Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ năm, 19/10/2017, 17:13 PM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Bình Định Nhiệm kỳ VI (2017-2022)

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 05 thành viên Ban Chứng minh; 53 thành viên Ban Trị sự (29 Ủy viên Thường trực, 24 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Nguyên Phước làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 
Số :  559 /QĐ.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-   
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2017
  
QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định Nhiệm kỳ VI (2017 - 2022)

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

- Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 5352/UBND-NC ngày 04/10/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định;
- Căn cứ văn bản số 211/CV-BTS ngày 11/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ VI (2017 – 2022).
QUYẾT ĐỊNH   

Điều 1
 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 05 thành viên Ban Chứng minh; 53 thành viên Ban Trị sự (29 Ủy viên Thường trực, 24 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Nguyên Phước làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2
 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 
: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
Tỉnh Bình Định"để biết”
- Lưu VP1 - VP2

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-


DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH
NHIỆM KỲ VI (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số :  559 /QĐ.HĐTS ngày 18/10/2017)
I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ :

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Giác Trí

(Trần Nguyên Hoán)

1927

Chứng minh Ban Trị sự

 

2.       

HT. Thích Nguyên Phước

(Nguyễn Văn Khương)

1946

Chứng minh Ban Trị sự

 

3.       

HT. Thích Nguyên Chơn

(Phạm Xuân Dục)

1948

Chứng minh Ban Trị sự

 

4.       

HT. Thích Viên Đạt

(Trương Sanh Thông)

1944

Chứng minh Ban Trị sự

 

5.       

HT. Thích Như Quang

(Phạm Dần)

1951

Chứng minh Ban Trị sự

 

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Nguyên Phước

(Nguyễn Văn Khương)

1946

Trưởng ban Trị sự, 

Trưởng ban Tăng sự

2.       

ĐĐ. Thích Đồng Thành

(Võ Mộng Độc Lập)

1975

Phó Trưởng ban Thường trực

3.       

ĐĐ. Thích Đồng Tịnh

(Võ Văn Nghiêm)

1953

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

4.       

TT. Thích Đồng Quả

(Trương Văn Thanh)

1952

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Nghi lễ

5.       

TT. Thích Chúc Thọ

(Dương Minh Đức)

1955

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Pháp chế

6.       

TT. Thích Hồng Thiện

(Nguyễn Hữu Phước)

1950

Phó Trưởng ban Trị sự

 

7.       

TT. Thích Quảng Độ

(Võ Văn Lễ)

1959

Phó Trưởng ban Trị sự ,

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

8.       

ĐĐ. Thích Viên Chơn

(Lê Hữu Thành)

1976

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Văn hóa

9.       

NT. Thích nữ Hạnh Quang

(Phạm Thị Thuấn)

1940

Phó Trưởng ban Trị sự

Trưởng Phân ban Ni giới

10.  

ĐĐ. Thích Nhuận Trí

(Hà Thanh Tú)

1975

Phó Trưởng ban

kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự

11.  

ĐĐ. Thích Quảng Thái

(Thái Tuấn Anh)

1979

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

 

12.  

ĐĐ. Thích Đồng Kim

(Phan Văn Ngân)

1980

Phó Thư ký Ban Trị sự

 

13.  

SC. Thích nữ Minh Tấn

(Lê Trần Thị Mỹ Ngọc)

1968

Ủy viên Thư ký Ban Trị sự

14.  

SC. Thích nữ Minh Thành

(Lê Thị Kim Hồng)

1968

Ủy viên Thư ký Ban Trị sự

15.  

Cư sĩ Thiện Hải

(La Văn Vĩnh)

1963

Ủy viên Thư ký kiêm Phó Văn phòng

Ban Trị sự

16.  

Phật tử Quảng Ngọc

(Trần Thị Thu Hương)

1963

Thủ quỹ Ban Trị sự

17.  

ĐĐ. Thích Thanh Hiển

(Đặng Ngọc Lâm)

1966

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

18.  

ĐĐ. Thích Nhuận Huệ

(Phan Văn Phúc)

1982

Trưởng ban Hoằng pháp

19.  

ĐĐ. Thích Quảng Châu

(Lê Quang Bình)

1968

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

20.  

ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

(Nguyễn Thành Hưng)

1976

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

21.  

ĐĐ. Thích Quảng Dũng

(Nguyễn Hữu Nghĩa)

1979

Trưởng ban Kiểm soát

22.  

ĐĐ. Thích Nhuận Hồng

(Trần Trắng)

1977

Ủy viên Thường trực

23.  

ĐĐ. Thích Hồng Lý

(Nguyễn Tuyển)

1983

Ủy viên Thường trực

24.  

ĐĐ. Thích Thông Huệ

(Phạm Văn Lộc)

1978

Ủy viên Thường trực

25.  

ĐĐ. Thích Giác Tri

(Trần Văn Hiến)

1972

Ủy viên Thường trực

26.  

ĐĐ. Thích Quảng Huệ

(Ngô Thanh Duy)

1979

Ủy viên Thường trực

27.  

ĐĐ. Thích Vạn Đạt

(Đào Trọng Phát)

1980

Ủy viên Thường trực

28.  

NS. Thích nữ Hạnh Giải

(Nguyễn Thị Diệu Hường)

1953

Ủy viên Thường trực

29.  

NS. Thích nữ Liên Liên

(Trương Thị Băng Tâm)

1955

Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

30.  

ĐĐ. Thích Phước Điền

(Trương Văn Sang)

1959

Ủy viên

31.  

ĐĐ. Thích Quảng Giác

(Trần Văn Bằng)

1967

Ủy viên

32.  

ĐĐ. Thích Quảng Thức

(Lê Đức Trí)

1957

Ủy viên

33.  

ĐĐ. Thích Giác Trực

(Lê Ngọc Ẩn)

1957

Ủy viên

34.  

ĐĐ. Thích Thị Tấn

(Tô Văn Đạo)

1971

1986

35.  

ĐĐ. Thích Nhuận Tín

(Võ Trọng Thâm)

1977

Ủy viên

36.  

ĐĐ. Thích Giác Tâm

(Nguyễn Văn Thành)

1975

Ủy viên

37.  

ĐĐ. Thích Đồng Hội

(Phạm Văn Tấn)

1978

Ủy viên

38.  

ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa

(Nguyễn Văn Hiếu)

1980

Ủy viên

39.  

ĐĐ. Thích Nhuận Hiếu

(Trần Hải)

1979

Ủy viên

40.  

ĐĐ. Thích Đồng Thành

(Nguyễn Phúc Quang)

1986

Ủy viên

41.  

ĐĐ. Thích Vạn Kim

(Nguyễn Văn Tốt)

1980

Ủy viên

42.  

ĐĐ. Thích Giác Quang

(Ngô Thanh Kỷ)

1979

Ủy viên

43.  

ĐĐ. Thích Quang Sơn

(Nguyễn Thanh Hải)

1979

Ủy viên

44.  

ĐĐ. Thích Hữu Huy

(Dương Thái Quang)

1990

Ủy viên

45.  

SC. Thích nữ Minh Lạc

(Nguyễn Thị Hồng Yến)

1969

Ủy viên

46.  

SC. Thích nữ Huệ Tín

(Đỗ Thị Sương)

1965

Ủy viên

47.  

SC. Thích nữ Nhuận Thành

(Đinh Thị Thiêng)

1975

Ủy viên

48.  

Cư sĩ Nguyên Hiệp

(Nguyễn Văn Đệ)

1950

Ủy viên

49.  

Phật tử Nhuận Thành

(Phùng Văn Nam)

1971

Ủy viên

50.  

Phật tử Đồng Tân

(Nguyễn Duy Nhâm)

1954

Ủy viên

51.  

Phật tử Thị Đông

(Huỳnh Trọng Thu)

1956

Ủy viên

52.  

Phật tử Nhuận Phát

(Trương Thị Thu Nguyệt)

1953

Ủy viên

53.  

Phật tử Quảng Bạn

(Nguyễn Thị Phương)

1955

Ủy viên

 

 

 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

HomeAZ 23/10/2020, 14:52

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ nổi bật với hình ảnh Phật Bà tay phải cầm nhành liễu, tay trái cầm bình nước cam lộ để cứu độ chúng sinh nơi biển khổ trần gian đã trở thành hình ảnh quen thuộc với mỗi người Phật tử chúng ta.

Cù lao Tân Quy - Chốn xanh yên bình đến lạ

Ban trị sự tỉnh thành 11:21 01/12/2020

Cù lao Tân Quy nằm giữa dòng sông Hậu, nơi có diện tích phần lớn thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và một phần nhỏ thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Cù Lao nằm giữa vùng sông nước mênh mông với một gam màu xanh tươi của cây lá

Nghiệm lại 6 lời khuyên của GS John Vu về đại dịch nhân quả

Ban trị sự tỉnh thành 10:00 01/12/2020

Từng là Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Carnegie Mellon (Mỹ), dịch giả, tác giả nổi tiếng Nguyên Phong - GS. John Vu còn đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích về dịch Covid -19.

Chuẩn bị Hội thảo khoa học về Sư bà Phương Dung và tu bổ, tôn tạo khu lăng mộ

Ban trị sự tỉnh thành 09:37 01/12/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc công nhận Sư bà Phương Dung là danh nhân Phật giáo tiêu của Việt Nam và tôn tạo lăng mộ “Sư bà Phương Dung”. UNBD huyện Thanh Trì đã có buổi chuẩn bị cho hội thảo khoa học về Sư bà Phương Dung và tu bổ, tôn tạo khu lăng mộ.

Đôi dòng cùng Tạp chí Nghiên cứu Phật học trong thời đại mới

Ban trị sự tỉnh thành 09:37 01/12/2020

Tạp chí Nghiên cứu Phật học giúp cho độc giả, Phật tử hiểu thêm về đạo Phật, nhất tâm tu đạo, học đạo, so sánh và đối chiếu để thu lượm được tinh hoa tri thức Phật giáo để góp phần xây dựng nước nhà, tốt đạo – đẹp đời.

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo