Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ năm, 19/10/2017, 17:33 PM

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 07 thành viên Ban Chứng minh; 56 thành viên Ban Trị sự (23 Ủy viên Thường trực, 33 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Minh Nhật làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
Số : 497 /QĐ.HĐTS 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận
Nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
-     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);

-     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;

-     Căn cứ công văn số 2299/SNV-TG ngày 06/9/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận;

-     Căn cứ văn bản số 253/CV/BTS.BT ngày 08/9/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 07 thành viên Ban Chứng minh; 56 thành viên Ban Trị sự (23 Ủy viên Thường trực, 33 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Minh Nhật làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Bình Thuận"để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN
NHIỆM KỲ VIII (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số : 497 /QĐ.HĐTS ngày 13/9/2017)

I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ :

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Thiện Huệ

(Bùi Tịnh)

1930

Chứng minh Ban Trị sự

 

2.       

HT. Thích Huệ Tánh

(Lê Đinh Thông)

1933

Chứng minh Ban Trị sự

 

3.       

HT. Thích Trừng Khiết

(Nguyễn Thuận)

1939

Chứng minh Ban Trị sự

 

4.       

HT. Thích Giác Minh

(Nguyễn Thái Hòa)

1940

Chứng minh Ban Trị sự

 

5.       

HT. Thích Trí Thành

(Phan Văn Phòng)

1947

Chứng minh Ban Trị sự

 

6.       

HT. Thích Giác Sơn

(Tiêu Đình Tuấn)

1945

Chứng minh Ban Trị sự

 

7.       

HT. Thích Minh Trí

(Đặng Ngọc Thanh)

1941

Chứng minh Ban Trị sự

 

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Minh Nhật

(Đặng Văn Thọ)

1959

Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.       

HT. Thích Ấn Chánh

(Nguyễn Văn Lịnh)

1948

Phó Trưởng ban Trị sự

 

3.       

TT. Thích Thông Triêm

(Nguyễn Minh Vỵ)

1969

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

4.       

TT. Thích Minh Thiện

(Nguyễn Quốc Tiến)

1960

Phó Trưởng ban Trị sự

 

5.       

TT. Thích Trí Huệ

(Lê Lương Ngọc)

1958

Phó Trưởng ban Trị sự

 

6.       

ĐĐ. Thích Quảng Mỹ

(Võ Văn Hoa)

1962

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kiểm soát

7.       

ĐĐ. Thích Giác Hiếu

(Võ Duy Lộc)

1973

Phó Trưởng ban Trị sự

(đặc trách Hệ phái Khất sĩ)

8.       

ĐĐ. Thích Nguyên Nguyệt

(Võ Đình Nhật)

1980

Chánh Thư ký Ban Trị sự

9.       

ĐĐ. Thích Quảng Pháp

(Lê Phước Dịu)

1980

Phó Thư ký I,

kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự

10.  

ĐĐ. Thích Nguyên Bảo

(Huỳnh Xuân Tam)

1982

Phó Thư ký II

 

11.  

TT. Thích Pháp Huệ

(Huỳnh Đức Đề)

1970

Trưởng ban Hoằng pháp

 

12.  

ĐĐ. Thích Nguyên Sắc

(Nguyễn Văn Sanh)

1972

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

 

13.  

TT. Thích Phước Túc

(Phan Văn Triển)

1948

Trưởng ban Nghi lễ

14.  

ĐĐ. Thích Quảng Huệ

(Nguyễn Văn Ơn)

1957

Trưởng ban Văn hóa

15.  

ĐĐ. Thích Từ Minh

(Lê Hồ Dông)

1972

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

16.  

ĐĐ. Thích Quảng Cao

(Lê Viết Sơn)

1978

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

17.  

ĐĐ. Thích Nguyên Minh

(Võ Đình Đán)

1978

Trưởng ban Pháp chế

18.  

ĐĐ. Thích Thông Châu

(Bùi Văn Thành)

1979

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

19.  

ĐĐ. Thích Thông Lý

(Nguyễn Hải Hà)

1969

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

20.  

Cư sĩ Nguyên Đức

(Mạc Thị Tuyết)

1957

Ủy viên Thủ quỹ

21.  

ĐĐ. Thích Phước Nghĩa

(Trần Văn Thừa Thìn)

1977

Ủy viên Thường trực

22.  

ĐĐ. Thích Bổn Nghĩa

(Đặng Duy Trung)

1978

Ủy viên Thường trực

23.  

Cư sĩ Quảng Cao

(Nguyễn Đỉnh)

1950

Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

24.  

TT. Thích Tấn Tuệ

(Đinh Văn Thanh)

1960

Ủy viên

25.  

TT. Thích Giác Thạnh

(Huỳnh Thúc Hiệp)

1964

Ủy viên

26.  

ĐĐ. Thích Nguyên Chánh

(Lê Minh Lực)

1966

Ủy viên

27.  

ĐĐ. Thích Đức Thành

(Nguyễn Văn Tâm)

1975

Ủy viên

28.  

ĐĐ. Thích Nguyên Lệ

(Ngô Thanh Tú)

1975

1986

29.  

ĐĐ. Thích Giác Viễn

(Đặng Vĩnh Trọng)

1968

Ủy viên

30.  

ĐĐ. Thích Như Hương

(Lê Văn Quế)

1949

Ủy viên

31.  

ĐĐ. Thích Huệ Định

(Trần Văn Đãi)

1972

Ủy viên

32.  

ĐĐ. Thích Nguyên Tấn

(Trần Đức Thắng)

1983

Ủy viên

33.  

ĐĐ. Thích Thiện Thánh

(Đoàn Đức Thuận)

1952

Ủy viên

34.  

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khế Định

(Phan Hùng Phương)

1970

Ủy viên

35.  

ĐĐ. Thích Đạt Ma Bảo Tú

(Trần Ngọc Tuấn)

1959

Ủy viên

36.  

ĐĐ. Thích Nhuận Chân

(Huỳnh Lầu)

1973

Ủy viên

37.  

ĐĐ. Thích Như Công

(Nguyễn Văn Tân)

1970

Ủy viên

38.  

ĐĐ. Thích Đồng Huân

(Hoàng Phi Long)

1978

Ủy viên

39.  

ĐĐ. Thích Nhuận Thông

(Nguyễn Thanh Hiếu)

1981

Ủy viên

40.  

ĐĐ. Thích Nguyên Minh

(Võ Anh Trực)

1986

Ủy viên

41.  

ĐĐ. Thích Pháp Tấn

(Nguyễn Ái Nam)

1978

Ủy viên

42.  

ĐĐ. Thích Đồng Bổn

(Hồ Nguyên Đạo)

1978

Ủy viên

43.  

ĐĐ. Thích Minh Chánh

(Cao Tiến)

1954

Ủy viên

44.  

ĐĐ. Thích Nguyên Tú

(Trần Hữu Tuấn)

1984

Ủy viên

45.  

ĐĐ. Thích Chúc Hiển

(Đặng Thanh Vinh)

1976

Ủy viên

46.  

ĐĐ. Thích Tâm Như

(Hồ Đại Dương)

1975

Ủy viên

47.  

ĐĐ. Thích Giác Đạt

(Phan Công Khanh)

1964

Ủy viên

48.  

NS. Thích nữ Như Hải

(Nguyễn Thị Khoai)

1952

Ủy viên

49.  

NS. Thích nữ Như Mãn

(Ngô Thị Kim Oanh)

1949

Ủy viên

50.  

NS. Thích nữ Dung Liên

(Phan Thị Thương)

1954

Ủy viên

51.  

NS. Thích nữ Hạnh Châu

(Nguyễn Thị Phụng)

1965

Ủy viên

52.  

SC. Thích nữ Diệu Minh

(Phan Thị Mỹ)

1965

Ủy viên

53.  

Cư sĩ Bổn Trung

(Nguyễn Mùi)

1953

Ủy viên

54.  

Cư sĩ Như Ân

(Lê Ngọc Nghĩa)

1953

Ủy viên

55.  

Cư sĩ Tâm Quang

(Nguyễn Văn May)

1952

Ủy viên

56.  

Cư sĩ Chơn Nguyện

(Kha Ngân Hoàng)

1951

Ủy viên

 

 

 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

HomeAZ 23/10/2020, 14:52

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ nổi bật với hình ảnh Phật Bà tay phải cầm nhành liễu, tay trái cầm bình nước cam lộ để cứu độ chúng sinh nơi biển khổ trần gian đã trở thành hình ảnh quen thuộc với mỗi người Phật tử chúng ta.

Cù lao Tân Quy - Chốn xanh yên bình đến lạ

Ban trị sự tỉnh thành 11:21 01/12/2020

Cù lao Tân Quy nằm giữa dòng sông Hậu, nơi có diện tích phần lớn thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và một phần nhỏ thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Cù Lao nằm giữa vùng sông nước mênh mông với một gam màu xanh tươi của cây lá

Nghiệm lại 6 lời khuyên của GS John Vu về đại dịch nhân quả

Ban trị sự tỉnh thành 10:00 01/12/2020

Từng là Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Carnegie Mellon (Mỹ), dịch giả, tác giả nổi tiếng Nguyên Phong - GS. John Vu còn đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích về dịch Covid -19.

Chuẩn bị Hội thảo khoa học về Sư bà Phương Dung và tu bổ, tôn tạo khu lăng mộ

Ban trị sự tỉnh thành 09:37 01/12/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc công nhận Sư bà Phương Dung là danh nhân Phật giáo tiêu của Việt Nam và tôn tạo lăng mộ “Sư bà Phương Dung”. UNBD huyện Thanh Trì đã có buổi chuẩn bị cho hội thảo khoa học về Sư bà Phương Dung và tu bổ, tôn tạo khu lăng mộ.

Đôi dòng cùng Tạp chí Nghiên cứu Phật học trong thời đại mới

Ban trị sự tỉnh thành 09:37 01/12/2020

Tạp chí Nghiên cứu Phật học giúp cho độc giả, Phật tử hiểu thêm về đạo Phật, nhất tâm tu đạo, học đạo, so sánh và đối chiếu để thu lượm được tinh hoa tri thức Phật giáo để góp phần xây dựng nước nhà, tốt đạo – đẹp đời.

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo