Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ hai, 12/06/2017, 13:38 PM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN Đà Nẵng Nhiệm kỳ V (2017-2022)

Phật Giáo

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 – 2022), gồm 02 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 53 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Chí Mãn làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
Số : 309 /QĐ.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
Nhiệm kỳ V (2017 – 2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
-     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
-     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
-     Căn cứ công văn số 161/BTG-NV ngày 15/5/2017 của Ban Tôn giáo Tp. Đà Nẵng;
-     Căn cứ văn bản số 54/CV-BTS ngày 05/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng, V/v báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo Tp. Đà Nẵng và xin ban hành quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 - 2022).

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 – 2022), gồm 02 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 53 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Chí Mãn làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tp. Đà Nẵng"để biết”
- Lưu VP1 - VP2 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
NHIỆM KỲ V (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số:  309/QĐ.HĐTS ngày  07/6/2017)
 
I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:

                                                1. Hòa thượng Thích Như Thọ
                                                2. Hòa thượng Thích Huệ Thường.         

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Chí Mãn

(Lê Thất)

1946

Trưởng ban Trị sự

 

2.       

HT. Thích Từ Tánh

(Dương Văn Đẳng)

1949

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

3.       

HT. Thích Trí Viên

(Võ Sơn)

1949

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

4.       

HT. Thích Thiện Toàn

(Nguyễn Đức Huy)

1954

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

5.       

TT. Thích Từ Nghiêm

(Huỳnh Văn Hạnh)

1959

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hoằng pháp

6.       

TT. Pháp Cao

(Nguyễn Văn Quýt)

1951

Phó Trưởng ban Trị sự

 

7.       

TT. Thích Huệ Vinh

(Thái Văn Tịnh)

1960

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Văn hóa

8.       

ĐĐ. Thích Thông Đạo

(Võ Văn Quý)

1973

Phó Trưởng ban Trị sự,

Chánh Thư ký

9.       

ĐĐ. Thích Chúc Tín

(Lê Chánh)

1972

Phó Thư ký

10.  

ĐĐ. Thích Pháp Châu

(Trần Hạ Nam)

1971

Phó Thư ký

11.  

SC. TN Thanh Phương

(Nguyễn Thị Nhung)

1973

Ủy viên Thủ quỹ

12.  

ĐĐ. Thích Thông Huệ

(Võ Minh Phát)

1974

Trưởng ban Pháp chế

13.  

ĐĐ. Thích Huệ Phong

(Võ Yên Việt)

1974

Trưởng ban Kiểm soát

14.  

TT. Thích Minh Thành

(Trương Minh Tư)

1946

Trưởng ban Nghi lễ

15.  

ĐĐ. Thích Hạnh Tấn

(Nguyễn Đình Nu)

1964

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

16.  

ĐĐ. Thích Đạo Lực

(Mai Ngọc Xuân Hùng)

1969

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

17.  

NT. Thích nữ Diệu Cảnh

(Cù Phạm Thị Sâm)

1941

Trưởng ban Từ thiện Xã hội,

Trưởng Phân ban Ni giới

18.  

SC. Thích nữ Minh Hiền

(Phan Thị Bích Thuận)

1969

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

19.  

HT. Thích Huệ Thông

(Trần Thông)

1954

Ủy viên Thường trực

20.  

TT. Thích Đức Trí

(Nguyễn Tấn Tài)

1953

Ủy viên Thường trực

21.  

ĐĐ. Thích Huệ Chấn

(Nguyễn Lý Cường)

1974

Ủy viên Thường trực

22.  

ĐĐ. Thích Thanh Nguyên

(Nguyễn Quang Thắng)

1978

Ủy viên Thường trực

23.  

ĐĐ. Thích Minh Liêm

(Lê Trúc Vân)

1977

Ủy viên Thường trực

 III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

24.  

TT. Thích Bửu Thiện

(Lê Văn Ba)

1954

Ủy viên Ban Trị sự

25.  

TT. Thích Quảng Tâm

(Nguyễn Bơ)

1964

Ủy viên Ban Trị sự

26.  

ĐĐ. Thích Thông Đạt

(Nguyễn Hồng)

1972

Ủy viên Ban Trị sự

27.  

ĐĐ. Thích Nhuận Hòa

(Nguyễn Quốc Việt)

1965

Ủy viên Ban Trị sự

28.  

ĐĐ. Thích Thanh Bảo

(Nguyễn Ngọc Anh Tuấn)

1972

Ủy viên Ban Trị sự

29.  

ĐĐ. Thích Huệ Thức

(Nguyễn Văn Tấn)

1974

Ủy viên Ban Trị sự

30.  

ĐĐ. Thích Thông Thể

(Khắc Đình Minh Tâm)

1970

Ủy viên Ban Trị sự

31.  

ĐĐ. Thích Đồng Nghĩa

(Lê Phước Hậu)

1975

Ủy viên Ban Trị sự

32.  

ĐĐ. Thích Pháp Bảo

(Đinh Văn Hùng)

1981

Ủy viên Ban Trị sự

33.  

ĐĐ. Thích Đạo Hạnh

(Lê Văn Thân)

1977

Ủy viên Ban Trị sự

34.  

ĐĐ. Thích Tịnh Bảo

(Lại Duy Tân)

1975

Ủy viên Ban Trị sự

35.  

ĐĐ. Thích Quảng Minh

(Lê Xuân Ánh)

1976

Ủy viên Ban Trị sự

36.  

ĐĐ. Thích Pháp Ấn

(Lê Văn Sơn)

1974

Ủy viên Ban Trị sự

37.  

ĐĐ. Thích Đồng Dũng

(Trần Hùng)

1979

Ủy viên Ban Trị sự

38.  

ĐĐ. Thích Thông Diệu

(Huỳnh Minh Hải)

1978

Ủy viên Ban Trị sự

39.  

ĐĐ. Thích Nguyên An

(Đồng Viết Bình)

1984

Ủy viên Ban Trị sự

40.  

ĐĐ. Thích Hoa Sơn

(Nguyễn Văn Thương)

1979

Ủy viên Ban Trị sự

41.  

ĐĐ. Thích Hải Trí

(Phạm Văn Hùng)

1987

Ủy viên Ban Trị sự

42.  

ĐĐ. Thích Tịnh Vương

(Vũ Đức Hùng)

1988

Ủy viên Ban Trị sự

43.  

SC. Thích nữ Giới Hảo

(Lê Thị Diễm Phi)

1965

Ủy viên Ban Trị sự

44.  

SC. Thích nữ Liên Nguyên

(Nguyễn Thị Kim Nga)

1963

Ủy viên Ban Trị sự

45.  

SC. Thích nữ Huệ Tịnh

(Lê Thị Thu)

1980

Ủy viên Ban Trị sự

46.  

SC. Thích nữ Thanh Quế

(Trần Thị Thanh Vân)

1981

Ủy viên Ban Trị sự

47.  

Cư sĩ Quảng Thể

(Trần Văn Nhứt)

1947

Ủy viên Ban Trị sự

48.  

Cư sĩ Tâm Lập

(Lê Hà Thọ)

1950

Ủy viên Ban Trị sự

49.  

Cư sĩ Đồng Từ

(Trần Xuân Lào)

1954

Ủy viên Ban Trị sự

50.  

Cư sĩ Tâm Đạo

(Trần Văn Hồng)

1958

Ủy viên Ban Trị sự

51.  

Cư sĩ Như Quảng

(Phan Minh Hải)

1977

Ủy viên Ban Trị sự

52.  

Cư sĩ Nhuận Đoàn

(Nguyễn Hưng Long)

1962

Ủy viên Ban Trị sự

53.  

Cư sĩ Nguyên Hà

(Hà Quốc Hải)

1972

Ủy viên Ban Trị s


 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Dùng từ bi thay thế hận thù

Ban trị sự tỉnh thành 14:38 12/07/2020

Chúng ta đau khổ vì trong lòng chất chứa nhiều oán kết, hận thù, sẽ không có giây phút nào yên khi nội tâm đầy phiền não bất an bực tức. Nó như ngọn lửa khiến chúng ta luôn nóng bức khó chịu, dằn vặt khó thoát ra được. Để cuối cùng, chính ta làm ta đau khổ chứ chẳng phải kẻ thù nào cả.

Bệnh nhân 91 xuất viện, trở về Anh

Ban trị sự tỉnh thành 10:48 12/07/2020

Bệnh nhân 91 đã cảm ơn Bộ Y tế, các y bác sỹ Việt Nam đã tận tình điều trị cho anh trong suốt hơn 100 ngày qua và đã đưa anh từ cõi chết trở về.

Rừng hay ngôn ngữ của sự sống

Ban trị sự tỉnh thành 10:29 12/07/2020

Là một người đệ tử Phật, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường và trồng rừng, đều là những nghĩa vụ và trách nhiệm mà người tu học có trí tuệ phải thấy, phải biết và phải thực hành. Đó cũng là thước đo của đạo đức con người, đạo tâm của một người tu tập và bước đi trên con đường Thánh đạo! “

Nhà sư Nhật Bản tụng kinh trên nền nhạc beatbox

Ban trị sự tỉnh thành 09:49 12/07/2020

Nhà sư Akasaka, 37 tuổi trước khi xuất gia từng làm việc cho một công ty âm nhạc ở tỉnh Fukushima, đông bắc Nhật Bản.

Từ điển Phật học