Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ hai, 12/06/2017, 13:38 PM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN Đà Nẵng Nhiệm kỳ V (2017-2022)

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 – 2022), gồm 02 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 53 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Chí Mãn làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
Số : 309 /QĐ.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
Nhiệm kỳ V (2017 – 2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
-     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
-     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
-     Căn cứ công văn số 161/BTG-NV ngày 15/5/2017 của Ban Tôn giáo Tp. Đà Nẵng;
-     Căn cứ văn bản số 54/CV-BTS ngày 05/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng, V/v báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo Tp. Đà Nẵng và xin ban hành quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 - 2022).

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 – 2022), gồm 02 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 53 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Chí Mãn làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tp. Đà Nẵng"để biết”
- Lưu VP1 - VP2 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
NHIỆM KỲ V (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số:  309/QĐ.HĐTS ngày  07/6/2017)
 
I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:

                                                1. Hòa thượng Thích Như Thọ
                                                2. Hòa thượng Thích Huệ Thường.         

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Chí Mãn

(Lê Thất)

1946

Trưởng ban Trị sự

 

2.       

HT. Thích Từ Tánh

(Dương Văn Đẳng)

1949

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

3.       

HT. Thích Trí Viên

(Võ Sơn)

1949

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

4.       

HT. Thích Thiện Toàn

(Nguyễn Đức Huy)

1954

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

5.       

TT. Thích Từ Nghiêm

(Huỳnh Văn Hạnh)

1959

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hoằng pháp

6.       

TT. Pháp Cao

(Nguyễn Văn Quýt)

1951

Phó Trưởng ban Trị sự

 

7.       

TT. Thích Huệ Vinh

(Thái Văn Tịnh)

1960

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Văn hóa

8.       

ĐĐ. Thích Thông Đạo

(Võ Văn Quý)

1973

Phó Trưởng ban Trị sự,

Chánh Thư ký

9.       

ĐĐ. Thích Chúc Tín

(Lê Chánh)

1972

Phó Thư ký

10.  

ĐĐ. Thích Pháp Châu

(Trần Hạ Nam)

1971

Phó Thư ký

11.  

SC. TN Thanh Phương

(Nguyễn Thị Nhung)

1973

Ủy viên Thủ quỹ

12.  

ĐĐ. Thích Thông Huệ

(Võ Minh Phát)

1974

Trưởng ban Pháp chế

13.  

ĐĐ. Thích Huệ Phong

(Võ Yên Việt)

1974

Trưởng ban Kiểm soát

14.  

TT. Thích Minh Thành

(Trương Minh Tư)

1946

Trưởng ban Nghi lễ

15.  

ĐĐ. Thích Hạnh Tấn

(Nguyễn Đình Nu)

1964

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

16.  

ĐĐ. Thích Đạo Lực

(Mai Ngọc Xuân Hùng)

1969

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

17.  

NT. Thích nữ Diệu Cảnh

(Cù Phạm Thị Sâm)

1941

Trưởng ban Từ thiện Xã hội,

Trưởng Phân ban Ni giới

18.  

SC. Thích nữ Minh Hiền

(Phan Thị Bích Thuận)

1969

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

19.  

HT. Thích Huệ Thông

(Trần Thông)

1954

Ủy viên Thường trực

20.  

TT. Thích Đức Trí

(Nguyễn Tấn Tài)

1953

Ủy viên Thường trực

21.  

ĐĐ. Thích Huệ Chấn

(Nguyễn Lý Cường)

1974

Ủy viên Thường trực

22.  

ĐĐ. Thích Thanh Nguyên

(Nguyễn Quang Thắng)

1978

Ủy viên Thường trực

23.  

ĐĐ. Thích Minh Liêm

(Lê Trúc Vân)

1977

Ủy viên Thường trực

 III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

24.  

TT. Thích Bửu Thiện

(Lê Văn Ba)

1954

Ủy viên Ban Trị sự

25.  

TT. Thích Quảng Tâm

(Nguyễn Bơ)

1964

Ủy viên Ban Trị sự

26.  

ĐĐ. Thích Thông Đạt

(Nguyễn Hồng)

1972

Ủy viên Ban Trị sự

27.  

ĐĐ. Thích Nhuận Hòa

(Nguyễn Quốc Việt)

1965

Ủy viên Ban Trị sự

28.  

ĐĐ. Thích Thanh Bảo

(Nguyễn Ngọc Anh Tuấn)

1972

Ủy viên Ban Trị sự

29.  

ĐĐ. Thích Huệ Thức

(Nguyễn Văn Tấn)

1974

Ủy viên Ban Trị sự

30.  

ĐĐ. Thích Thông Thể

(Khắc Đình Minh Tâm)

1970

Ủy viên Ban Trị sự

31.  

ĐĐ. Thích Đồng Nghĩa

(Lê Phước Hậu)

1975

Ủy viên Ban Trị sự

32.  

ĐĐ. Thích Pháp Bảo

(Đinh Văn Hùng)

1981

Ủy viên Ban Trị sự

33.  

ĐĐ. Thích Đạo Hạnh

(Lê Văn Thân)

1977

Ủy viên Ban Trị sự

34.  

ĐĐ. Thích Tịnh Bảo

(Lại Duy Tân)

1975

Ủy viên Ban Trị sự

35.  

ĐĐ. Thích Quảng Minh

(Lê Xuân Ánh)

1976

Ủy viên Ban Trị sự

36.  

ĐĐ. Thích Pháp Ấn

(Lê Văn Sơn)

1974

Ủy viên Ban Trị sự

37.  

ĐĐ. Thích Đồng Dũng

(Trần Hùng)

1979

Ủy viên Ban Trị sự

38.  

ĐĐ. Thích Thông Diệu

(Huỳnh Minh Hải)

1978

Ủy viên Ban Trị sự

39.  

ĐĐ. Thích Nguyên An

(Đồng Viết Bình)

1984

Ủy viên Ban Trị sự

40.  

ĐĐ. Thích Hoa Sơn

(Nguyễn Văn Thương)

1979

Ủy viên Ban Trị sự

41.  

ĐĐ. Thích Hải Trí

(Phạm Văn Hùng)

1987

Ủy viên Ban Trị sự

42.  

ĐĐ. Thích Tịnh Vương

(Vũ Đức Hùng)

1988

Ủy viên Ban Trị sự

43.  

SC. Thích nữ Giới Hảo

(Lê Thị Diễm Phi)

1965

Ủy viên Ban Trị sự

44.  

SC. Thích nữ Liên Nguyên

(Nguyễn Thị Kim Nga)

1963

Ủy viên Ban Trị sự

45.  

SC. Thích nữ Huệ Tịnh

(Lê Thị Thu)

1980

Ủy viên Ban Trị sự

46.  

SC. Thích nữ Thanh Quế

(Trần Thị Thanh Vân)

1981

Ủy viên Ban Trị sự

47.  

Cư sĩ Quảng Thể

(Trần Văn Nhứt)

1947

Ủy viên Ban Trị sự

48.  

Cư sĩ Tâm Lập

(Lê Hà Thọ)

1950

Ủy viên Ban Trị sự

49.  

Cư sĩ Đồng Từ

(Trần Xuân Lào)

1954

Ủy viên Ban Trị sự

50.  

Cư sĩ Tâm Đạo

(Trần Văn Hồng)

1958

Ủy viên Ban Trị sự

51.  

Cư sĩ Như Quảng

(Phan Minh Hải)

1977

Ủy viên Ban Trị sự

52.  

Cư sĩ Nhuận Đoàn

(Nguyễn Hưng Long)

1962

Ủy viên Ban Trị sự

53.  

Cư sĩ Nguyên Hà

(Hà Quốc Hải)

1972

Ủy viên Ban Trị s


 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Hãy sống với Phật A Di Đà trong mỗi chúng ta

Ban trị sự tỉnh thành 08:37 15/08/2022

Trong kinh A Di Đà, đức Thích Ca Mâu Ni chỉ rõ: “Từ cõi Ta bà này cách 10 muôn ức cõi có một thế giới gọi là Cực lạc. Nơi đây, có đức Phật A Di Đà đang ngày đêm thuyết pháp hóa độ chúng sinh”.

Tự nhiên sanh?

Ban trị sự tỉnh thành 08:19 15/08/2022

Hết thảy mọi sự mọi vật trong thế gian đều y như thế, chẳng có cái gì do tự nhiên sanh, phải cần các yếu tố, điều kiện, kết hợp lại mà thành. Nói cách khác, vạn pháp, muôn loài đều do nhân duyên sanh vậy, tâu đại vương!

Tại sao mình phải giữ 5 giới?

Ban trị sự tỉnh thành 08:18 15/08/2022

Khi mình giết con chim, nếu giết nhằm con chim mái hoặc con chim đó là con chim mẹ, đêm nay nó phải về tổ để lo cho con nó nhưng khi mình giết mình không biết, mình giết như vậy là mình đã làm xáo trộn và gây ảnh hưởng rất xấu lên mái ấm của nó.

Hãy niệm Phật để mau được thành Phật

Ban trị sự tỉnh thành 08:03 15/08/2022

Trong 49 năm thuyết pháp, tùy theo căn cơ chúng sinh, đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni chỉ dạy tám vạn bốn ngàn pháp môn tu. Trong đó, pháp môn niệm Phật không ai hỏi mà Phật tự thuyết.