Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ năm, 19/10/2017, 17:13 PM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Bình Định Nhiệm kỳ VI (2017-2022)

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 05 thành viên Ban Chứng minh; 53 thành viên Ban Trị sự (29 Ủy viên Thường trực, 24 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Nguyên Phước làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 
Số :  559 /QĐ.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-   
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2017
  
QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định Nhiệm kỳ VI (2017 - 2022)

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

- Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 5352/UBND-NC ngày 04/10/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định;
- Căn cứ văn bản số 211/CV-BTS ngày 11/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ VI (2017 – 2022).
QUYẾT ĐỊNH   

Điều 1
 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 05 thành viên Ban Chứng minh; 53 thành viên Ban Trị sự (29 Ủy viên Thường trực, 24 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Nguyên Phước làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2
 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 
: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
Tỉnh Bình Định"để biết”
- Lưu VP1 - VP2

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-


DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH
NHIỆM KỲ VI (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số :  559 /QĐ.HĐTS ngày 18/10/2017)
I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ :

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Giác Trí

(Trần Nguyên Hoán)

1927

Chứng minh Ban Trị sự

 

2.       

HT. Thích Nguyên Phước

(Nguyễn Văn Khương)

1946

Chứng minh Ban Trị sự

 

3.       

HT. Thích Nguyên Chơn

(Phạm Xuân Dục)

1948

Chứng minh Ban Trị sự

 

4.       

HT. Thích Viên Đạt

(Trương Sanh Thông)

1944

Chứng minh Ban Trị sự

 

5.       

HT. Thích Như Quang

(Phạm Dần)

1951

Chứng minh Ban Trị sự

 

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Nguyên Phước

(Nguyễn Văn Khương)

1946

Trưởng ban Trị sự, 

Trưởng ban Tăng sự

2.       

ĐĐ. Thích Đồng Thành

(Võ Mộng Độc Lập)

1975

Phó Trưởng ban Thường trực

3.       

ĐĐ. Thích Đồng Tịnh

(Võ Văn Nghiêm)

1953

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

4.       

TT. Thích Đồng Quả

(Trương Văn Thanh)

1952

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Nghi lễ

5.       

TT. Thích Chúc Thọ

(Dương Minh Đức)

1955

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Pháp chế

6.       

TT. Thích Hồng Thiện

(Nguyễn Hữu Phước)

1950

Phó Trưởng ban Trị sự

 

7.       

TT. Thích Quảng Độ

(Võ Văn Lễ)

1959

Phó Trưởng ban Trị sự ,

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

8.       

ĐĐ. Thích Viên Chơn

(Lê Hữu Thành)

1976

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Văn hóa

9.       

NT. Thích nữ Hạnh Quang

(Phạm Thị Thuấn)

1940

Phó Trưởng ban Trị sự

Trưởng Phân ban Ni giới

10.  

ĐĐ. Thích Nhuận Trí

(Hà Thanh Tú)

1975

Phó Trưởng ban

kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự

11.  

ĐĐ. Thích Quảng Thái

(Thái Tuấn Anh)

1979

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

 

12.  

ĐĐ. Thích Đồng Kim

(Phan Văn Ngân)

1980

Phó Thư ký Ban Trị sự

 

13.  

SC. Thích nữ Minh Tấn

(Lê Trần Thị Mỹ Ngọc)

1968

Ủy viên Thư ký Ban Trị sự

14.  

SC. Thích nữ Minh Thành

(Lê Thị Kim Hồng)

1968

Ủy viên Thư ký Ban Trị sự

15.  

Cư sĩ Thiện Hải

(La Văn Vĩnh)

1963

Ủy viên Thư ký kiêm Phó Văn phòng

Ban Trị sự

16.  

Phật tử Quảng Ngọc

(Trần Thị Thu Hương)

1963

Thủ quỹ Ban Trị sự

17.  

ĐĐ. Thích Thanh Hiển

(Đặng Ngọc Lâm)

1966

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

18.  

ĐĐ. Thích Nhuận Huệ

(Phan Văn Phúc)

1982

Trưởng ban Hoằng pháp

19.  

ĐĐ. Thích Quảng Châu

(Lê Quang Bình)

1968

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

20.  

ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

(Nguyễn Thành Hưng)

1976

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

21.  

ĐĐ. Thích Quảng Dũng

(Nguyễn Hữu Nghĩa)

1979

Trưởng ban Kiểm soát

22.  

ĐĐ. Thích Nhuận Hồng

(Trần Trắng)

1977

Ủy viên Thường trực

23.  

ĐĐ. Thích Hồng Lý

(Nguyễn Tuyển)

1983

Ủy viên Thường trực

24.  

ĐĐ. Thích Thông Huệ

(Phạm Văn Lộc)

1978

Ủy viên Thường trực

25.  

ĐĐ. Thích Giác Tri

(Trần Văn Hiến)

1972

Ủy viên Thường trực

26.  

ĐĐ. Thích Quảng Huệ

(Ngô Thanh Duy)

1979

Ủy viên Thường trực

27.  

ĐĐ. Thích Vạn Đạt

(Đào Trọng Phát)

1980

Ủy viên Thường trực

28.  

NS. Thích nữ Hạnh Giải

(Nguyễn Thị Diệu Hường)

1953

Ủy viên Thường trực

29.  

NS. Thích nữ Liên Liên

(Trương Thị Băng Tâm)

1955

Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

30.  

ĐĐ. Thích Phước Điền

(Trương Văn Sang)

1959

Ủy viên

31.  

ĐĐ. Thích Quảng Giác

(Trần Văn Bằng)

1967

Ủy viên

32.  

ĐĐ. Thích Quảng Thức

(Lê Đức Trí)

1957

Ủy viên

33.  

ĐĐ. Thích Giác Trực

(Lê Ngọc Ẩn)

1957

Ủy viên

34.  

ĐĐ. Thích Thị Tấn

(Tô Văn Đạo)

1971

1986

35.  

ĐĐ. Thích Nhuận Tín

(Võ Trọng Thâm)

1977

Ủy viên

36.  

ĐĐ. Thích Giác Tâm

(Nguyễn Văn Thành)

1975

Ủy viên

37.  

ĐĐ. Thích Đồng Hội

(Phạm Văn Tấn)

1978

Ủy viên

38.  

ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa

(Nguyễn Văn Hiếu)

1980

Ủy viên

39.  

ĐĐ. Thích Nhuận Hiếu

(Trần Hải)

1979

Ủy viên

40.  

ĐĐ. Thích Đồng Thành

(Nguyễn Phúc Quang)

1986

Ủy viên

41.  

ĐĐ. Thích Vạn Kim

(Nguyễn Văn Tốt)

1980

Ủy viên

42.  

ĐĐ. Thích Giác Quang

(Ngô Thanh Kỷ)

1979

Ủy viên

43.  

ĐĐ. Thích Quang Sơn

(Nguyễn Thanh Hải)

1979

Ủy viên

44.  

ĐĐ. Thích Hữu Huy

(Dương Thái Quang)

1990

Ủy viên

45.  

SC. Thích nữ Minh Lạc

(Nguyễn Thị Hồng Yến)

1969

Ủy viên

46.  

SC. Thích nữ Huệ Tín

(Đỗ Thị Sương)

1965

Ủy viên

47.  

SC. Thích nữ Nhuận Thành

(Đinh Thị Thiêng)

1975

Ủy viên

48.  

Cư sĩ Nguyên Hiệp

(Nguyễn Văn Đệ)

1950

Ủy viên

49.  

Phật tử Nhuận Thành

(Phùng Văn Nam)

1971

Ủy viên

50.  

Phật tử Đồng Tân

(Nguyễn Duy Nhâm)

1954

Ủy viên

51.  

Phật tử Thị Đông

(Huỳnh Trọng Thu)

1956

Ủy viên

52.  

Phật tử Nhuận Phát

(Trương Thị Thu Nguyệt)

1953

Ủy viên

53.  

Phật tử Quảng Bạn

(Nguyễn Thị Phương)

1955

Ủy viên

 

 

 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Phật dạy: Chứng ngộ là việc tự thân chứng nghiệm bên trong thân tâm mình

Ban trị sự tỉnh thành 14:08 28/06/2022

Sự tu tập của mỗi người là khác nhau, vì mỗi người có căn trí khác nhau. Chúng ta đến gặp các thiền sư và cố học hiểu cách tu của họ. Chúng ta nhìn vào phương pháp (pháp môn) và tư cách của họ, nhưng những thứ đó chỉ là thứ bên ngoài đối với chúng ta.

5 thực phẩm tốt cho sức khỏe bạn nên thường xuyên đưa vào chế độ ăn

Ban trị sự tỉnh thành 13:43 28/06/2022

Rau củ quả là nguồn cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất cần thiết, đáp ứng nhu cần dưỡng chất cơ bản hàng ngày, giúp cơ thể chống chọi với các bệnh mãn tính và sống thọ hơn.

Kho mộc bản kinh Phật tại chùa Đồng Giới - Hải Phòng

Ban trị sự tỉnh thành 13:31 28/06/2022

Chùa Đồng Giới thuộc huyện An Dương, Hải Phòng được khởi dựng vào thế kỷ XIII cuối thời Lý, đầu thời Trần. Chùa còn lưu giữ được nhiều nét độc đáo từ cách trang trí trên tường đến việc bảo quản kinh sách và ván khắc.

Làm thế nào để phát bồ đề tâm?

Ban trị sự tỉnh thành 11:26 28/06/2022

Tôi phát Bồ Đề tâm là đã phát tâm, hay mỗi ngày tuyên đọc bốn điều hoằng thệ, gọi là đã phát Bồ Đề tâm. Muốn phát Bồ Đề tâm hành giả cần phải quán sát để phát tâm một cách thiết thật, và hành động đúng theo tâm nguyện ấy trong đời tu của mình.