                                - o0o -

                    Số : 043 /TT/HĐTS               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(sửa đổi lần thứ V)

-   Căn cứ mục 6 Nghị quyết Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII ngày 24/11/2012.

-   Căn cứ công văn số 266/BNV-TGCP ngày 28/01/2013 của Bộ Nội vụ, V/v chấp thuận Hiến chương GHPGVN đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

-   Căn cứ Quyết định số 016/QĐ.HĐTS ngày 30/01/2013, V/v ban hành Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ V.

-   Căn cứ điều 71 chương XIII Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn thực hiện Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ V).

A. DANH XƯNG VÀ BẢNG HIỆU:

I. Danh xưng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Danh xưng trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đối với đơn vị hành chánh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

a.
Tiêu đề và bảng hiệu trụ sở:

-       Tiêu đề văn bản:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH/THÀNH PHỐ ………

BAN TRỊ SỰ

Biểu mẫu áp dụng:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN TRỊ SỰ

Số: ……/……/BTS

V/v ……………………………

-       Bảng hiệu:

-       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH/THÀNH PHỐ ………

BAN TRỊ SỰ

 

Biểu mẫu áp dụng:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN TRỊ SỰ

Chùa ………………………….

Số ………..đường ……..phường …….quận ……..

ĐT: ………………, FX: …………….. Email: …………

b.
Hình thức ký:

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH/THÀNH PHỐ

Trưởng ban

Biểu mẫu áp dụng:

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HÀ NỘI

Trưởng ban

………………………….

II. Danh xưng cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Danh xưng trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đối với đơn vị hành chánh cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh như sau:

a.
Tiêu đề và bảng hiệu trụ sở:

-       Tiêu đề văn bản:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN, HUYỆN, TX, TP……

BAN TRỊ SỰ

Biểu mẫu áp dụng:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN ĐỐNG ĐA

BAN TRỊ SỰ

Số: ……/…../BTS

V/v……………………….

-       Bảng hiệu:

-       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN, HUYỆN, TX, TP ………

BAN TRỊ SỰ

Biểu mẫu áp dụng:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN ĐỐNG ĐA

BAN TRỊ SỰ

Chùa ………………………….

Số ………..đường ………….…..phường ……………..

ĐT: ………………, FX: …………….. Email: …………

b. Hình thức ký:

TM. BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ…………..

Trưởng ban

Biểu mẫu áp dụng:

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN ĐỐNG ĐA

Trưởng ban

…………………………….

III. Giới thiệu và hành văn: Khi thực hiện việc giới thiệu và hành văn trong văn bản, thống nhất sử dụng như sau:

- Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hà Nội; Tp. Hồ Chí Minh; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định, Bình Dương v.v…

- Cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Đống Đa; Ban Trị sự GHPGVN huyện Bến Lức v.v…

B. NHÂN SỰ:

I. Nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a. Thành viên Ban Trị sự: Theo Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mỗi đơn vị tỉnh, thành có số lượng không quá 57 thành viên; Ban Thường trực Ban Trị sự không quá 27 thành viên. Do đó, tại Đại hội Đại biểu Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2012 – 2017, cơ cấu nhân sự chưa đủ số lượng theo quy định, Quý Ban tổ chức Hội nghị mở rộng để suy cử bổ sung nhân sự.

b. Ban Thường trực Ban Trị sự: Theo quy định của Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ V), thành lập thêm 03 (ba) Ban chuyên môn mới, đó là Ban Thông tin – Truyền thông, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát. Do đó Quý Ban tiến hành trình tự thủ tục thành lập thêm 03 Ban chuyên môn theo Hiến chương và Quý Ban ký quyết định công nhận. Số lượng mỗi Ban không quá 37 thành viên.

II. Nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

a. Thành viên Ban Trị sự: Theo Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, mỗi đơn vị có số lượng không quá 47 thành viên; Ban Thường trực không quá 25 thành viên. Do đó, tại Đại hội Đại biểu Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2012 – 2017, hoặc nhiệm kỳ 2011 - 2016, cơ cấu nhân sự chưa đủ số lượng theo quy định, Quý Ban tổ chức Hội nghị mở rộng để suy cử bổ sung nhân sự.

b. Ban Thường trực Ban Trị sự: Theo quy định của Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ V), thành lập thêm 03 (ba) Ban chuyên môn mới, đó là Ban Thông tin – Truyền thông, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát. Do đó Quý Ban tiến hành trình tự thủ tục thành lập thêm 03 Ban chuyên môn theo Hiến chương và Quý Ban ký quyết định công nhận. Số lượng mỗi Ban không quá 15 thành viên.

III. Các chức danh, nhân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

Nhân sự và các chức danh do Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2012 – 2017 từng cấp suy cử, do đó tùy từng trường hợp cụ thể, đơn vị, địa phương nào áp dụng theo Hiến chương (sửa đổi lần thứ V) được, thì tùy nghi điều chỉnh; nếu chưa ổn định, còn vướng mắc thì tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Đại hội phân công cho đến Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ áp dụng theo Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ V) quy định.

C. KHUÔN DẤU:

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng xin khắc và đổi khuôn dấu mới cho các Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện theo danh xưng được quy định trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ V).

Khuôn dấu hiện có vẫn có giá trị pháp lý cho đến khi khắc đổi dấu mới, dấu cũ được hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

D. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

1. Chế độ làm việc của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh được thực hiện theo điều 32, 33, 34, 35 chương VI Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ V); Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành trực thuộc Trung ương .

2. Chế độ làm việc của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện được thực hiện theo điều 40, 41 chương VII Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ V); Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

E. HỌC TẬP VÀ TRIỂN KHAI HIẾN CHƯƠNG:

1. Tại Trung ương Giáo hội: Dự kiến Trung ương Giáo hội sẽ tổ chức Khóa Sinh hoạt hành chánh Giáo hội tại 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội vào khoảng thượng tuần tháng 5/2013, trước khi vào mùa An cư Kiết hạ PL. 2557.

2. Cấp tỉnh, thành: Để chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự viện), Tăng Ni, Phật tử tại của các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương, của các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quán triệt và chấp hành những quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ V), đề nghị Quý Ban tổ chức Hội nghị mở rộng để học tập và triển khai một cách sâu rộng Hiến chương đến các Tự viện, Tăng Ni và Phật tử, hoặc lồng ghép vào khóa An cư Kiết hạ PL. 2557 – DL. 2013, hay lồng ghép vào khóa Bồi dưỡng trụ trì do Giáo hội cấp tỉnh tổ chức.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, thành tựu các Phật sự.


TM.BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                        
PHÓ CHỦ TỊCH kiêm TỔNG THƯ KÝ                     

(đã ký)                                                                 

Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN                     

Nơi nhận :                                        

- Như trên                                                   

 - Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh                

 - Ban Trị sự GHPGVN cấp quận                                                                                                                                          

 - Ban DVTW, UBTWMTTQVN,                                                                                                   

- Bộ Nội vụ, Ban TGCP                                                 

- UBND, BDV, UBMTTQVN,

Sở Nội vụ-BTG các tỉnh, thành  “để biết”

- Lưu. 

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Nhà Của Mẹ - công trình kiến trúc dung dị mô phỏng hình tượng người mẹ hiền

Nhà Của Mẹ - công trình kiến trúc dung dị mô phỏng hình tượng người mẹ hiền

HomeAZ 26/05/2020, 17:16

"Nhà Của Mẹ" là công trình kiến trúc dung dị của một nhóm kiến trúc sư, với lối thiết kế độc đáo hài hòa cùng thiên nhiên, cảnh quan địa phương, làm nên nét đẹp riêng biệt và cuốn hút.

Bồ tát Thí Vô Úy

Thông báo 15:55 27/05/2020

Mẹ hiền Quán Thế Âm là vị Bồ tát có hạnh nguyện đại từ, đại bi, thương yêu tất cả chúng sinh muôn loài như người mẹ thương yêu đứa con duy nhất của mình. Ngài luôn quán sát, lắng nghe âm thanh kêu cứu, cầu nguyện của chúng sinh từ những nơi đau khổ để kịp thời ứng hiện cứu giúp.

Khi cái ác đi đến chỗ tận cùng: Đào mộ người chết

Thông báo 14:52 27/05/2020

Cho vay lãi nặng, đào mộ người chết, đốt hài cốt, tất thảy nói về một cái ác tận xương tủy, thân khẩu ý đều nhập cuộc để tạo ác nghiệp khó lòng trả hết trong một hay hay kiếp người trong luân hồi và luật nhân quả.

10 hạnh lành Phật dạy, chẳng lo gì buồn khổ

Thông báo 14:26 27/05/2020

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, làm điều tốt đẹp còn chưa được bao nhiêu huống chi làm điều xấu, sống vui vẻ thanh thản được bao lâu mà phải mang khổ nghiệp vào thân. Làm theo 10 hạnh lành Phật dạy sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc.

Phương pháp thực hành thiền dễ nhất mang lại kết quả thù diệu

Thông báo 14:05 27/05/2020

Lúc mới bước chân vào việc hành thiền, bạn chưa thấy rõ các chuyển biến của thân và tâm. Nhưng dần dần, sau khi đã thiền được bốn năm mươi giờ, tâm định của bạn sẽ lớn mạnh. Tâm không còn vọng động nhiều nữa mà dính chặt vào đề mục hành thiền của bạn.